Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Resultat

Granskningen visar att det är tydligt att staten strävar efter att vara en aktiv och professionell ägare avseende hållbart företagande. Det kommer till uttryck till exempel i statens ägarpolicy och i genomförande av analyser och uppföljningar. De ambitioner regeringen ger uttryck för handlar dock i mindre grad och mer vagt om konkreta resultat i de statligt ägda bolagens verksamheter. Fokus ligger i stället mer på processer för styrning och uppföljning av bolagens arbete. Granskningen visar att det faktiska genomförandet av dessa processer inte alltid överensstämmer med hur de beskrivs av regeringen avseende bland annat frekvens. Granskningen visar att det finns utvecklingsområden i följande avseenden.

Regeringens styrning bör bli tydligare och starkare och därmed ge bättre incitament

Regeringens styrning avseende de internationella riktlinjer de statligt ägda bolagen ska beakta behöver förtydligas för att ge bolagen starkare incitament att nyttja dem i arbetet med hållbart företagande. Dessa riktlinjer tas upp i statens ägarpolicy som är ett av regeringens främsta verktyg för att styra de statligt ägda bolagen. Ägarpolicyn är dock tolkningsbar och hur bolagen agerar i enlighet med den kan därför variera.

Den genomgång Riksrevisionen gjort av de statligt ägda bolagens strategiska hållbarhetsmål visar visserligen att de övergripande ligger i linje med regeringens styrning. Samtidigt finns det exempel såväl på mål som kan behöva ses över som på mål som kan tjäna som goda exempel värda att sprida. Riksrevisionen konstaterar att statligt ägda bolag just har efterfrågat att goda exempel sprids av regeringen i samband med de olika uppföljningsprocesserna.

Regeringens uppföljning behöver genomföras mer regelbundet och med bättre information från de statligt ägda bolagen

Regeringens uppföljning av de statligt ägda bolagens insatser spelar en viktig roll som underlag för att identifiera utvecklingsområden i bolagens arbete med hållbart företagande som regeringens styrning behöver hantera. Granskningen visar att regeringen följer upp de statligt ägda bolagens arbete på ett flertal sätt. Vissa, som ägardialoger och hållbarhetsanalyser, behöver genomföras mer regelbundet och systematiskt. Andra uppföljningar inom till exempel miljöområdet visar på problem med att samla in information från bolagen.

Regeringens information till riksdagen saknar grundläggande fakta

Regeringens information till riksdagen återger inte helt vare sig hur det går med genomförandet av styrningen eller vad den tillgängliga uppföljande informationen visar. Skrivelsen till riksdagen innehåller visserligen många väsentliga delar. Men det är svårt att få en samlad bild av utvecklingen i de statligt ägda bolagen med avseende på social och miljömässig utveckling.

De statligt ägda bolagens rapportering, och inte minst deras hållbarhetsredovisning, är ett viktigt underlag till regeringens information till riksdagen. Regeringen ställer i Statens ägarpolicy och principer för statligt ägda bolag, krav på att alla statligt ägda bolag ska upprätta och offentliggöra en kvalitetssäkrad hållbarhetsredovisning enligt internationell standard samt en hållbarhetsrapport enligt reglerna i årsredovisningslagen (1995:1554). Regeringens krav går utöver kraven i årsredovisningslagen.

De generella kraven för utvärdering och kontroll av bolags hållbarhetsredovisning är tydligt lägre än kraven på den finansiella redovisningen. Regeringen kan dock som ägare naturligtvis ställa högre krav på de statligt ägda bolagen så att hållbarhetsredovisningen blir mer likvärdigt behandlad den finansiella redovisningen.

Uppdaterad: 22 april 2021

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?