Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Resultat

De faktiska transportkostnadsnackdelarna är oklara

På grund av flera osäkerheter i de modellbaserade underlag som påverkat bidragets utformning finns risken att nuvarande bidragsnivåer inte motsvarar företagens faktiska transportkostnadsnackdelar. Det saknas dessutom uppgifter om transportavstånd i de uppgifter Tillväxtverket samlar in från bidragssökande, vilket begränsar möjligheten att analysera faktiska skillnader i transportkostnader.

Oklart bidrag till ökad förädlingsgrad och näringslivsutveckling

Det är oklart i vilken utsträckning transportbidraget påverkat företagens förädlingsgrad. Mycket tyder dock på att transportbidraget endast i begränsad utsträckning har stimulerat till ökad förädlingsgrad, utveckling eller förändring av näringslivet i bidragsområdet. En anledning är att bidragets utformning ger begränsade förutsättningar att göra det.

Majoriteten av utbetalningarna är koncentrerade till en konstant grupp av företag som ansöker om bidrag varje år. Det totala antalet sökande företag har minskat över tid, liksom antalet nya sökande. Branschfördelningen har varit relativt konstant och trävaruindustrin är fortfarande den största bidragsmottagande branschen. Majoriteten av utbetalningarna till trävaruindustrin går alltjämt, och sedan lång tid, till relativt lågt förädlade varor såsom sågade och hyvlade trävaror.

Bidragets klimatpåverkan har hittills varken bedömts eller beaktats

Transportbidragets klimatpåverkan har inte bedömts ordentligt någon gång och det är oklart hur de bidragsgrundande transporternas klimatpåverkan faktiskt ser ut och har utvecklats över tid. En bedömning av transportbidragets klimatpåverkan är ett avgörande underlag för att regeringen ska kunna beakta om, och i så fall hur, bidragets klimatpåverkan skulle kunna minska. Det är därmed en brist att regeringen inte tidigare tagit fram ett sådant underlag.

Tillväxtverket har inte fullt ut säkerställt en ändamålsenlig kontroll

Tillväxtverket har utvecklat flera rutiner för att kontrollera riktigheten i uppgifter från bidragssökande. Enligt Riksrevisionen har Tillväxtverket dock inte säkerställt att kontrollerna är fullt ut ändamålsenliga. Det system för urval av kontroller som Tillväxtverket byggt upp innebär en risk för att systematiska fel kan undgå kontroll under en lång tid och det finns även brister i dokumentationen av kontroller.

Regeringens beslutsunderlag behöver stärkas

Det finns brister i de underlag som ligger till grund för bidragets utformning. Regeringen har i vissa fall inte vidtagit tillräckliga åtgärder för att minimera osäkerheten i underlagen eller säkerställt att relevanta beslutsunderlag tagits fram. Ett sätt att minska osäkerheten i underlagen om beräknade kostnadsnackdelar vore att ta fram kompletterande underlag baserat på faktiska transportkostnader. De analyser av transportbidraget som regeringen initierar behöver dessutom ha en bred utgångspunkt istället för att vara avgränsade till en enskild fråga.

Uppdaterad: 25 februari 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?