Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Litteratur, rapporter och artiklar

Boverket, Tillsynsvägledning avseende risken för skred och erosion, 2019.

Boverket, Tillsynsvägledning avseende översvämningsrisker, 2018.

Fastighetsnytt, ”Ett år efter skyfallen i Gävle – kostnaderna spräcker tvåmiljardersvallen”, https://www.fastighetsnytt.se/samhallsbyggnad/hallbarhet/ett-ar-efter-skyfallen-i-gavle-kostnaderna-spracker-tvamiljardersvallen/, hämtad 2022-09-28.

IPCC, Climate Change 2021: The Physical Science Basis. Contribution of Working Group I to the Sixth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change, Cambridge University Press, 2021.

IVL Svenska Miljöinstitutet, Klimatanpassning 2021 – Så långt har Sveriges kommuner kommit, 2021.

Länsstyrelsen Västra Götaland, Riskanalyser i ÖP. Planeringsunderlag och förslag på metoder, Rapport 2020:10, 2020.

Länsstyrelserna Stockholms & Västra Götalands län, Klimatrelaterade risker i översiktsplanering – metodstöd, 2021.

MSB, Redovisning av användningen av anslaget 2:2 Förebyggande åtgärder mot jordskred och andra naturolyckor. Del 1 – förslag på författningsreglering, 2022.

MSB, Vägledning för skyfallskartering. Tips för genomförande och exempel på användning, 2017.

Nationella expertrådet för klimatanpassning, Första rapporten från Nationella expertrådet för klimatanpassning, 2022.

SGI och MSB, Riskområden för ras, skred, erosion och översvämning. Redovisning av regeringsuppdrag enligt regeringsbeslut M2019/0124/Kl, 2021.

SMHI, Förslag på system för uppföljning och utvärdering av det nationella arbetet med klimatanpassning, KLIMATOLOGI Nr 60, 2020.

SMHI, Förslag till en metod för uppföljning av det nationella klimatanpassningsarbetet, KLIMATOLOGI Nr 40, 2016.

SMHI, Kommunernas arbete med klimatanpassning 2019 – Analys av statusrapportering till SMHI, KLIMATOLOGI Nr 55, 2020.

SMHI, Myndigheters arbete med klimatanpassning 2019, KLIMATOLOGI Nr 54, 2020.

SMHI, Myndigheters arbete med klimatanpassning 2020, KLIMATOLOGI Nr 62, 2021.

SMHI, Myndigheters arbete med klimatanpassning 2021, KLIMATOLOGI Nr 66, 2022.

Sweco, Hinder och möjligheter vid klimatanpassning för den byggda miljön, 2020.

Webbsidor

Boverket, ”Detaljplanering - PBL kunskapsbanken”, https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/,
hämtad 2022-09-26.

Boverket, ”Genomförandetid - PBL kunskapsbanken”, https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/planbestammelser/genomforandetid/, hämtad 2022-11-08.

Boverket, ”Klimatrisker i översiktsplanering - PBL kunskapsbanken”, https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-intressen/hansyn/miljo_klimat/klimatrisker/, hämtad 2022-09-13.

Boverket, ”PBL kunskapsbanken - en handbok om plan- och bygglagen. Redovisning av tillämpningen av Plan- och bygglagen 2019”, https://www.boverket.se/contentassets/7bf5ea4908c045d992a4e2410ac20ee3/redovisning-av-tillampningen-av-plan--och-bygglagen-2019.pdf, hämtad 2022-10-10.

Boverket, ”Tillsynsvägledning naturolyckor - PBL kunskapsbanken”, https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/lansstyrelsens-tillsyn/tillsynsvagledning_naturolyckor/, hämtad 2022-11-07.

Boverket, ”Översiktsplanen - PBL kunskapsbanken”, https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/, hämtad 2022-09-26.

Klimatanpassning.se, ”Databaser för klimatanpassning”, https://www.klimatanpassning.se/klimatanpassa/underlag-for-klimatanpassning/databaser, hämtad 2022-11-07.

Klimatanpassning.se, ”Om oss”, https://www.klimatanpassning.se/om-oss, hämtad 2022-09-27.

Länsstyrelserna, ”Planeringskatalogen”, https://www.planeringskatalogen.se/, hämtad 2022-11-09.

MSB, ”Statsbidrag för naturolyckor”, https://www.msb.se/sv/amnesomraden/ skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-klimat/statsbidrag-vid-naturolyckor/, hämtad 2022-06-10.

MSB, ”Översvämningsportalen”, https://gisapp.msb.se/Apps/oversvamningsportal/enkel-karta.html,
hämtad 2022-09-28.

SMHI, ”Fördjupad klimatscenariotjänst”, https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/fordjupade-klimatscenarier/met/sverige/medeltemperatur/rcp45/2071-2100/year/anom, hämtad 2022-11-15.

Statens geotekniska institut och MSB, ”Kommunanalyser”, https://storymaps.arcgis.com/collections/e842517ce39045a4a7603dba84281208?item=3, hämtad 2022-11-09.

Författningar

Budgetlag (2011:203).

Förordning (2008:1002) med instruktion för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap.

Förordning (2008:1233) med instruktion för Sveriges geologiska undersökning.

Förordning (2009:945) med instruktion för Statens geotekniska institut.

Förordning (2009:974) med instruktion för Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

Förordning (2012:546) med instruktion för Boverket.

Förordning (2018:1428) om myndigheters klimatanpassningsarbete.

Plan- och bygglag (2010:900).

Riksdagstryck

Bet. 1996/97:KU3, Lag om statsbudgeten.

Bet. 2009/10:FiU38, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt.

Bet. 2017/18:MJU22, Klimatpolitik.

Prop. 1995/96:220, Lag om statsbudgeten.

Prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt.

Prop. 2017/18:163, Nationell strategi för klimatanpassning.

Regeringsbeslut M2018/01716/KI, Uppdrag att samordna det nationella klimatanpassningsarbetet för den byggda miljön.

Regleringsbrev M2021/01249, Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Sveriges meteorologiska och hydrologiska institut.

Rskr. 1996/97:27.

Rskr. 2009/10:315.

Rskr. 2017/18:440.

Utredningar

SOU 2017:42, Vem har ansvaret?

Uppdaterad: 20 december 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?