Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen instämde i delar av Riksrevisionens granskningsrapport. Regeringen instämde om att konsekvensanalyserna bör innehålla relevanta samhällsekonomiska- och miljöeffekter. Däremot konstaterade regeringen att dess styrmedel för fler miljöbilar hade föregåtts av en offentlig utredning, där underlag till konsekvensanalysen tagits fram. Detta framgår av regeringens skrivelse till riksdagen med anledning av granskningen. I sin skrivelse instämde regeringen inte med Riksrevisionens problembeskrivning om de relativt höga samhällsekonomiska kostnaderna för styrmedlen i jämförelse med andra åtgärder som används för att minska utsläppen. Regeringen meddelade att syftet med flera av dessa styrmedel har varit att stimulera introduktionen av nya bilar med låg klimatpåverkan. Regeringen menar därför att dessa styrmedel ska ses som ett komplement snarare än ett alternativ till andra styrmedel i klimatpolitiken.

Regeringen instämde delvis med Riksrevisionens bedömning av åtgärders kostnadseffektivitet. Regeringen hade dock välkomnat en fördjupad analys från Riksrevisionen av hur dessa styrmedel samverkar med och påverkar andra styrmedel inom området. Regeringen instämde vidare med Riksrevisionens rekommendation om att planera för och genomföra utvärderingar av avslutade eller pågående reformer redan när styrmedel beslutas. Regeringen instämde även med Riksrevisionens rekommendation om att se över möjligheterna att minska de samhällsekonomiska kostnaderna av exporten av klimatbonusbilar. Detta eftersom en fortsatt ökad export av nya klimatbonusbilar kan leda till att omställningen av den svenska fordonsflottan till klimatbonusbilar försenas, och på sikt fördyras. Regeringen meddelade därför att författningsändringar behöver göras för att motverka att klimatbonusbilar säljs vidare till utlandet. Regeringen instämde vidare med Riksrevisionens rekommendation om att regeringen ska analysera behov och kostnadseffektivitet av nedsatta förmånsvärden för klimatbonusbilar.

Med anledning av Riksrevisionens iakttagelser avsåg regeringen att remittera förslag på åtgärder för att motverka att klimatbonusbilar säljs vidare till utlandet. Regeringen meddelade även att den tillsatt en utredning som ska ge förslag på hur ett förbud mot försäljning av nya bensin- och dieseldrivna bilar ska genomföras, samt när fossila drivmedel ska ha fasats ut. Regeringen meddelade också att en översyn av hela bonus-malus-systemet ska inledas och menade att Riksrevisionens granskning utgör ett värdefullt underlag i det fortsatta arbetet. Regeringen ansåg i och med skrivelsen att granskningsrapporten var slutbehandlad.

Riksdagen biföll miljö- och jordbruksutskottets förslag om att regeringen skyndsamt bör åtgärda problemet med export av klimatbonusbilar. Mot denna bakgrund föreslog riksdagen att de motioner som lämnats bör avslås och att lägga skrivelsen till handlingarna.

Uppdaterad: 18 januari 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?