Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Referenslista

Avsnitt

Lagar och förordningar

Artiklarna 47 och 48 i Europaparlamentets och rådets direktiv (EU) 2015/849 av den 20 maj 2015 om åtgärder för att förhindra att det finansiella systemet används för penningtvätt eller finansiering av terrorism, om ändring av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 648/2012 och om upphävande av Europaparlamentets och rådets direktiv 2005/60/EG och kommissionens direktiv 2006/70/EG (fjärde penningtvättsdirektivet).

Budgetlag (2011:203).

Förordning (2009:92) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Lag (2004:297) om bank- och finansieringsrörelse

Lag (2010:751) om betaltjänster.

Lag (2011:755) om elektroniska pengar.

Lag (2018:1219) om försäkringsdistribution.

Lag (2013:561) om förvaltare av alternativa investeringsfonder.

Lag (2004:299) om inlåningsverksamhet.

Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän.

Lag (1996:1006) om valutaväxling och annan finansiell verksamhet.

Lag (2016:1024) om verksamhet med bostadskrediter.

Lag (2014:275) om viss verksamhet med konsumentkrediter, försäkringsrörelselagen (2010:2043).

Lag (2004:46) om värdepappersfonder.

Lag (2007:528) om värdepappersmarknaden.

Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Myndighetsförordning (2007:515).

Riksdagstryck

Bet. 2022/23:FiU15, rskr. 2022/23:33.

Prop. 2008/09:1, Budgetpropositionen för 2009.

Prop. 2009/10:175, Offentlig förvaltning för demokrati, delaktighet och tillväxt, bet. 2009/10:FiU38.

Prop. 2011/12:1, Budgetpropositionen för 2012.

Prop. 2016/17:173, Ytterligare åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Prop. 2019/20:1, Budgetpropositionen för 2020.

Prop. 2021/22:1, Budgetpropositionen för 2021.

Prop. 2021/22:251, Samverkan mot penningtvätt och finansiering av terrorism, bet. 2022/23:FiU15, rskr. 2022/23:33.

Skr. 2009/10:79, En tydlig, rättssäker och effektiv tillsyn, bet. 2009/10:FiU12.

Skr. 2013/14:245, En nationell strategi för en effektiv regim för bekämpning av penningtvätt och av finansiering av terrorism.

Regeringsbeslut

Regeringsbeslut Fi2024/00381, Uppdrag att utveckla arbetet i FATF och inför Sveriges kommande utvärdering.

Regleringsbrev för budgetåret 2018 avseende länsstyrelserna.

Regleringsbrev för budgetåret 2020 avseende Bolagsverket.

Regleringsbrev för budgetåret 2021 avseende Finansinspektionen.

Regleringsbrev för budgetåret 2022 avseende Finansinspektionen.

Regleringsbrev för budgetåret 2023 avseende Finansinspektionen.

Litteratur och myndighetspublikationer

Bolagsverket, Slutrapport regeringsuppdrag - Registret över verkliga huvudmän, 2020.

FATF, Anti-money laundering and counter-terrorist financing measures – Sweden – Mutual Evaluation Report, 2017.

FATF (2012-2023), International Standards on Combating Money Laundering and the Financing of Terrorism & Proliferation, 2023.

Finansdepartementet, Åtgärder mot missbruk av alternativa betalningssystem, Fi2024/00365.

Finansinspektionen. Beslut om förbättringsförslag i uppdraget ”Genomlysning av undersöknings- och sanktionsprocessen”, 2023.

Finansinspektionen, Beslut om sanktionsavgift, FI dnr 21-27089.

Finansinspektionen, Finansinspektionens prioriteringar i tillsynen 2023, FI dnr 23-2263.

Finansinspektionen, Kortrapport. Prioriterade risker inom penningtvätt och finansiering av terrorism, 2024, FI dnr 24-7087.

Finansinspektionen, Strategi för tillsyn mot penningtvätt och finansiering av terrorism, 2023.

Finansinspektionen, Årsredovisning 2022, 2023.

Hammar m.fl., Penningtvättbrott – En uppföljning av lagens tillämpning, 2019.

International Monetary Fund, “Nordic-Baltic Regional Report: Technical Assistance Report-Nordic-Baltic Technical Assistance Project Financial Flows Analysis, AML/CFT Supervision, and Financial Stability”, IMF Country Report No. 2023/320.

Justitieombudsmannen, Beslut. Kritik mot Finansinspektionen för bl.a. bristande dokumentation och bristfälligt utformade styrdokument, dnr 8490-2018, 2020-11-09.

Länsstyrelsen i Skåne län, Åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism, Tillsynsplan 2023.

Länsstyrelsen i Skåne län, Samverkan mellan Skatteverket, Polisen, Ekobrottsmyndigheten och Länsstyrelsen i Skåne län (SAMSPEL), Dnr. 209-8678-17.

Länsstyrelsen i Skåne län, Årsredovisning 2022, 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms län, Årsredovisning 2022, 2023.

Länsstyrelsen i Stockholms län, Beslut om sanktionsavgift, dnr 20998-2020.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Årsredovisning 2022, 2023.

Länsstyrelsen i Västernorrlands län, Tillsynsutveckling vid länsstyrelserna. Ett tvärsektoriellt utvecklingsarbete för en mer effektiv och rättssäker tillsyn, 2022.

Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Inriktning under 2023 för tillsynen enligt lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Länsstyrelserna i Skåne, Stockholms och Västra Götalands län, Riktlinjegruppens ställningstaganden.

Polismyndigheten, Finanspolisens årsrapport 2022, 2023.

Polismyndigheten, Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism i Sverige 2020/2021, dnr A052.211/2021.

Polismyndigheten, Nationell riskbedömning 2022 – Hawala, dnr A243.461/2023.

SOU 2021:42, Stärkta åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.

Uppdaterad: 21 maj 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?