Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Ordlista

Byggd miljö
Vedertagen definition saknas. Används i rapporten för att beteckna städer, tätorter och annan bebyggd miljö. Avser såväl ny som befintlig bebyggelse.

Detaljplan
Genom detaljplaner bestämmer kommunen hur mark- och vattenområden får användas. Kommunen kan använda en detaljplan för att pröva om ett område är lämpligt för bland annat bebyggelse.

Geologi
Läran om jordens uppbyggnad och utveckling.

Geoteknik
Läran om jords och bergs tekniska egenskaper samt hur man använder den kunskapen vid planering och byggande, inklusive tekniska lösningar och byggmetoder.

Geotekniska säkerhetsfrågor
Säkerhetsfrågor med koppling till ras, skred, erosion, slamströmmar, bergras och blocknedfall. Benämns även geotekniska risker.

Granskningsyttrande
Ett yttrande om kommunens förslag till översiktsplan som länsstyrelsen ska upprätta enligt plan- och bygglagen (PBL).

Klimatanpassnings-åtgärd
Åtgärder för att minska risken för eller konsekvenserna av till exempel översvämning, erosion, ras och skred. Kan vara av olika karaktär: analyserande; styrande och organisatoriska; informativa; eller tekniska och ekosystembaserade.

Klimatanpassning
Att rusta samhället och olika verksamheter för de nya utmaningar som en ökad uppvärmning ger.

Planeringsunderlag
Underlag som tas fram av myndigheter, länsstyrelser eller kommuner som stöd till kommunal planläggning.

Översiktsplan
I en översiktsplan beskrivs hur kommunens mark- och vattenområden ska användas. Översiktsplanen är vägledande och ligger till grund för vidare planering, till exempel för detaljplaner, förhandsbesked och bygglov inom ett område.

Uppdaterad: 20 december 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?