Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 2. Förordningen om konsekvensutredningar

Valda delar av förordningen (2007:1244) om konsekvensutredning vid regelgivning:

6 § En konsekvensutredning ska innehålla följande:

 1. en beskrivning av problemet och vad man vill uppnå,
 2. en beskrivning av vilka alternativa lösningar som finns för det man vill uppnå och vilka effekterna blir om någon reglering inte kommer till stånd,
 3. uppgifter om vilka som berörs av regleringen,
 4. uppgifter om de bemyndiganden som myndighetens beslutanderätt grundar sig på,
 5. uppgifter om vilka kostnadsmässiga och andra konsekvenser regleringen medför och en jämförelse av konsekvenserna för de övervägda regleringsalternativen,
 6. en bedömning av om regleringen överensstämmer med eller går utöver de skyldigheter som följer av Sveriges anslutning till Europeiska unionen, och
 7. en bedömning av om särskilda hänsyn behöver tas när det gäller tidpunkten för ikraftträdande och om det finns behov av speciella informationsinsatser. Förordning (2015:530).

7 § Kan regleringen få effekter av betydelse för företags arbetsförutsättningar, konkurrensförmåga eller villkor i övrigt ska konsekvensutredningen, utöver vad som följer av 6 § och i den omfattning som är möjlig, innehålla en beskrivning av följande:

 1. antalet företag som berörs, vilka branscher företagen är verksamma i samt storleken på företagen,
 2. vilken tidsåtgång regleringen kan föra med sig för företagen och vad regleringen innebär för företagens administrativa kostnader,
 3. vilka andra kostnader den föreslagna regleringen medför för företagen och vilka förändringar i verksamheten som företagen kan behöva vidta till följd av den föreslagna regleringen,
 4. i vilken utsträckning regleringen kan komma att påverka konkurrensförhållandena för företagen,
 5. hur regleringen i andra avseenden kan komma att påverka företagen, och
 6. om särskilda hänsyn behöver tas till små företag vid reglernas utformning.

Uppdaterad: 07 juni 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?