Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Utredningar och rapporter

Ds 2021:31, En skyldighet att beakta vissa samhällsintressen vid offentlig upphandling.

Ds 2022:5, En effektivare upphandlingstillsyn.

Finansdepartementet, Nationella upphandlingsstrategin, Finansdepartementet, 2016.

Fortifikationsverket, Kvalitets- och miljöpolicy, Fortifikationsverket, 2020.

Fortifikationsverket, Årsredovisning 2021, Fortifikationsverket, 2022.

Kammarkollegiet, Årsredovisning 2021, Kammarkollegiet, 2022.

Naturvårdsverket, En översyn av förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter. Redovisning av ett regeringsuppdrag, Naturvårdsverket, 2020.

Naturvårdsverket, Miljöledning i staten 2014. En redovisning, rapport 6669, Naturvårdsverket, 2015.

Naturvårdsverket, Miljöledning i staten 2020. En redovisning, rapport 6969, Naturvårdsverket, 2021.

Naturvårdsverket, Miljöledning i staten 2021. En redovisning, rapport 7034, Naturvårdsverket, 2022.

Naturvårdsverket, Miljöledning i staten 2021: redovisade uppgifter från statliga myndigheter, Naturvårdsverket, 2022.

Naturvårdsverket, Vägledning för miljöledning i staten, rapport 6768, Naturvårdsverket, 2017.

Regeringskansliet, Cirkulär ekonomi – Handlingsplan för omställning av Sverige, Regeringskansliet, 2021.

Riksbanken, Årsredovisning för Sveriges riksbank 2021, Riksbanken, 2022.

Sjöfartsverket, Årsredovisning 2021, Sjöfartsverket, 2022.

Trafikverket, Trafikverkets affärsstrategi för entreprenader. Version 4.0, Trafikverket, 2022.

Upphandlingsmyndigheten, Att stimulera etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer, rapport 2022:1, Upphandlingsmyndigheten 2022.

Upphandlingsmyndigheten, Kvalitetsdeklaration Annonserade upphandlingar i Sverige, Upphandlingsmyndigheten, 2022.

Upphandlingsmyndigheten, Årsredovisning 2020, Upphandlingsmyndigheten 2021.

Upphandlingsmyndigheten, Årsredovisning 2021, Upphandlingsmyndigheten, 2022.

Regeringsbeslut

Regeringsbeslut Fi2016/00833/OU (delvis), Uppdrag till Upphandlingsmyndigheten avseende nationell upphandlingsstrategi.

Regeringsbeslut Fi2019/01139/BB (delvis) och Fi2020/01192/BB, Uppdrag att främja minskad klimatpåverkan vid offentlig upphandling av bygg-, anläggnings- och fastighetsentreprenader.

Regeringsbeslut Fi2020/04834, Uppdrag att stimulera etableringen av ändamålsenliga inköpsorganisationer.

Regeringsbeslut Fi2020/05114 (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Upphandlingsmyndigheten.

Regeringsbeslut M2022/00439, Uppdrag om cirkulär och fossilfri upphandling.

Lagar och förordningar

Avfallsförordning (2020:614).

Förordning (1998:796) om statlig inköpssamordning.

Förordning (2007:824) med instruktion för Kammarkollegiet.

Förordning (2009:907) om miljöledning i statliga myndigheter.

Förordning (2010:185) med instruktion för Trafikverket.

Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.

Förordning (2015:527) med instruktion för Upphandlingsmyndigheten.

Förordning (2017:1334) om klimatbonusbilar.

Förvaltningslag (2017:900).

Förordning (2020:486) om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar.

Klimatlag (2017:720).

Lag (2016:1145) om offentlig upphandling.

Lag (2016:1146) om upphandling inom försörjningssektorerna.

Lag (2016:1147) om upphandling av koncessioner.

Lag (2019:668) om upphandlingsstatistik.

Upphandlingsförordning (2016:1162).

Riksdagstryck

Bet. 2019/20:MJU12, Övergripande miljöfrågor.

Bet. 2019/20:MJU16, En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan.

Bet. 2020/21:FiU34, Offentlig upphandling.

Prop. 1997/98:145, Svenska miljömål. Miljöpolitik för ett hållbart Sverige, bet. 1998/99:MJU6, rskr. 1998/99:183.

Prop. 2004/05:150, Svenska miljömål – ett gemensamt uppdrag, bet. 2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:48.

Prop. 2009/10:155, Svenska miljömål – för ett effektivare miljöarbete, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377.

Prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315.

Prop. 2014/15:1, Budgetpropositionen för 2015.

Prop. 2015/16:1, Budgetpropositionen för 2016.

Prop. 2018/19:142, Statistik på upphandlingsområdet, bet. 2019/20:FiU16, rskr. 2019/20:18.

Prop. 2019/20:65, En samlad politik för klimatet – klimatpolitisk handlingsplan.

Skr. 2021/22:247, Sveriges genomförande av Agenda 2030.

EU-rättsakter

EUT L 94, 28.3.2014, Celex 32014L0023, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/23/EU av den 26 februari 2014 om tilldelning av koncessioner.

EUT L 94, 28.3.2014, Celex 32014L0024, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/24/EU av den 26 februari 2014 om offentlig upphandling och om upphävande av direktiv 2004/18/EG.

EUT L 94, 28.3.2014, Celex 32014L0025, Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/25/EU av den 26 februari 2014 om upphandling av enheter som är verksamma på områdena vatten, energi, transporter och posttjänster och om upphävande av direktiv 2004/17/EG.

Interna styrdokument, presentationsmaterial, med mera

Goodpoint, Analys av betydande miljöaspekter/miljörisker inom ramavtalsområden samt förslag på påverkanskrav och kontroll/uppföljning Utg. 2, augusti 2019, inkommet 2022-03-01.

Kammarkollegiet, Kammarkollegiet och Statens inköpscentral, presentationsmaterial, inkommet 2021-12-09.

Sjöfartsverket, Riktlinje inköp, inkommet 2022-02-14.

Sjöfartsverket, Utkast, Rutin Miljökrav vid upphandling, inkommet 2022-02-14.

Sjöfartsverket, Välkomna till Sjöfartsverket, presentationsmaterial, inkommet 2022-01-17.

Trafikverket, Inköp och Upphandling, presentationsmaterial, inkommet 2022-02-08.

Trafikverket, Miljömässigt hållbar upphandling, presentationsmaterial, inkommet 2022-01-11.

Trafikverket, Miljösäkring av ett Investeringsprojekt på Trafikverket, presentationsmaterial, inkommet 2022-03-10.

Trafikverket, Målbild för Trafikverkets klimatutsläpp, inkommet 2022-02-18.

Upphandlingsmyndigheten, Arbetet med den nya kriterietjänsten, presentationsmaterial, inkommet 2021-10-06.

Upphandlingsmyndigheten, Inriktningsprinciper för hållbarhetskriterier, inkommet 2022-05-06.

Upphandlingsmyndigheten, Redovisning av regeringsuppdrag om ökad kvalitet i statistiken på upphandlingsområdet, inkommet 2021-12-03.

Webbsidor

ESV, ”Myndigheter i den statliga redovisningsorganisationen”, https://sromyndigheter.esv.se/, hämtad 2022-04-11.

Naturvårdsverket, ”Miljöledning i staten”, https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/miljomal-och-miljoledning/miljoledning-i-staten/, hämtad 2022-10-18.

Sjöfartsverket, ”Miljöledning och miljömål”, https://www.sjofartsverket.se/sv/om-oss/vad-gor-sjofartsverket/vart-hallbarhets--och-miljoarbete/miljoledning-och-miljomal/#:~:text=Milj%C3%B6ledning%20och%20milj%C3%B6m%C3%A5l%20Sj%C3%B6fartsverket%20har%20ett%20milj%C3%B6ledningssystem%20som,minska%20negativ%2C%20och%20%C3%B6ka%20positiv%2C%20milj%C3%B6p%C3%A5verkan%20fr%C3%A5n%20verksamheten, hämtad 2022-08-24.

Statskontoret, ”Öppna data”, https://www.statskontoret.se/fokusomraden/fakta-om-statsforvaltningen/oppna-data/#:~:text=Statskontoret%20tillhandah%C3%A5ller%20statistik%20fr%C3%A5n%20v%C3%A5ra%20%C3%A5rliga%20uppf%C3%B6ljningar%20av,%C3%A5teranv%C3%A4nda%20f%C3%B6r%20att%20skapa%20kommersiella%20eller%20ideella%20tj%C3%A4nster, hämtad 2022-04-04.

Trafikverket, ”Klimatkrav”, https://bransch.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/miljo---for-dig-i-branschen/minskad-klimatpaverkan/klimatkrav/, hämtad 2022-10-14.

Upphandlingsmyndigheten, ”Hitta hållbarhetskriterier”, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/kriterier/, hämtad 2022-06-20.

Upphandlingsmyndigheten, ”Hållbar offentlig upphandling”, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/om-hallbar-upphandling/, hämtad 2022-06-22.

Upphandlingsmyndigheten, ”Identifiera hållbarhetsrisker i leveranskedjan”, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/riskanalyser/, hämtad 2022-06-20.

Upphandlingsmyndigheten, ”Offentliga utbetalningar”, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/statistik-som-utvecklar-den-offentliga-affaren/fortsatt-okat-intresse-for-offentliga-upphandlingar/offentliga-utbetalningar/, hämtad 2022-10-18.

Upphandlingsmyndigheten, ”Strategiskt inköpsarbete”, https://www.upphandlingsmyndigheten.se/forbered-organisationen/strategiskt-inkopsarbete/, hämtad 2022-06-28.

Uppdaterad: 22 november 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?