Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

kÄLLOR

Författningar

EUT L 317/35, 4.11.2014, CELEX 32014R1143, Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 av den 22 oktober 2014 om förebyggande och hantering av introduktion och spridning av invasiva främmande arter.

EUT L 189/4, 14.7.2016, CELEX 32016R1141, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2016/1141 av den 13 juli 2016 om antagande av en förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse i enlighet med förordningen (EU) nr 1143/2014.

EUT L 182/37, 13.7.2017, CELEX 32017R1263, Kommissionens genomförandeförordning (EU) 2017/1263 av den 12 juli 2017 om uppdatering av den förteckning över invasiva främmande arter av unionsbetydelse som fastställs i genomförandeförordning (EU) 2016/1141 i enlighet med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014.

EUT L 174/5, 10.7.2018, CELEX 32018R0968, Kommissionens delegerade förordning (EU) 2018/968 av den 30 april 2018 om komplettering av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1143/2014 vad gäller riskbedömningar för invasiva främmande arter.

FIFS 2004:37, Fiske i sötvattensområdena.

Förordning (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten.

Förordning (2012:989) med instruktion för Naturvårdsverket.

Förordning (2017:868) med länsstyrelseinstruktion.

Förordning (2018:1939) om invasiva främmande arter.

HVMFS 2019:21, Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om hantering av signalkräfta.

Miljöbalk (1998:808).

Miljötillsynsförordning (2011:13).

Myndighetsförordningen (2007:515).

Litteratur

Avfall Sverige, Hantering och deponering av jordmassor med invasiva arter - parkslide, 2021:15, 2021.

Fritidsodlingens Riksorganisation, Invasiva främmande arter i Norden, Nulägesrapport – hur respektive land har arbetat med IAS hittills, 2020.

holmgrenhansson Advokatbyrå AB, Rättsutredning avseende invasiva främmande arter och statlig finansiering av åtgärder mot dem på privat mark, 2022.

New Republic, Rapport om allmänhetens kunskap om invasiva arter, 2022.

WSP, Samhällsekonomisk analys av invasiva främmande arter 1 – Parkslide, Vresros, Blomsterlupin och Fetblad, 2019.

WSP, Samhällsekonomisk analys av invasiva främmande arter 2 – Mink, Sykomorlönn, Kotula, Spärroxbär och Kanadensiskt gullris, 2020.

Artiklar

Gren, Isacs, Carlsson, “Costs of Invasive Alien Species in Sweden”, 2009.

NeoBiota 67: 299-328, “Economic costs of biological invasions in the United Kingdom”, 2021, DOI: 10.3897/neobiota.67.59743(29 jul 2021).

Utredningar

Artdatabanken, Klassificering av främmande arters effekter på biologisk mångfald i Sverige - ArtDatabankens risklista, ArtDatabanken Rapporterar 21, 2019.

Ds 2012:23, Etappmål i miljömålssystemet.

Havs- och vattenmyndigheten, Hanteringsprogram för signalkräfta, rapport 2020:27, 2020.

Naturvårdsverket, Nationell strategi och handlingsplan för främmande arter och genotyper, rapport 5910, 2008.

Naturvårdsverket, Invasiva främmande arter - Redovisning av regeringsuppdrag, handlingsplan, NV-00684-14, 2014.

Naturvårdsverket, Kommunikationsstrategi för nationellt arbete med invasiva främmande arter, PM 2017-10-18, NV-08555-15, 2017.

Naturvårdsverket, Förslag till föreskrifter om hanteringsåtgärder för jätteloka och jättebalsamin med tillhörande konsekvensutredning och miljökonsekvensbeskrivning, remiss, NV-01123-19, 2019.

SOU 2019:22, Sveriges miljöövervakning – dess uppgift och organisation för en god miljöförvaltning.

Naturvårdsverket, Invasiva främmande arter och grön infrastruktur, framtagen 2020-10-21, 2020.

Naturvårdsverket, Uppföljning infosatsning ”hantera Spridning”, bildspel från möte 11 december 2020, 2020.

Naturvårdsverket, Förtroendemätning 2021, 2021.

Naturvårdsverket, Beställning från ramavtal juridiska tjänster, ärendenummer NV-07060-21 (samlingsärendet), 2021.

Naturvårdsverket, Uppföljning infosatsning Invasiva främmande arter 2021, bildspel daterat 2021-11-24, 2021.

Naturvårdsverket, Hemställan om författningsändringar rörande invasiva främmande arter, NV-04205-20, 2022.

Vattenmyndigheten Södra Östersjön, Åtgärdsprogram för vatten 2021-2027, samrådshandling, 2020.

Riksdagstryck

Prop. 1997/98:45, Miljöbalk, bet. 1997/98:JoU20, rskr. 1997/98:278.

Prop. 2000/01: 130, Svenska miljömål – delmål och åtgärdsstrategier, 2001/02:MJU3, rskr. 2001/02:36.

Prop. 2004/05:150, Svenska miljömål - ett gemensamt uppdrag, 2005/06:MJU3, rskr. 2005/06:48.

Prop. 2009/10:155, Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete, bet. 2009/10:MJU25, rskr. 2009/10:377.

Prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315.

Prop. 2017/18:1, Budgetpropositionen för 2018, bet. 2017/18:MJU1, rskr. 2017/18:115.

Prop. 2017/18:211, Invasiva främmande arter, bet. 2017/18:MJU23, rskr. 2017/18:402.

Regeringsbeslut M2006/5453/A, M2006/4500/Na, Regleringsbrev för budgetåret 2006 avseende Naturvårdsverket.

Regeringsbeslut M2012/1171/Ma, Svenska miljömål – preciseringar av miljökvalitetsmålen och en första uppsättning etappmål.

Regeringsbeslut M2014/2941/S, Regleringsbrev för budgetåret 2014 avseende Naturvårdsverket.

Regeringsbeslut M2020/02056 (delvis) M2020/02000 M2020/01479 m.fl., Regleringsbrev för Naturvårdsverket budgetåret 2021.

Regeringsbeslut M2021/02392(delvis) M2021/00427, Regleringsbrev för Havs- och vattenmyndigheten budgetåret 2022.

Webbsidor

Convention on Biological Diversity, “Aichi Biodiversity Targets”, https://www.cbd.int/sp/targets/, hämtad 2022-03-22.

Danmarks miljö- och livsmedelsministerie. ”Bekendtgørelse om forebyggelse og håndtering af introduktion og spredning af invasive ikkehjemmehørende arter på EU‑listen og om en national liste med handelsforbud m.v. over for invasive arter”, https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2018/1285, hämtad 2022-03-24.

European Commission, “EU Biodiversity Strategy to 2020”, https://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/strategy_2020/, hämtad 2022-03-22.

Naturvårdsverket, ”Affischer”, https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/informationsmaterial/affischer, hämtad 2022-01-27.

Naturvårdsverket, ”Ansvar för utrotningsåtgärder”, https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/om-lansstyrelsens-arbete-mot-invasiva-frammande-landlevande-vaxter/ansvar-for-utrotningsatgarder/, hämtad 2022-02-02.

Naturvårdsverket, ”Arbete med arter med stor spridning enligt EU‑förordning om invasiva främmande arter”, https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/arter-med-stor-spridning/, hämtade 2022-01-28.

Naturvårdsverket, ”Bekämpning av invasiva främmande växter på land”, https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/bekampning-av-invasiva-frammande-vaxter-pa-land#E-1613318104, hämtad 2022-02-03.

Naturvårdsverket, ”Definition”, https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/vad-ar-ifa/definition/, hämtad 2022-01-18.

Naturvårdsverket, ”EU‑förordningen om invasiva främmande arter”, https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/EU‑forordningen-om-invasiva-frammande-arter/#E-628455377,
hämtad 2022-03-22.

Naturvårdsverket, ”Förutsättningar för arbetet”, https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/om-lansstyrelsens-arbete-mot-invasiva-frammande-landlevande-vaxter/forutsattningar-for-arbetet/, hämtad 2022-01-28.

Naturvårdsverket, ”Hur bestäms det vilka arter som ska vara på den nationella förteckningen?”, https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/aktuellt/nationell-forteckning-over-invasiva-frammande-arter, hämtad 2022-03-30.

Naturvårdsverket, ”Informera allmänheten”, https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/informera-allmanheten/, hämtad 2022-01-26.

Naturvårdsverket, ”Invasiva arter”, https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/, hämtad 2022-04-04.

Naturvårdsverket, ”Jätteloka”, https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/EU‑listade-etablerade-arter/jatteloka/, hämtad 2022-03-23.

Naturvårdsverket, ”Kommunernas roll i arbetet med invasiva främmande arter”, https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/ansvarsfordelning-for-arbetet-med-invasiva-frammande-arter/kommunernas-roll-i-arbetet-med-invasiva-frammande-arter, hämtad 2022-02-03.

Naturvårdsverket, ”Metodkatalog för bekämpning”, https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/metodkatalog-bekampning/, hämtad 2022-02-03.

Naturvårdsverket, ”Parkslide”, https://www.naturvardsverket.se/amnesomraden/invasiva-frammande-arter/Arter/arter-som-ej-omfattas-av-regler/parkslide/, hämtad 2022-04-28.

Naturvårdsverket, ”Säker avfallshantering för att undvika spridning av invasiva växter”, https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/saker-avfallshantering/, hämtad 2022-02-04.

Naturvårdsverket, ”Tillsynsvägledning om invasiva främmande arter”, https://www.naturvardsverket.se/vagledning-och-stod/invasiva-frammande-arter/tillsynsvagledning-om-invasiva-frammande-arter/, hämtad 2022-02-14.

Naturvårdsverket, ”Utlysning av forskningsmedel för hantering av invasiva främmande arter”, https://www.naturvardsverket.se/om-miljoarbetet/forskning/miljoforskning/utlysningar/utlysning-av-forskningsmedel-for-hantering-av-invasiva-frammande-arter, hämtad 2022-02-08.

Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse, 30.12.2015/1725, https://www.finlex.fi/sv/laki/ajantasa/2015/20151725, hämtad 2022-03-24.

Statsrådets förordning om invasiva främmande arter av nationell betydelse, 704/2019, https://www.finlex.fi/sv/laki/alkup/2019/20190704, hämtad 2022-03-24.

Uppdaterad: 23 maj 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?