Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Källor

Litteratur, artiklar och utredningar

Skatteverket, Skatteverkets rapport från kontroll av trafikskolebranschen,
dnr 8–1778608, Skatteverket, 2022.

SOU 2008:9, Transportinspektionen - En myndighet för all trafik.

Statens haverikommission, Slutrapport Haddock, Dnr S-95/19, Statens haverikommission, 2020.

Statens haverikommission, Slutrapport Kingston, Dnr S-84/21, Statens haverikommission, 2022.

Statskontoret, På rätt väg? Uppföljning av Trafikverket och Transportstyrelsen, 2015:14, Statskontoret, 2015.

Sveriges Trafikutbildares Riksförbund, Historik och nuläge avseende illegal verksamhet vid förarutbildning och prov i Sverige mellan år 2000–2022, 2022-04-06.

Transportstyrelsen, Analysforum för riskbaserad tillsyn inom nationell sjöfart – rapport inför 2022, Dnr TSG 2021–4578, Transportstyrelsen, 2021.

Transportstyrelsen, Arbetsordning för Transportstyrelsen, Dnr TSG 2011–294, Transportstyrelsen, 2021.

Transportstyrelsen, Arbetsordning för Väg och järnväg, Dnr TSG 2021–2898, Transportstyrelsen, 2021.

Transportstyrelsen, Arbetsordning Sjö- och luftfart, Dnr TSG 2012–1269, Transportstyrelsen, 2022.

Transportstyrelsen, Behov av anslagsökning avseende typgodkännanden av fordon inom vägtrafik med anledning av Storbritanniens utträde ur EU, TSG 2018–86, Transportstyrelsen, 2019,

Transportstyrelsen, Dialog om intern styrning och kontroll, mars 2022, protokoll Avdelning Sjö- och Luftfart, Transportstyrelsen, 2022.

Transportstyrelsen, Förslag till framtida arbetssätt för den del av det verksamhetsgemensamma utvecklingsarbetet som hanteras av processteam, Transportstyrelsen, 2016.

Transportstyrelsen, Ledningsgruppsmöte protokoll, Transportstyrelsen, 2018.

Transportstyrelsen, Processbeskrivning för utöva tillsyn, Dnr TSG 2021–2153, Transportstyrelsen, 2021.

Transportstyrelsen, Riktlinje för tillsyn, Dnr TSG 2021–2152, Transportstyrelsen, 2021.

Transportstyrelsen, Riktlinjer för arbetssätt i verksamhet som utför tillsynsuppgifter, Dnr TSG 2020–1567, Transportstyrelsen, 2021.

Transportstyrelsen, Styrelseprotokoll, Transportstyrelsen, 2018-11-06.

Transportstyrelsen, Transportstyrelsens budgetunderlag 2022–2024, TSG 2021–236, Transportstyrelsen, 2022.

Transportstyrelsen, Uppdragsdirektiv Förutsättningar för verksamheten kring typgodkännanden, TSG 2022–851, Transportstyrelsen, 2022.

Transportstyrelsen, Verksamhetsplan VJ_VP för 2022–2024, TSG 2022–999, Transportstyrelsen, 2022.

Transportstyrelsen, Vägledning för tillsyn, Dnr TSG 2021–2154, Transportstyrelsen, 2021.

Transportstyrelsen, Årsredovisning 2017, Dnr TSG 2018–112, Transportstyrelsen, 2018.

Transportstyrelsen, Årsredovisning 2018, Dnr TSG 2019–345, Transportstyrelsen, 2019.

Transportstyrelsen, Årsredovisning 2019, Dnr TSG 2020–787, Transportstyrelsen, 2020.

Transportstyrelsen, Årsredovisning 2020, Dnr TSG 2021–872, Transportstyrelsen, 2021.

Transportstyrelsen, Årsredovisning 2021, Dnr TSG 2022–687, Transportstyrelsen, 2022.

Riksdagstryck, regeringsbeslut och lagar

Förordning (2007:603) om intern styrning och kontroll.

Förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen.

Myndighetsförordning (2007:515).

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09: TU3, rskr. 2008/09:94, Transportstyrelsen och dess verksamhet.

Prop. 2008/09:93, Bet. 2008/09:TU14, rskr. 2008/09:257, Mål för framtidens resor och transporter.

Prop. 2010/11:40, bet. 2010/11:KU14 och rskr. 2010/11:1177, En reformerad budgetlag.

Regeringsbeslut, I2022/01400, Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Transportstyrelsen.

Regeringsbeslut, N2018/05901/SUBT, Regleringsbrev för budgetåret 2019 avseende Transportstyrelsen.

Webbsidor

European commission, “Technical harmonisation in the EU”, https://ec.europa.eu/growth/sectors/automotive-industry/technical-harmonisation/technical-harmonisation-eu_en, hämtad 2022-11-01.

Uppdaterad: 17 november 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?