Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Litteratur

Andersson Joona, P, Wennemo Lanninger, A. och Sundström, M., Etableringsreformens första år – en första utvärdering, SULCIS Rapport 2015:3, Stockholms universitet, 2015.

Andersson Joona, P., Wennemo Lanninger, A. och Sundström, M., Etableringsreformens effekter på de nyanländas integration, Slutrapport. SULCIS Rapport 2016:2, Stockholms universitet, 2016.

Arbetsförmedlingen, Jobbgarantin för ungdomar en utvärdering om garantin ökar deltagarnas chans att få jobb?, Ura 2011:9, Arbetsförmedlingen, 2011.

Boverket, Många mål – få medel. Boverkets utredning av statliga stöd till bostadsbyggandet 1993–2004, Boverket, 2005.

Boverket, Uppföljning av stöd till utemiljöer i vissa bostadsområden, Rapport 2019:21, Boverket, 2019.

Boverket, Utvärdering av stödet för renovering och energieffektivisering, Rapport 2020:25, Boverket, 2020.

Ds. 1997:1. Propositionshandboken.

Ds. 2000:1. Kommittéhandboken.

Ekonomistyrningsverket, Den kommunala fastighetsavgiften – en fördelningsanalys, ESV 2014:4 Analys nr 2, Ekonomistyrningsverket, 2014.

Ekonomistyrningsverket, Vägledning Tänka efter före – konsekvensutredning vid regelgivning, ESV 2015:19, Ekonomistyrningsverket, 2015.

Europeiska Kommissionen, Better regulation guidelines, SWD (2017) 350, Europeiska Kommissionen, 2017.

Finansdepartementet, Beräkningskonventioner 2022, En rapport från skatteekonomiska enheten i Finansdepartementet, Finansdepartementet, 2022.

Finanspolitiska rådet, Svensk finanspolitik. Finanspolitiska rådets rapport 2008, Finanspolitiska rådet, 2008.

Finanspolitiska rådet, Svensk finanspolitik. Finanspolitiska rådets rapport 2010, Finanspolitiska rådet, 2010.

Finanspolitiska rådet, Svensk finanspolitik. Finanspolitiska rådets rapport 2011, Finanspolitiska rådet, 2011.

Finanspolitiska rådet, Svensk finanspolitik. Finanspolitiska rådets rapport 2014, Finanspolitiska rådet, 2014.

Flood, L., En skattepolitik för både innan- och utanförskapet. Utvärdering av jobbskatteavdraget samt några alternativa reformer, SNS rapport, 2010.

Forsstedt, S., Tänk efter före! En ESO-rapport om samhällsekonomiska konsekvensanalyser, Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi, 2018.

Försäkringskassan, Äldreförsörjningsstöd, Diarienummer: 97164–2005, Försäkringskassan, 2005.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Maxtaxan inom barnomsorgen – påverkar den hur mycket föräldrar arbetar?, IFAU, 2007.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Vad gör de i jobb- och utvecklingsgarantin?, Rapport 2010:15, IFAU, 2010.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Vad gör de i jobbgarantin för ungdomar?, Rapport 2010:22, IFAU, 2010.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, En jobbgaranti för ungdomar? Om Arbetsförmedlingens ungdomsinsatser, Rapport 2011:1, IFAU, 2011.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Jobbskatteavdraget, Rapport 2012:2, IFAU, 2012.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Om förhöjt jobbskatteavdrag och sänkta arbetsgivaravgifter för äldre, Rapport 2012:16, IFAU, 2012.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Jobb- och utvecklingsgarantin – vilka deltar, vad gör de och vart leder det?, Rapport 2013:12, IFAU, 2013.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Sänkta arbetsgivaravgifter för unga, Rapport 2013:26, IFAU, 2013.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Marknadsmekanismer i teori och praktik – erfarenheter från etableringslotsarna, Rapport 2016:19, IFAU, 2016.

Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering, Sänkt momssats och företagens prisförändringar - allt eller inget, Rapport 2018:4, IFAU, 2018.

Konjunkturinstitutet, Kort- och långsiktiga effekter av sänkt restaurangmoms, Specialstudier Nr 46, Konjunkturinstitutet, 2015.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Sänkt moms på restaurang och cateringtjänster– slutrapport, Rapport 2015:10, Dnr. 2011/312, Tillväxtanalys, 2015.

Myndigheten för tillväxtpolitiska utvärderingar och analyser, Utvärdering av RUT-avdraget – effekter på företagens tillväxt och överlevnad, PM 2019:08, Tillväxtanalys, 2019.

Myndigheten för vård- och omsorgsanalys, Låt den rätte komma in. Hur har tillgängligheten påverkats av apoteksomregleringen, vårdvalet samt vårdgarantin och Kömiljarden?, Rapport 2014:3, Vårdanalys 2014.

Näringsdepartementet, Riktlinjer för arbetet med konsekvensutredningar i Regeringskansliet, 2008.

OECD, Assessing Regulatory Changes in the Transport Sector. An Introduction, Discussion Paper 2017 nr 5, OECD, 2017.

Pensionsmyndigheten, Mörkertal i bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd Regleringsbrevsuppdrag år 2014, Dnr. VER 2014–227, Pensionsmyndigheten, 2014.

Ramböll, Ekonomisk metodkvalitet inom statens offentliga utredningar, Ramböll, 2014.

Riksrevisionen, Förändringar inom kommittéväsendet, RiR 2004:2, Riksrevisionen, 2004.

Riksrevisionen, Sänkta socialavgifter – för vem och till vilket pris?, RiR 2008:16, Riksrevisionen, 2008.

Riksrevisionen, Jobbskatteavdraget, RiR 2009:20, Riksrevisionen, 2009.

Riksrevisionen, Jobb- och utvecklingsgarantin – en garanti för jobb?, RiR 2009:22, Riksrevisionen, 2009.

Riksrevisionen, Ungdomars väg till arbete – individuellt stöd och matchning mot arbetsgivare, RiR 2013:6, Riksrevisionen, 2013.

Riksrevisionen, Bostadstillägg och äldreförsörjningsstöd till pensionärer – når förmånerna fram?, RiR 2013:7, Riksrevisionen, 2013.

Riksrevisionen, Etableringslotsar – fungerar länken mellan individen och arbetsmarknaden?, RiR 2014:14, Riksrevisionen, 2014.

Riksrevisionen, Konsekvensanalyser inför migrationspolitiska beslut, RiR 2017:25, Riksrevisionen, 2017.

Riksrevisionen, Investeringssparkonto – en enkel sparform i ett komplext skattesystem, RiR 2018:19, Riksrevisionen, 2018.

Riksrevisionen, Stödet till kommuner för ökat bostadsbyggande, RiR 2019:20, Riksrevisionen, 2019.

Riksrevisionen, Stöd till renovering och energieffektivisering – en riktad satsning till vissa bostadsområden, RiR 2019:25, Riksrevisionen, 2019.

Riksrevisionen, Rutavdraget – konsekvenser av reformen, RiR 2020:2, Riksrevisionen, 2020.

Riksrevisionen, Särskild löneskatt för äldre – redovisning och effekter, RiR 2020:24, Riksrevisionen, 2020.

Skatteverket, Ränteavdrag i företagssektorn, PM 2009-12-14, Bilaga till dnr 131-890752-09/113, Skatteverket, 2009.

Skatteverket, Ränteavdrag i företagssektorn. Fortsatt kartläggning, PM 2011-12-19, Bilaga till dnr 131-836251-11/113, Skatteverket, 2011.

Skatteverket, Effekter på skatteundandragande av sänkt restaurangmoms. Rapportering av ett regeringsuppdrag, Rapport 2014-01-13, Dnr 131 691509-13/113, Skatteverket, 2014.

Skatteverket, Skattesystemets utveckling 2006–2015, 200 265892-17/113, Skatteverket, 2017.

Skatteverket, Skattesystemets utveckling 2006–2015. Del II Fördjupad analys av rot- och rutavdrag, investeringssparkonto och delägare i fåmansbolag ur ett jämställdhetsperspektiv, Dnr 200 265892-17/113, Skatteverket, 2018.

Skatteverket, Skatteplanering med ränteavdrag i företagssektorn. Uppföljning av tillämpningen av 2013 års regler samt externa lån, PM Dnr 1 31 533857-16/113, Skatteverket, 2017.

Skatteverket och Kemikalieinspektionen, Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik. Redovisning av regeringsuppdrag, Fi2019/04008/S2, Dnr 8–262570, Skatteverket, 2020.

Skatteverket och Kemikalieinspektionen, Utvärdering av skatten på kemikalier i viss elektronik, del 2. Redovisning av regeringsuppdrag, Fi2019/04008/S2, Dnr 8-262570, Skatteverket, 2021.

Skolverket, Uppföljning av reformen maxtaxa, allmän förskola m.m., Skolverket, 2005.

Skolverket, Fem år med maxtaxa. Uppföljning av reformen Maxtaxa och allmän förskola m.m., Skolverket, 2007.

Socialstyrelsen, Uppdrag att följa upp och utvärdera socialtjänstlagens bestämmelser om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen, Dnr. 00–1838/2002, Socialstyrelsen, 2007.

Socialstyrelsen, Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2009–2011, Art.nr. 2012-5-16, Socialstyrelsen, 2012.

Socialstyrelsen, Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2012, Art.nr 2013-5-30, Socialstyrelsen, 2013.

Socialstyrelsen, Vårdgaranti och kömiljard – uppföljning 2013, Art.nr 2014-5-5, Socialstyrelsen, 2014.

Socialstyrelsen, Avgifter inom äldreomsorgen. Kartläggning och analys av kommunernas avgiftssystem, Art.nr. 2014-5-9, Socialstyrelsen, 2014.

Statistiska centralbyrån, FASIT. Användarhandledning, Grundår 2018 HE0106, Statistiska centralbyrån, 2020.

Statistiska centralbyrån, Företagsregister och individdatabas, FRIDA. Statistikens framställning version, 2018-10-03, Statistiska centralbyrån, 2019.

Statskontoret, Etableringen av nyanlända. En uppföljning av myndigheternas genomförande av etableringsreformen, 2012:22, Dnr. 2010/233–5, Statskontoret, 2012.

Artiklar

Börjesson, M., Eliasson, J., Hugosson, M. B., och Brundell-Freij, K., ”The Stockholm congestion charges – 5 years on. Effects, acceptability and lessons learnt”, Transport Policy, vol. 20, March 2012.

Elinder, M. och Persson, L., ”Hur påverkade 2008 års fastighetsskattereform huspriserna?”, Ekonomisk debatt, årgång 44, nr 4, 2016.

Ericson, P., Flood, L. och Wahlberg, R., ”A Swedish Tax/Benefit Micro Simulation Model and an Evaluation of a Swedish Tax Reform”, Discussion paper series, IZA DP No. 4106, April 2009.

Halldén, K. och Stenberg, A., ”Ökar RUT-avdrag kvinnors arbetsmarknadsutbud?”, Ekonomisk debatt, årgång 43, nr 2, 2015.

Henrekson, M., ”Håller regeringens jobbstrategi?”, Ekonomisk debatt, årgång 38, nr 2, 2010.

Seim, D., ”Sänkta arbetsgivaravgifter för unga”, SNS ANALYS, nr 55, 2019.

Utredningar

SOU 2011:24, Sänkt restaurang- och cateringmoms.

SOU 2014:40, Neutral bolagsskatt – för ökad effektivitet och stabilitet, Slutbetänkande av Företagsskattekommittén.

SOU 2018:79, Analyser och utvärderingar för effektiv styrning, Betänkande av Analys- och utvärderingsutredningen.

Riksdagstryck

Budgetpropositionerna för år 2000–2017.

Ekonomisk vårproposition 1999–2016.

Prop. 1999/2000:129, Maxtaxa och allmän förskola.

Prop. 2000/01:136, Äldreförsörjningsstöd.

Prop. 2000/01:149, Avgifter inom äldre- och handikappomsorg.

Prop. 2001/02:36, Skattereduktion för fackföreningsavgifter.

Prop. 2002/03:98, Åtgärder för att främja byggande av mindre hyresbostäder och studentbostäder.

Prop. 2003/04:145, Trängselskatt.

Prop. 2003/04:163, Skattereduktion för utgifter för byggnadsarbete på bostadshus.

Prop. 2006/07:84, Nedsättning av socialavgifter för personer som fyllt 18 men inte 25 år.

Prop. 2006/07:89, Jobb- och utvecklingsgarantin.

Prop. 2006/07:94, Skattelättnader för hushållstjänster, m.m.

Prop. 2006/07:118, En jobbgaranti för ungdomar.

Prop. 2007/08:27, Avskaffad statlig fastighetsskatt, m.m.

Prop. 2007/08:87, Bildande av moderbolag för Apoteket AB samt vissa omstruktureringsåtgärder.

Prop. 2008/09:65, Sänkt bolagsskatt och vissa andra skatteåtgärder för företag.

Prop. 2008/09:145, Omreglering av apoteksmarknaden.

Prop. 2009/10:60, Nyanlända invandrares arbetsmarknadsetablering – egenansvar med professionellt stöd.

Webbsidor

Regeringen, ”Den statliga budgetprocessen steg för steg”, https://www.regeringen.se/sveriges-regering/finansdepartementet/statens-budget/budgetprocessen-steg-for-steg/, hämtad 2022-03-08.

Tillväxtverket, ”Handledning för konsekvensanalyser”, https://tillvaxtverket.se/amnesomraden/forenkling/handledning-for-konsekvensutredning.html, hämtad 2022-03-14.

Uppdaterad: 07 juni 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?