Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Litteratur, rapporter, med mera

Amnå, E., Helander, A. och Settergren, B., När tilliten prövas – En studie av studieförbundet Ibn Rushds samhällsbidrag, Folkbildningsrådet, 2019.

Ekonomistyrningsverket (ESV), Resultat och styrning i statsförvaltningen, ESV 2007:23.

Ekonomistyrningsverket (ESV), Att styra statliga åtaganden som utförs av privaträttsliga organ – förslag till principer för styrning, uppföljning och kontroll av statliga åtaganden som utförs av privaträttsliga organ, ESV 2009:30.

Ekonomistyrningsverket (ESV), Vägledning. Oegentligheter och intern styrning och kontroll, ESV 2016:24.

Ekonomistyrningsverket (ESV), Processen för planering och uppföljning – En förutsättning för en effektiv verksamhet, ESV 2017:60.

Folkbildningsrådet, Ett förnyat Folkbildningsråd, förslag till riktlinjer för Folkbildningsrådets styrning, organisation och verksamhet, inget datum.

Folkbildningsrådet, Folkbildningens frihet och värde. Metaperspektiv på folkhögskolor och studieförbund, 2016.

Folkbildningsrådet, Riktlinjer för utredning och granskning samt återkrav av statsbidrag och avveckling, dnr 277, 2016, 090. 2016.

Folkbildningsrådet, Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2018, 2019.

Folkbildningsrådet, Status i pågående avvikelseärenden gällande verksamheten i Järvaområdet, styrelsemissiv 2020-09-01.

Folkbildningsrådet, Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2019, 2020.

Folkbildningsrådet, Stadgar för föreningen Folkbildningsrådet, 2020.

Folkbildningsrådet, Begäran om utökad särskild kontroll, dnr. 20/00742, 2020.

Folkbildningsrådet, Justering av inrapporterad verksamhet i studieförbund 2016–2018, styrelsemissiv 2020-02-20.

Folkbildningsrådet, Rimlighetskontroll 2019, dnr 20/00276, 2020.

Folkbildningsrådet, 2019 års uppföljning av studieförbundens statsbidragsvillkorade verksamhet, styrelsemissiv 2020-03-18.

Folkbildningsrådet, Studieförbundens utökade särskilda kontroll, dnr 21/00104, 2021.

Folkbildningsrådet, Riktlinjer för Folkbildningsrådets hantering av avvikelser, dnr 21/00101, 2021.

Folkbildningsrådet, Studieförbundens verksamhet: kontroll, transparens och kvalitet. Särskild redovisning till regeringen 2021-04-15, 2021.

Folkbildningsrådet, Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2020, 2021.

Folkbildningsrådet, Folkbildningens betydelse för samhället 2020, 2021.

Folkbildningsrådet, Statsbidrag till studieförbund 2021 – Villkor och fördelning. Reviderade 2 juni 2021, 2021.

Folkbildningsrådet, Folkbildningsrådets arbete med risk- och väsentlighetsanalys i statsbidragsgivningen, dnr 21/00271, 2021.

Folkbildningsrådet, Statsbidrag till studieförbund 2022 – Villkor krav och fördelning, dnr 21/00254, 2021.

Folkbildningsrådet, Folkbildningsrådets bidragssystem – Ett kunskapsunderlag inför en översyn, 2021.

Folkbildningsrådet, Uppföljningsbrev 2021, dnr 21/00095, 2021.

Folkbildningsrådet, Folkbildningsrådets arbete med riskanalyser, 2021.

Folkbildningsrådet, 2020 års uppföljning av studieförbundens statsbidragsvillkorade verksamhet, styrelsemissiv 2021-03-17.

Folkbildningsrådet, Studieförbundens ekonomi 2020, 2021.

Folkbildningsrådet, Justering och återtag av statsbidrag 2020 för studieförbund, styrelsemissiv 2021-02-17.

Folkbildningsrådet, Folkbildningsrådets hantering av avvikelser i folkbildningsverksamheten. Möte med Riksrevisionen den 6 maj 2021, 2021 [presentation].

Folkbildningsrådet, Årsredovisning och verksamhetsberättelse 2021, 2022.

Folkbildningsrådet, Kontroll, transparens och kvalitet i studieförbundens verksamhet – Folkbildningsrådets redovisning till regeringen 1 april 2022, 2022.

Folkbildningsrådet, Svar på frågor från Riksrevisionen den 6 maj 2022 och den 12 maj 2022, 2022.

Folkbildningsrådet, Svar på frågor från Riksrevisionen den 23 mars 2022, 2022.

Folkbildningsrådet, Musik i cirkel — En intervjustudie om improvisatorisk musik i studieförbunden, 2022.

Folkbildningsrådet, Anvisningar för revisionsintyg, dnr 21/00254, 2022.

Riksrevisionen, Statens stöd till studieförbunden, RiR 2011:12.

Riksrevisionsverket, Folkbildning. Styrning och kontroll, RRV 1999:44.

Statskontoret, En folkbildning i tiden – en utvärdering utifrån syftena med statsbidraget, rapport 2018:10.

Strategirådet, Utvärdering av Folkbildningsrådets förnyade uppdrag, 2020.

Studieförbunden i samverkan, Studieförbundens gemensamma överenskommelser, 2020.

Studieförbunden i samverkan, Gemensamma korrigeringsprinciper och riktlinjer för kontakt med andra studieförbund – avseende samkörd dubbelrapportering, 2021.

Regeringsbeslut

Kommittédirektiv 1994:12, Statlig utvärdering av folkbildningen.

Kommittédirektiv 2001:74, Utvärdering av folkbildningen.

Kommittédirektiv 2011:93, Utvärdering av det statliga stödet till folkbildningen.

Kommittédirektiv 2022:75, Styrning och uppföljning av folkbildningen – vägval inför framtiden.

Regeringsbeslut U2014/7240/UC, Uppdrag att genomföra utvärdering av folkbildningen.

Regeringsbeslut U2016/01099/UF, U2016/05429/UF (delvis, U2016/05629/UF, Riktlinjer för 2017 för Folkbildningsrådet i fråga om användning av anslagen 14:1 och 14:3 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Regeringsbeslut U2017/04854/UF (delvis), U2017/04974/UF, Riktlinjer för 2018 för Folkbildningsrådet i fråga om användning av anslagen 14:1 och 14:3 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Regeringsbeslut U2018/04740/UF (delvis), U2018/04767/UF, Riktlinjer för 2019 för Folkbildningsrådet i fråga om användning av anslagen 14:1 och 14:3 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Regeringsbeslut U2020/03817/SAM (delvis), U2020/03840/GV, Ändring av riktlinjer för 2020 för Folkbildningsrådet i fråga om användningen av anslagen 14:1 och 14:3 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Regeringsbeslut U2020/06421 (delvis), U2020/06611, Riktlinjer för 2021 för Folkbildningsrådet i fråga om användningen av anslagen 14:1 och 14:3 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Regeringsbeslut U2020/03869 m.fl., Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende anslagen 14:1 inom utgiftsområde 17 Kultur, medier, trossamfund och fritid.

Riksdagstryck

Bet. 2020/21:KrU10, Folkbildningsfrågor.

Bet. 2005/06:KrU14, Folkbildningsfrågor.

Bet. 2012/13:KrU10. Kulturmiljöns mångfald.

Interpellation 2020/21:303, Statsbidrag till studieförbunden.

Kulturutskottets protokoll 2020/21:24.

Prop. 1990/91:82, Om folkbildning, bet. 1990/91:UBU18, rskr 1990/91:358.

Prop. 1997/98:115, Folkbildning, bet. 1997/98:KrU17 rskr. 1997/98:115.

Prop. 2005/06:192 Lära, växa, förändra, Regeringens folkbildningsproposition, bet. 2005/06:KrU14 2005, rskr. 2005/06:322.

Prop. 2009/10:175 Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, bet. 2009/10: FiU38, rskr. 2009/10:35.

Prop. 2013/14:172 Allas kunskap – allas utbildning, bet.2013/14:KrU8, rskr. 2013/14:379.

Prop. 2020/21:1 Utgiftsområde 17, bet. 2020/21:KrU1, rskr 2020/21:104.

Riksdagens protokoll 2020/21:116.

Riksdagens protokoll 2020/21:119.

Lagar och förordningar

Anslagsförordning (2011:223).

Förordning (2015:218) om statsbidrag till folkbildningen.

Förvaltningslagen (2017:900).

Lag (1976:1046) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utbildningsdepartementets verksamhetsområde.

Utredningar

SOU 1995:141, Folkbildning och vuxenstudier – rekrytering, omfattning, erfarenheter.

SOU 1996:47, Cirkelsamhället: studiecirklars betydelser för individ och lokalsamhälle.

SOU 1996:75, Värden i folkhögskolevärlden

SOU 1996:122, Kunskapssyn och samhällsnytta i hantverkscirklar och hantverksutövande.

SOU 1996:127, Folkbildningens institutioner.

SOU 1996:154, Tre rapporter om studiecirklar.

SOU 1996:159, Folkbildningen – en utvärdering: slutbetänkande.

SOU 2003:94, Folkbildningens särart?

SOU 2003:108, Folkbildning och integration.

SOU 2003:112, Deltagares upplevelse av folkbildning.

SOU 2003:125, Fyra rapporter om folkbildning.

SOU 2004:8, Folkbildning och lärande med IKT-stöd.

SOU 2004:30, Folkbildning i brytningstid.

SOU 2012:72, Folkbildningens samhällsvärden - en ny modell för statlig utvärdering.

SOU 2019:59, Samlade åtgärder för korrekta utbetalningar från välfärdssystemen.

Webbsidor

Folkbildarforum, ”Tillit, trovärdighet och transparens – i folkbildningen”, https://www.folkbildarforum.se/tillit-trovardighet-och-transparens-i-folkbildningen/, hämtad 2022-02-24.

Folkbildningsrådet, ”Flera studieförbund får betala tillbaka statsbidrag”, https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2020/flera-studieforbund-far-betala-tillbaka-statsbidrag/, hämtad 2022-09-07.

Folkbildningsrådet, “Om studieförbunden”, https://www.folkbildningsradet.se/om-studieforbund/, hämtad 2022-06-13.

Folkbildningsrådet, ”Pågående och avslutade granskningar”, https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/statsbidrag-till-folkbildningen/pagaende-och-avslutade-granskningar/, hämtad 2022-07-08.

Folkbildningsrådet, ”Studieförbundens verksamhet i Järva utreds”, https://www.folkbildningsradet.se/om-folkbildningsradet/aktuellt/nyheter/2020/studieforbundens-verksamhet-i-jarva-utreds/, hämtad 2022-09-07.

My news desk, ”Utvärdering av Folkbildningsrådets förnyade uppdrag”, https://www.mynewsdesk.com/se/studieforbunden/news/utvaerdering-av-folkbildningsraadets-foernyade-uppdrag-417295, hämtad 2022-05-16.

Regeringskansliet, “Regeringen stärker uppföljningen av statsbidraget till folkbildningen”, https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/12/regeringen-starker-uppfoljningen-av-statsbidraget-till-folkbildningen/, hämtad 2021-03-11.

  •  

Uppdaterad: 27 september 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?