Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bilaga 1. Publicerade granskningar inom effektivitetsrevisionen

Sedan Riksrevisorernas årliga rapport 2021 har följande granskningsrapporter publicerats.

Arbetsmarknadsutskottet

Arbetssökande över 55 år – regeringens och Arbetsförmedlingens styrning och prioriteringar (RiR 2021:6)

Den statliga lönegarantin – förekomst av missbruk och myndigheternas kontrollarbete (RiR 2022:4)

Civilutskottet

Fastighetsbildningen i Sverige – handläggningstider, avgifter och reformbehov (RiR 2022:3)

Systemet med energideklarationer – tydligt syfte men oklart mål (RiR 2021:21)

Finansutskottet

AP-fondernas hållbarhetsarbete – investeringar och ägarstyrning (RiR 2021:18)

Det finanspolitiska ramverket – regeringens tillämpning 2021 (RiR 2021:31)

Statens finansiering av kommunerna – fördelningen av den kommunala fastighetsavgiften och riktade statsbidrag (RiR 2022:1)

Räkna med mindre – den årliga omräkningen av myndigheternas anslag (RiR 2022:2)

Försvarsutskottet

Projektbidrag från anslag 2:4 Krisberedskap – ett styrmedel med utmaningar (RiR 2021:7)

Att bygga nationell försvarsförmåga – statens arbete med att stärka arméstridskrafterna (RiR 2021:23)

Justitieutskottet

Effektiviteten i Polismyndighetens arbete med information till brottsutsatta (RiR 2021:20)

Internetrelaterade sexuella övergrepp mot barn – stora utmaningar för polis och åklagare (RiR 2021:25)

Ersättning till rättsliga biträden i brottmål – allvarliga brister i uppföljning och kontroll (RiR 2021:27)

Ekobrottsmyndigheten – arbetet mot den organiserade brottsligheten (RiR 2021:30)

Konstitutionsutskottet

Var god dröj, myndigheterna digitaliserar – service till enskilda som inte kan eller vill vara digitala (RiR 2021:8)

Kulturutskottet

Inga rapporter

Miljö- och jordbruksutskottet

Inga rapporter

Näringsutskottet

Hållbart företagande – regeringens styrning av de statligt ägda bolagen (RiR 2021:10)

Skatteutskottet

Skatteverkets arbete med att beskatta delningsekonomin (RiR 2021:16)

Socialförsäkringsutskottet

Försäkringskassans arbete med att förebygga sjukskrivning – ett otydligt uppdrag (RiR 2021:19)

Att ställa om i en föränderlig omvärld – neddragningarna hos Migrationsverket 2017–2020 (RiR 2021:24)

I väntan på dom – migrationsdomstolarnas handläggningstider i asylmål (RiR 2022:5)

Digitala läkarbesök och hyrläkare i sjukskrivningsprocessen (RiR 2022:6)

Socialutskottet

Mesta möjliga hälsa för skattepengarna – statens subventionering av läkemedel (RiR 2021:14)

Öppna jämförelser i socialtjänsten – begränsat bidrag till god kvalitet (RiR 2021:17)

Statens suicidpreventiva arbete – samverkan med verkan? (RiR 2021:26)

Trafikutskottet

Omregleringen av besiktningsmarknaden för fordon (RiR 2021:11)

Statlig medfinansiering av regional kollektivtrafik – Sverigeförhandlingens storstadsavtal (RiR 2021:15)

Kostnadskontroll i infrastrukturinvesteringar (RiR 2021:22)

Utbildningsutskottet

Statliga myndigheters FoU-verksamhet – styrning och processer för kvalitet, relevans och hushållning (RiR 2021:5)

Pisa-undersökningen 2018 – arbetet med att säkerställa ett tillförlitligt elevdeltagande (RiR 2021:12)

Yrkeshögskolan – ambitioner, styrning och uppföljning (RiR 2021:13)

Utrikesutskottet

Svenskt bistånd till multilaterala organisationer – regeringens och Sidas arbete (RiR 2021:28)

Berör flera utskott

Att komma till Sverige som anhörig – rättssäkerheten i anknytningsärenden (RiR 2021:9) SfU, AU

Bosättningslagen – har reformen levt upp till intentionerna? (RiR 2021:29) SfU, AU

Avsnitt

Uppdaterad: 13 december 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?