Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Utredningar och rapporter

Ds 2020:29, En utvecklad organisation för lokal statlig service – slutredovisning.

Riksrevisionen, Var God dröj, myndigheterna digitaliserar – service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala, RiR 2021:8.

SOU 2017:109 Servicekontor i ny regi.

Statskontoret, Frivillig samverkan mellan myndigheter – några exempel, 2017.

Statens servicecenter, Förutsättningar medborgarservice – internrevisionsrapport, 2020.

Myndighetsdokument

Arbetsförmedlingen, Löpande uppföljning samt kvalitativ input 30 000 linjen, 2022.

Försäkringskassan, Årsredovisning 2015, 2016.

Försäkringskassan, Årsredovisning 2016, 2017.

Försäkringskassan, Årsredovisning 2017, 2018.

Försäkringskassan, Årsredovisning 2018, 2019.

Kantar Sifo, Kundundersökning på servicekontoren november 2019, 2019.

Kantar Sifo, Kundundersökning på servicekontoren mars 2020, 2020.

Migrationsverket och Statens servicecenter, Analys av en långsiktig servicesamverkan mellan Migrationsverket och Statens servicecenter: Slutredovisning av myndighetsgemensam förstudie, 2022-05-25.

Origo Group, Statens servicecenters medborgarservice – kundundersökning 2021, 2021.

Pensionsmyndigheten, Analys av samtal och mail från servicekontoren till Pensionsmyndigheten, 2021.

Statens servicecenter, Division medborgarservice – en presentation av organisation och verksamhet, 2021.

Statens servicecenter, Frågor och svar – Språk och tolk, 2020.

Statens servicecenter, Kvalitetsmodell för servicekontor, 2021

Statens servicecenter, Kvalitetsplan, 2021.

Statens servicecenter. Kvalitetsrapport för servicekontoren, 2021.

Statens servicecenter, Månadsuppföljning juli 2022, 2022.

Statens servicecenter, Regeringsuppdrag att öppna nya servicekontor – Delredovisning 1, 2021 (dir. 2021-00726-1.1).

Statens servicecenter, Serviceavtal mellan Arbetsförmedlingen och Statens servicecenter, Dnr: 2019-00521-1.8, 2019.

Statens servicecenter, Serviceavtal mellan E‑hälsomyndigheten och Statens servicecenter, Dnr: 2022-00129-4.1.1, 2022.

Statens servicecenter, Serviceavtal mellan Försäkringskassan och Statens servicecenter, Dnr: 2019-00518-1.8, 2019.

Statens servicecenter, Serviceavtal mellan Migrationsverket och Statens servicecenter, Dnr: 2021-00679-4.1.1. 2022.

Statens servicecenter, Serviceavtal mellan Pensionsmyndigheten och Statens servicecenter, Dnr: 2019-00520-1.8, 2019.

Statens servicecenter, Serviceavtal mellan Skatteverket och Statens servicecenter, Dnr: 2019-00519-1.8, 2019.

Statens servicecenter, Slutrapport pilotprojekt – Arbetsförmedlingens kundtorgstjänst på servicekontor, 2020.

Statens servicecenter, Teknik för distansservice och videomöte, 2022.

Statens servicecenter, Typkontor i servicekontorsverksamheten – Riktlinje, 2020.

Statens servicecenter, Vi fyller 10 år, https://www.statenssc.se/nyheter/nyhetsarkiv/2022-06-01-vi-fyller-10-ar, hämtad 2022-09-23.

Statens servicecenter, Årsredovisning 2019, 2020.

Statens servicecenter, Årsredovisning 2020, 2021.

Statens servicecenter, Årsredovisning 2021, 2022.

Statens servicecenter, Överenskommelse om samverkan kring servicekontor, 2021.

Regeringsuppdrag

Regeringsbeslut Fi2021/02151, Fi2019/03876, Fi2020/00614, Fi2020/05128, Uppdrag att öppna nya servicekontor.

Regeringsbeslut Fi2021/02603, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Statens servicecenter.

Regeringsbeslut S2021/06048 Uppdrag att tillhandahålla en manuell rutin för utfärdande av covidbevis samt kompletterande funktionalitet för inrapportering.

Regeringsbeslut Fi2022/01181 Ändring av uppdraget att öppna nya servicekontor

Lagar och förordningar

Budgetlagen (2011:203).

Förvaltningslagen (2017:900).

Lagen (2004:543) om samtjänst vid medborgarkontor.

Lagen (2019:214) om viss gemensam offentlig service

Förordningen (2009:315) om samtjänst vid medborgarkontor.

Förordningen (2012:208) med instruktion för Statens servicecenter.

Förordningen (2019:214) om viss gemensam offentlig service.

Myndighetsförordningen (2007:515)

Riksdagstryck

Prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt.

Prop. 2016/17:180, En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag.

Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018.

Prop. 2018/19:47, Samlad struktur för tillhandahållande av statlig service.

Prop. 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021.

Prop. 2021/22:1, Budgetpropositionen för 2022.

Bet 2009/10:FiU38, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt.

Bet. 2017/18:KU2, En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag.

Rskr 2009/10:315 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt.

Rskr. 2017/18:2, 2017. En modern och rättssäker förvaltning – ny förvaltningslag.

Rskr 2018/19:185 Samlad struktur för tillhandahållande av lokal statlig service.

Uppdaterad: 15 december 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?