Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Inledning

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska det statliga åtagandet. Riksrevisionen granskar bland annat den verksamhet som bedrivs av regeringen, myndigheter, statliga bolag och stiftelser.

Riksrevisionen bedriver sin granskning genom effektivitetsrevision och årlig revision. Inom effektivitetsrevisionen undersöker Riksrevisionen hushållning, resursutnyttjande och måluppfyllelse i de granskade verksamheterna. Inom årlig revision granskar Riksrevisionen myndigheternas årsredovisningar och om deras underliggande räkenskaper är rättvisande.

Riksrevisorns årliga rapport samlar de viktigaste iakttagelserna i granskningen under det gångna året. För att tydliggöra kopplingen till Riksrevisionens granskningsplaner redovisas de viktigaste iakttagelserna inom effektivitetsrevision och årlig revision utifrån risker som angett granskningens huvudsakliga inriktning. Dessa avser risk för brister i

  • de offentliga finanserna
  • styrning, uppföljning och rapportering
  • organisering, samordning och ansvar
  • kompetensförsörjning.[1]

Det är en utmaning för svensk förvaltning att effektivt hantera framtida utmaningar och målkonflikter mellan olika samhällsområden. Underlag, planering, beslut, genomförande och uppföljning är ofta smalt avgränsade och tidsperspektivet kortsiktigt. I det sammanhanget spelar Riksrevisionen en viktig roll med granskningar som har breda perspektiv. Riksrevisionens granskning kan därmed också bidra med kunskapsunderlag till bedömningen av hur de globala målen för Agenda 2030 genomförs i Sverige. Riksrevisorns årliga rapport redovisar iakttagelser som är relevanta för de ekonomiska, sociala och miljömässiga dimensionerna av hållbar utveckling.

[1] Riskerna samlar aspekter av den statliga förvaltningen som är viktiga att granska och återkopplar till granskningsplanerna för såväl 2018/2019 (EFF) som 2019/2020 (EFF och ÅR).

Uppdaterad: 20 maj 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?