Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Författningar

EU‑lagstiftning.

EUT L 345, 27.12.2017, s. 1–26, Celex 32017R2394, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2017/2394 av den 12 december 2017 om samarbete mellan de nationella myndigheter som har tillsynsansvar för konsumentskyddslagstiftningen och om upphävande av förordning (EG) nr 2006/2004.

EUT L 328, 18.12.2019, s. 7–28, Celex 32019L2161, Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2019/2161 av den 27 november 2019 om ändring av rådets direktiv 93/13/EEG och Europaparlamentets och rådets direktiv 98/6/EG, 2005/29/EG och 2011/83/EU vad gäller bättre upprätthållande och modernisering av unionens konsumentskyddsregler.

Svenska författningar.

Marknadsföringslag (2008:486).

Konsumentkreditlag (2010:1846).

Budgetlag (2011:203).

Förvaltningslag (2017:900).

Lag (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden.

Lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter.

Myndighetsförordning (2007:515).

Förordning (2009:93) med instruktion för Finansinspektionen.

Förordning (2009:607) med instruktion för Konsumentverket.

Förordning (2014:110) om en upplysningstjänst för konsumenter.

Litteratur

Konsumentverket/KO och Branschorganisationen Färg, Möbler och Interiör, Överenskommelse om köpevillkor för möbler och interiör, dnr 2012/191.

Konsumentverket/KO och Telenor Sverige AB, TeliaSonera Sverige AB, Hi3GAccess AB, Tele2 Sverige AB och Netett Sverige AB, Överenskommelse om marknadsföring av täckning för mobila tjänster, dnr 2014/315.

Konsumentverket, Angående uttag av kortavgift, mall.

Konsumentverket, Utvärdering av Hallå konsument Slutrapport till regeringen juni 2017, rapport 2017:6, 2017.

Konsumentverket, Rutin för tematisk tillsyn, Utgåva A, 2017.

Konsumentverket, Konsumentrapporten 2018, rapport 2018:1, 2018.

Konsumentverket, Konsumentskadan i Sverige Vad kostar misslyckade köp?, rapport 2018:2, 2018.

Konsumentverket, Rutin för bevissäkring på nätet, bilaga 1, 2018.

Konsumentverket, Insats-VP 2019, 2019.

Konsumentverket, Informationsmaterial om verktyg för sociala medier, 2019.

Konsumentverket, Vår omvärld 2019, underlagsrapport 2020:3, 2020.

Konsumentverket, Triagen en beskrivning, 2020.

Konsumentverket, Årsredovisning 2020.

Konsumentverket, Insats-VP 2020, 2020.

Konsumentverket, Telefonförsäljning, dnr KOV 2019/15, 2020.

Konsumentverket KO, Granskning av dolda fel-försäkringar, dnr 2020/558, 2020.

Konsumentverket KO, Konsumentproblem inom reseområdet i samband med pandemin, dnr 2020/1147, 2020.

Konsumentverket KO, Granskning av parkeringsbolagens marknadsföring och avtalsvillkor, dnr 2020/193, 2020.

Konsumentverket, Insats-VP 2021, 2021.

Konsumentverket, Mål och indikatorer RO Marknadsrätt.

Konsumentverket, Rutin varningslistan, version 2.0, 2021.

Konsumentverket, Verksamhetsplan 2021, 2021.

Konsumentverket, Rutin för löpande tillsyn, revision J, 2021.

Konsumentverket, Läget i landet 2021 Konsumentvägledning, dnr KOV 2021/408, 2021.

Konsumentverket, Presentationsmaterial för Riksrevisionen, 2021.

Konsumentverket, KObot systembeskrivning, 2022.

Konsumentverket, Budgetunderlag 2022–2024, dnr 2021/201, 2021.

Konsumentverket, Konsumtion på villovägar Hinder för väl fungerande konsumentmarknader och hållbar konsumtion, rapport 2021:2, 2021.

Konsumentverket, Konsumentverkets bevakning av svåra marknader En översikt av resultatet från Konsumentmarknadsundersökningen 2018 och 2019, underlagsrapport 2021:2, 2021.

Konsumentverket, Sammanställning av författningar använda i Konsumentverkets tillsyn, 2021.

Konsumentverket och Finansinspektionen, Överenskommelse om samarbete mellan Finansinspektionen och Konsumentverket, FI Dnr 17-15062, 2017.

Ivarsson Westerberg, A., Tillsyn, urval och effekter – vad säger forskningen?, rapport till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, 2014.

Regeringen, regeringsbeslut, Uppdrag till Konsumentverket att inrätta och tillhandahålla ett forum för miljösmart konsumtion, dnr Fi2017/01172/KO, 2017.

Regeringen, regeringsbeslut, Uppdrag att identifiera och analysera hinder för väl fungerande marknader och för hållbar konsumtion, dnr Fi2020/00945/KO, 2020.

Europeiska kommissionen, Ny strategi för konsumentpolitiken – En hållbar återhämtning genom stärkt konsumentresiliens, 2020.

Statskontoret, På väg mot en bättre tillsyn? En studie av den statliga tillsynens utveckling, 2020

Utredningar

SOU 2018:1, Ett reklamlandskap i förändring – konsumentskydd och tillsyn i en digitaliserad värld.

Riksdagstryck

Prop. 2009/10:7, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315.

Skr. 2009/10:79, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn, bet. 2009/10:FiU12, rskr. 2009/10:210.

Prop. 2015/16:1, Budgetpropositionen för 2016 UO 18, bet. 2015/16:CU1, rskr. 2015/16:76.

Prop. 2015/16:168, Stärkta sanktionsmöjligheter för Konsumentombudsmannen, bet. 2015/16:CU23, rskr. 2015/16:300.

Prop. 2016/17:180, En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, bet. 2017/18:KU2, rskr. 2017/18:2.

Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018 UO 18, bet. 2017/18:CU1, rskr. 2017/18:68, rskr. 2017/18:69 och rskr. 2017/18:70.

Prop. 2017/18:129, Skriftlighetskrav vid telefonförsäljning, bet. 2017/18:CU36, rskr. 2017/18:404.

Prop. 2018/19:1, Budgetpropositionen för 2019 UO 18, bet. 2018/19:CU:1, rskr. 2018/19:81, rskr. 2018/19:82 och rskr. 2018/19:83.

Prop. 20019/20:1, Budgetpropositionen för 2020 UO 18, bet. 2019/20:CU1, rskr. 2019/20:96 och rskr. 2019/20:97.

Prop. 2019/20:120, Nya befogenheter på konsumentskyddsområdet, bet. 2019/20:CU24 och bet. 2019/20:CU23, rskr. 2019/20:358.

Prop. 2020/21:1, Budgetpropositionen för 2021 UO 18, bet. 2020/21:CU1, rskr. 2020/21:99 och rskr. 2020/21:100.

Prop. 2021/22:1, Budgetpropositionen för 2022 UO 18; bet. 2021/22:CU1, rskr. 2021/22:79 och rskr. 2021/22:80.

Prop. 2021/22:174, Ett moderniserat konsumentskydd.

Webbsidor

Konsumentverket, ”Regler per område/bransch”, https://www.konsumentverket.se/for-foretag/regler-per-omradebransch/, hämtad 2022-02-04.

Konsumentverket, ”Webbanmälan”, https://www.konsumentverket.se/for-konsument/anmal-till-konsumentverket/anmalan/, hämtad 2022-03-16.

Konsumentverket, ”Hur ett tillsynsärende går till”, https://www.konsumentverket.se/for-konsument/anmal-till-konsumentverket/hur-ett-tillsynsarende-gar-till/, hämtad 2022-03-23.

Konsumentverket, ”Det här kan du anmäla”, https://www.konsumentverket.se/for-konsument/anmal-till-konsumentverket/det-har-kan-du-anmala/,
hämtad 2022-04-07.

Uppdaterad: 31 maj 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?