Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Rekommendationer

Till regeringen

 • Genomför en översyn av hela regelverket för fastighetsbildningen. Följande delar bör ingå:
 • Se över relevanta författningar för att möjliggöra en successiv övergång till koordinatbestämda fastighetsgränser.
 • Se över behovet av ändamålsbestämmelserna i fastighetsbildningslagen.
 • Se över anläggningslagen i syfte att förenkla anmälningar och öka de dispositiva inslagen i nuvarande regler.
 • Se över relevanta författningar för att möjliggöra automatiserade beslut.
 • Se över nuvarande avgiftsmodell, med syftet att åstadkomma en mer kostnadseffektiv verksamhet och en mer förutsägbar avgiftssättning.
 • Ta större hänsyn till samhällsbyggnadsutvecklingen, såsom befolkningsutveckling och antalet planprocesser, vid beslut om tillstånd att bilda en kommunal lantmäterimyndighet.

Till Lantmäteriet

 • Identifiera ytterligare möjligheter att bryta ökningstakten i kundernas avgifter.
 • Öka andelen fasta avgifter, i syfte att underlätta för sakägare att i förväg kunna bedöma kostnadsnivån.
 • Säkerställ enhetligare dokumentation i förrättningsärenden för ökad transparens i avgiftssättningen.
 • Förtydliga informationen till sakägare som ansöker om förrättning via pappersblankett.
 • Förbättra den tillgängliga statistiken om fastighetsbildningen från de kommunala lantmäterimyndigheterna.
 • Följ upp vilka konsekvenser som minskningen av stöd och rådgivning får för den fastighetsrättsliga kvaliteten i kommunala förrättningsbeslut och detaljplaner.

Uppdaterad: 01 mars 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?