Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Artiklar, rapporter med mera

Akavia, Hot, våld och trakasserier mot medarbetare i medborgarnas tjänst, 2021.

Arbetsgivarverket, Översyn av skyddet för statstjänstemän som utsätts för våld, hot och trakasserier, dnr. 2019/0458.

Arbetsmiljöverket, Arbetsmiljön 2019. Tabellbilaga, rapport 2020:2, 2020.

Arbetsmiljöverket, Systematiskt arbetsmiljöarbete – syfte och inriktning, hinder och möjligheter i verksamhetsstyrningen Del II: Hur SAM genomförs i branscherna, rapport 2013:12, 2013.

Arbetsmiljöverket, Bra samspel och samverkan skapar säkerhet – om klimat och kultur på arbetsplatsen. Kunskapsöversikt, rapport 2010:1, 2010.

Brottsförebyggande rådet, Hot och våld. Om utsatthet i yrkesgrupper som är viktiga i det demokratiska samhället, 2015:12, 2015.

Brottsförebyggande rådet, Otillåten påverkan mot myndighetspersoner. En uppföljning, 2016:13, 2016.

Brottsförebyggande rådet, Otillåten påverkan mot Migrationsverket, 2016:14, 2016.

Brottsförebyggande rådet, Att förebygga och hantera påverkansförsök, 2017.

Ekonomistyrningsverket, Ekonomistyrningsverkets föreskrifter och allmänna råd till förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll, ESV:s allmänna råd och cirkulär, 2018:3, 2018.

Jusek, Hot, våld och trakasserier mot medarbetare i rättsväsendet och andra utsatta myndigheter, 2017.

Myndigheten för kulturanalys, Värdar eller väktare? Uppdragsgivare om hot och våld mot konstnärer och författare. 2016:4, 2016.

Myndigheten för kulturanalys, Utsatta museer? En kartläggning av skadegörelse, våld och hot mot museer i Sverige, 2017:1, 2017.

Polismyndigheten, Hemställan, dnr. A329.483/2021.

Polismyndigheten, Kortrapport. Sammanfattning av resultat från 2021 års enkätundersökning om otillåten påverkan och andra påverkansförsök, maj 2021.

Polismyndigheten, Projekt Medarbetarskydd. Slutrapport, dnr A440.401/2019, 2019.

Statskontoret, Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning, 2019.

Statskontoret, För säkerhets skull. Om myndigheters arbete mot hot och våld riktat mot deras anställda, 2012.

Statskontoret, Myndigheternas arbete mot trakasserier, hot och våld, 2018:19, 2018.

Statskontoret, Den statliga värdegrunden – gemensamma principer för en god förvaltning, 2019.

Sveriges kommuner och regioner, Välfärdsbrott och otillåten påverkan. Från bidragsfusk till systemhotande brottslighet, 2021.

Wikman, S., och Rickfors, U., ”Att förebygga hot och våld i statliga myndigheter – en jämförelse mellan två perspektiv på säkerhetsarbete”, Arbetsliv i omvandling, nr. 02, 2107.

Dokumentation från myndigheter

Arbetsförmedlingen, Arbetsförmedlingens riskanalys 2021, version 1.1, beslutad 2021-06-17.

Diskrimineringsombudsmannen, Besöksrutiner, dnr: LED 2018/459.

Folkhälsomyndigheten, Rutin hot och våld, giltig från 2021-04-13, reg. nr: FOLK915.

Försäkringskassan, Stödmaterial organisatorisk och social arbetsmiljö, ppt.

Försäkringskassan, Verksamhetsanalys personsäkerhet, dnr. 002746–2019.

Försäkringskassan, Årssammanställning incidenter inrapporterade 2020, dnr. FK 2021/003496.

Kriminalvården, Nationell strategisk riskanalys 2021–2023, dnr (KV 2020-8669).

Kronofogdemyndigheten, Anvisning för hantering av hot och våld inom Kronofogdemyndigheten, 2021-09-20.

Kronofogdemyndigheten, Anvisning för mobilt personlarm inom Kronofogdemyndigheten, beslutsdatum 2020-05-14.

Kronofogdemyndigheten, Anvisning för receptions- och besöksrutiner inom Kronofogdemyndigheten, beslutsdatum 2020-05-14.

Kronofogdemyndigheten, Anvisning för hantering av självmordshot, suicidrisk och dödsfall inom Kronofogdemyndigheten, beslutsdatum 2020-10-01.

Kronofogdemyndigheten, Dialogkort säkerhet och arbetsmiljö, ppt.

Kronofogdemyndigheten, Myndighetsövergripande risker vid Kronofogdemyndigheten 2021, dnr. KFM 18923–2020.

Kronofogdemyndigheten, Riktlinje för systematiskt arbetsmiljöarbete inom Kronofogdemyndigheten.

Kronofogdemyndigheten, Säkerhetspolicy, beslutsdatum 2017-12-21.

Kronofogdemyndigheten, Anvisning för receptions- och besöksrutiner inom Kronofogdemyndigheten, beslutsdatum 2020-05-14.

Livsmedelsverket, Pågående utvecklingsarbete inom regionala verksamheten.

Moderna museet, Intern rutin vid dåligt bemötande besökare – värd/säljare, 2017-06-26.

Skatteverket, Väsentliga risker, fastställda maj 2021.

Skatteverket, Sammanställning av avdelningschefernas bedömning av intern styrning och kontroll inom sitt ansvarsområde samt redovisning av brister, väsentliga händelser, övrig information och väsentliga risker, 2021-01-19.

Statens servicecenter, Myndighetens riskanalys 2021.

Åklagarmyndigheten, Säkerhet – föredragning för Riksrevisionen, 2021-09-08.

Författningar

Arbetsmiljölagen (1977:1160).

Brottsbalken (1962:700).

Diskrimineringslagen (2008:567).

Förordningen (2007:6039) om intern styrning och kontroll.

Förvaltningslagen (2017:900).

Myndighetsförordningen (2007:515).

Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1).

Arbetarskyddsstyrelsens kungörelse med föreskrifter om åtgärder mot våld och hot i arbetsmiljön samt allmänna råd om tillämpningen av föreskrifterna (AFS 1993:2).

Regeringsbeslut

Kommittédirektiv 2020:54, Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor.

Kommittédirektiv 2020:98, Genomförande av ILO:s konvention om avskaffande av våld och trakasserier i arbetslivet.

Kommittédirektiv 2021:45, Tilläggsdirektiv till Utredningen om ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner och några andra straffrättsliga frågor (Ju 2020:12).

Kommittédirektiv 2021:38, Tilläggsdirektiv till Utredningen om ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet (A 2020:02).

Kommittédirektiv 2022:31, Åtgärder för att minska offentliganställdas utsatthet.

Kommittédirektiv 2022:112, Åtgärder mot otillåten påverkan och korruption.

Regeringsbeslut Ju2017/06645/PO, Uppdrag till Polismyndigheten angående förbättrad arbetsmiljö och fler karriärvägar för polisanställda.

Regeringsbeslut S2021/08111 (delvis), Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Statens institutionsstyrelse.

Riksdagstryck

Bet. 2017/18:FiU25, Statlig förvaltning och statistikfrågor, rskr. 2017/18:180.

Bet. 2018/19:FiU25, Statlig förvaltning, prot. 2018/19:73.

Justitieombudsmannen, Kritik mot Arbetsmarknads- och socialnämnden i Karlstads kommun för att inte ha angett vem som fattat beslut i ärenden om bistånd, dnr. 8000-2016.

Prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, bet. 2009/10:FiU38, rskr. 2009/10:315.

Prop. 2018/19:155, Ett stärkt straffrättsligt skydd för blåljusverksamhet och myndighetsutövning, 2019/20:JuU8, rskr. 2019/20:43.

Prop. 2019/20:1, Budgetpropositionen för 2020, utgiftsområde 2, bet. 2019/20:FiU1, rskr. 2019/20:39.

Prop. 2019/20:186, Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda, 2020/21:JuU3, rskr. 2020/21:57.

Prop. 2020/21:1, Budgetpropositionen för 2021, utgiftsområde 2, bet. 2020/21:FiU1, rskr. 2020/21:63.

Prop. 2021/22:1, Budgetpropositionen för 2022, Utgiftsområde 2, bet. 2021/22:FiU1, rskr. 2021/22:46.

Prop. 2019/20:186, Ett förstärkt medarbetarskydd för polisanställda, 2020/21:JuU3, rskr. 2020/21:57.

Skr. 2020/21:92, En god arbetsmiljö för framtiden – regeringens arbetsmiljöstrategi 2021–2025, bet. 2020/21:AU11, rskr. 2020/21:366.

Utredningar

SOU 2004:23, Från verksförordning till myndighetsförordning.

SOU 2021:86, ILO:s konvention om våld och trakasserier i arbetslivet.

SOU 2022:2, En skärpt syn på brott mot journalister och utövare av vissa samhällsnyttiga funktioner.

Webbsidor

Arbetsgivarverket, ”Arbetsmiljön i staten”, https://www.arbetsgivarverket.se/nyheter--press/fakta-om-staten/arbetsmiljo-i-staten/#organisatorisk-och-social-arbetsmiljo, hämtad 2021-06-17.

Arbetsgivarverket, ”Organisation och uppdrag”, https://www.arbetsgivarverket.se/om-arbetsgivarverket/organisation--uppdrag/, hämtad 2021-10-04.

Arbetsmiljöverket, ”Systematiskt arbetsmiljöarbete, SAM”, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/systematiskt-arbetsmiljoarbete-sam/, hämtad 2021-10-01.

Arbetsmiljöverket, ”Säkerhetskultur – ett samspel mellan människor och riskstyrning”, https://www.av.se/arbetsmiljoarbete-och-inspektioner/arbeta-med-arbetsmiljon/sakerhetskultur---ett-samspel-mellan-manniskor-och-riskstyrning/, hämtad 2021-10-01.

Brottsförebyggande rådet, ”Anmälda brott”, https://bra.se/statistik/kriminalstatistik/anmalda-brott.html, hämtad 2022-09-20.

Brottsförebyggande rådet, ”Hot och påverkan mot samhället”, https://www.bra.se/statistik/statistik-utifran-brottstyper/hot-och-paverkan-mot-samhallet.html, hämtad 2021-05-27.

Brottsförebyggande rådet, ”Personer lagförda för brott”, https://bra.se/statistik/kriminalstatistik/personer-lagforda-for-brott.html, hämtad 2022-06-08.

Diskrimineringsombudsmannen, ” Trakasserier och sexuella trakasserier”, https://www.do.se/diskriminering/olika-former-av-diskriminering/sexuella-trakasserier-och-trakasserier#h-Vadartrakasserier, hämtad 2021-10-19.

Ekonomistyrningsverket, ”Förebygg korruption, otillbörlig påverkan, bedrägeri och andra oegentligheter med intern styrning och kontroll”, https://www.esv.se/statlig-styrning/intern-styrning-och-kontroll/myndighetsledningens-ansvar/forebygg-oegentligheter/, hämtad 2022-09-13.

Ekonomistyrningsverket, ”Myndigheter som ska följa internrevisionsförordningen”, https://www.esv.se/statlig-styrning/intern-styrning-och-kontroll/internrevision/internrevisionsmyndigheter/, hämtad 2021-10-18.

Partsrådet, ”Hot på jobbet”, https://hotpajobbet.se/, hämtad 2021-10-01.

Polismyndigheten, ”Myndighetsgemensam satsning mot organiserad brottslighet”, https://polisen.se/om-polisen/polisens-arbete/organiserad-brottslighet/myndighetsgemensam-satsning-mot-organiserad-brottslighet/, hämtad 2022-06-27.

Regeringskansliet, ”Ett förstärkt straffrättsligt skydd för vissa samhällsnyttiga funktioner”, https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/kommittedirektiv/2020/05/dir.-202054/, hämtad 2021-05-20.

Schultz, M, ”Kan vara straffbart att kalla en polis ’fascist’”, Svenska Dagbladet
2021-10-29, https://www.svd.se/a/9K8bJ9/kan-vara-straffbart-att-kalla-en-polis-fascist, hämtad 2022-08-10.

Statskontoret, ”Öppna data”, https://www.statskontoret.se/om-oss/om-webbplatsen/oppna-data/, hämtad 2021-09-27.

Uppdaterad: 24 november 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?