Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Artiklar

Wejedal, S., ”Rätten till effektivt biträde i migrationsprocessen. En problematisering av Migrationsverkets behörighet att förordna offentliga biträden”, Juridisk Publikation, nr 2, 2018.

Domar och beslut

Högsta domstolen, NJA 1976 s. 312

Högsta domstolen, NJA 1977 s. 232

Högsta domstolen, NJA 2008 s. 223.

Högsta förvaltningsdomstolen, RÅ 85 2:48.

Högsta förvaltningsdomstolen, RÅ 2009 ref. 52.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2016 ref. 52.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2016 not. 25.

Högsta förvaltningsdomstolen, HFD 2020 ref. 34.

JO 1046–2009, ”Svartlistning” av offentliga biträden i utlänningsärenden.

JO 4500–2013, Uttalanden om Migrationsverkets förteckning över offentliga biträden som är uppsatta för uppföljning, tillsyn och kontroll.

JO 5040–2018, Kritik mot Migrationsverket för att ha ställt ingående frågor om en asylsökandes skyddsskäl utan att först ha förordnat ett offentligt biträde.

JO 5334–2008, Kritik mot Migrationsverket som i flera fall förordnat offentligt biträde alltför sent.

Justitiekanslern, Inspektion av Umeå tingsrätt, dnr 3417-02-28, 7 februari 2003.

Justitiekanslern, Inspektion av Gotlands tingsrätt, dnr 1569-03-28, 26 juni 2003.

Migrationsöverdomstolen, MIG 2017:21.

Migrationsöverdomstolen, MIG 2008:8.

Migrationsöverdomstolen, MIG 2017:3.

Migrationsöverdomstolen, MIG 2017:22.

Migrationsöverdomstolen, MIG 2020:12.

Migrationsöverdomstolen, MIG 2020:23.

Elektroniska källor

Hövenmark, J. och Ek, B., ”Asyljuristerna, slarvet och Alis förlorade chans”, Sveriges Radio, 2018-02-18, https://sverigesradio.se/artikel/6887862, hämtad 2022-04-20.

Hövenmark, J. och Ek, B., ”Juristerna, brotten och den svarta listan”, Sveriges Radio, 2018-04-02, https://sverigesradio.se/artikel/6921882, hämtad 2022-04-20.

Justitiekanslern, ”Om Justitiekanslern”, Justitiekanslern - Om oss (jk.se), hämtad 2022-02-07.

Migrationsverket, ”Säkert ursprungsland”, https://www.migrationsverket.se/Privatpersoner/Skydd-och-asyl-i-Sverige/Att-ansoka-om-asyl/Sakert-ursprungsland.html, hämtad 2022-03-18.

Pettersson, M. ”Stoppade biträden fortsätter i domstolar: ’Man undrar vad myndigheterna håller på med’”, Sveriges Television, 2018-10-14, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/svt-avslojar-stoppade-bitraden-kan-fortsatta-i-domstolar-man-undrar-vad-myndigheterna-haller-pa-med, hämtad 2022-04-20.

Pettersson, M. ”Migrationsverket gav felaktiga uppgifter om olämpliga biträden”, Sveriges Television, 2019-01-21, https://www.svt.se/nyheter/inrikes/migrationsverket-gav-felaktiga-uppgifter-om-offentliga-bitraden-har-inga-planer-pa-nya-rutiner-for-att-informera-domstolar, hämtad 2022-04-20.

Pettersson, M. ”Migrationsverkets system för att stoppa olämpliga asyljurister kan bryta mot lagen”, Sveriges Television, 2020-02-17. https://www.svt.se/nyheter/inrikes/migrationsverkets-svartlistning-kan-bryta-mot-lagen-har-fatt-baklaxa-fran-flera-domstolar, hämtad 2022-04-20.

Författningar

Budgetlag (2011:203).

Europaparlamentets och rådets direktiv 2013/32/EU av den 26 juni 2013 om gemensamma förfaranden för att bevilja och återkalla internationellt skydd.

Förordning (1996:382) med förvaltningsrättsinstruktion för förvaltningsdomstolar.

Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll.

Förordning (2007:1073) med instruktion för Domstolsverket.

Förordning (2009:1237) om timkostnadsnorm inom rättshjälpsområdet.

Förvaltningslag (2017:900).

Förvaltningsprocesslagen (1971:291).

Kungörelse (1974:152) om beslutad ny regeringsform.

Lag om offentligt biträde (1996:1620).

Myndighetsförordning (2007:515).

Regeringsbeslut Ju2016/00961/SIM, Ju2016/00966/SIM, Ju2016/02856/SIM, Regleringsbrev för budgetåret 2017 avseende Migrationsverket.

Rättshjälpslag (1972:429).

Rättshjälpslag (1996:1619).

Rättegångsbalk (1942:740).

Rättshjälpsförordning (1997:404).

Utlänningslag (2005:716).

Rapporter och interna styrdokument

Advokatsamfundets remissvar på SOU 2008:65, Ju2008/5574/EMA.

Advokatsamfundet, Vägledande regler om god advokatsed, 2009, reviderad 2020.

Domstolsverket, Regeringsuppdrag om rättsliga biträden, 2022.

Förvaltningsrätten i Göteborg, Rutiner för förordnande av offentliga biträden vid förvaltningsrätten i Göteborg, FGO 2020/915, 2020.

Förvaltningsrätten i Göteborg, Riktlinjer för Förvaltningsrätten i Göteborgs listor över personer lämpade att ta emot förordnanden som offentligt biträde, FGO 2021/182, 2021.

Förvaltningsrätten i Malmö, Riktlinjer för förordnande av offentliga biträden m.m., FMA 2021/270-1, 2021.

Justitieombudsmännens ämbetsberättelse 2008/09:JO1, 2008.

Justitiekanslern, Årsredovisning 2021, 2022.

Migrationsverket, Vem som kan förordnas som offentligt biträde, RS/003/2020, 2020.

Migrationsverket, Handbok i Migrationsärenden, reviderad 2021-04-21, 2021.

Migrationsverket, Kvalitetskrav på offentliga biträden, 2020.

Migrationsverket, Kvalitetschefens reviderade instruktion om standard för lämplighetsprövning av offentligt biträde, 2017.

Migrationsverket, Kvalitetskrav för införande i Judith och lämplighetsprövning av offentliga biträden, 2020.

Migrationsverket, Tematisk kvalitetsuppföljning av beslut om kostnadsräkningar, 2021.

Migrationsverket, Årsredovisning 2017, 2018.

Migrationsverket, Årsredovisning 2020, 2021.

Migrationsverket, Årsredovisning 2021, 2022.

Migrationsverket, Begäran om författningsändring i Utlänningsdatalagen (2016:27) och Utlänningsdataförordningen (2016:30) för behandling och gallring av kvalitetsomdömen, 2016.

Polismyndigheten, Frågor rörande offentligt biträde i utlänningsärenden, cirkulärmeddelande CM 5/14, 2014.

Polismyndigheten, Rikspolisstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om verkställighet av beslut om avvisning och utvisning (RPSFS 2014:8 FAP 638-1), 2014.

Polismyndigheten, Inventering, status maa utvecklingsarbete sep 2020, 2020.

Polismyndigheten, Angående förordnande som offentligt biträde.

Riksrevisionen, Ersättning till rättsliga biträden i brottmål – allvarliga brister i uppföljning och kontroll, 2021.

Statskontoret, En ny modell för Migrationsverkets förordnanden av offentliga biträden, 2012.

UNHCR, Kvalitet i svensk asylprövning. En studie av Migrationsverkets utredning och beslut om internationellt skydd, 2011.

Riksdagstryck

Bet. 2004/05:SfU17, Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden.

Prop. 1972:132, Kungl. Maj:ts proposition med förslag till lag om ändring i rättshjälpslagen m.m.

Prop. 1978/79:90, Med förslag till ändring i rättshjälpslagen (1972:429), m.m.

Prop. 1988/89:86, Med förslag till utlänningslag m.m.

Prop. 1996/97:9, Ny rättshjälpslag, bet. 1996/97:JuU3, rskr. 1996/97:55.

Prop. 2004/05:170, Ny instans- och processordning i utlännings- och medborgarskapsärenden.

Prop. 2004/05:41, Förbättrad kontroll av rättsliga biträdens ersättningsanspråk, m.m., bet. 2004/05:JuU10, rskr. 2004/05:159.

Prop. 2008/09:232, Den enskildes val av rättsligt biträde, bet. 2009/10:JuU6, rskr. 2009/10:65

Prop. 2012/13:45, En mer ändamålsenlig förvaltningsprocess, bet. 2012/13:JuU15, rskr. 2012/13:154.

Prop. 2016/17:180, En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag, bet. 2017/18:KU2, rskr. 2017/18:2.

Prop. 2014/15:1 UO 8, Budgetproposition för 2015.

Prop. 2015/16:1 UO 8, Budgetproposition för 2016.

Prop. 2016/17:1 UO 8, Budgetproposition för 2017.

Prop. 2017/18:1 UO 8, Budgetproposition för 2018.

Prop. 2018/19:1 UO 8, Budgetproposition för 2019.

Prop. 2019/20:1 UO 8, Budgetproposition för 2020.

Prop. 2020/21:1 UO 8, Budgetproposition för 2021.

Prop. 2020/2021:35, Regelbundna överväganden av vårdnadsöverflyttning och särskilda lämplighetskrav för offentliga biträden.

Prop. 2021/22:131, Nytt regelverk för kvalificerade säkerhetsärenden.

Utredningar

SOU 1938:44, Processlagberedningens förslag till rättegångsbalk.

SOU 2007:75, Att styra staten - regeringens styrning av sin förvaltning.

SOU 2008:65, Sekretess och offentliga biträden i utlänningsärenden.

SOU 2020:54, En långsiktigt hållbar migrationspolitik.

Uppdaterad: 02 juni 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?