Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Förkortningar

AC
Audit Chamber of the Republic of Armenia – Armeniens nationella revisionsmyndighet.

ACCC
Auditing in complex and challenging contexts – ett gränsöverskridande stöd till revision i komplexa och utmanande sammanhang.

AEC
Asean Economic Community.

Afrosai-e
African Organisation of English-speaking Supreme Audit Institutions – en subregional samarbetsorganisation för nationella revisionsmyndigheter i engelsktalande länder i Afrika.

Arabosai
Arab Organization of Supreme Audit Institutions – en samarbetsorganisation mellan revisionsmyndigheter i arabisktalande länder.

Asean
Association of Southeast Asian Nations – en geopolitisk och ekonomisk organisation bestående av tio länder i Sydostasien.

Aseansai
Association of Southeast Asian Nations (Asean) Supreme Audit Institutions – en subregional samarbetsorganisation för nationella revisionsmyndigheter i Asean-regionen.

AU
Afrikanska Unionen.

BNI
Business Network International.

CBC
Intosai Capacity Building Committee – Intosais huvudkommitté för kapacitetsutveckling.

CoARM
Court of Accounts of the Republic of Moldova – Moldaviens nationella revisionsmyndighet.

COPF
Parliamentary Committee for Oversight of Public Finances – parlamentariskt utskott i Kosovo med ansvar för att utöva tillsyn över utgifter.

CPP
Cambodian People’s Party – regeringspartiet i Kambodja.

DAC
Development Assistance Committee.

DCFTA
The Deep and Comprehensive Free Trade Areas.

ECA
European Court of Auditors – Europeiska revisionsrätten.

EU
European Union.

Eurosai
European Organization of Supreme Audit Institutions – den europeiska delen av Intosai. För närvarande består Eurosai av 50 medlemmar: 49 revisionsorganisationer och europeiska revisionsrätten (European Court of Auditors, ECA).

EU Twinning
Twinning är ett program där myndigheter och tjänstemän från EU:s medlemsländer delar med sig av kunskap och erfarenheter till institutioner i länder utanför EU.

FN
Förenta nationerna.

GAC
General Auditing Commission – Liberias nationella revisionsmyndighet.

GIZ
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit – den tyska statens implementerande organ till stöd för biståndspolitiken.

GPC
General Personnel Council – en statlig myndighet som ansvarar för samordnad rekrytering till den offentliga sektorn i Palestina.

HR
Human Resources.

HRM
Human Resources Management.

IDC
Intosai-Donor Cooperation – ett givarsamarbete som utgörs av 25 bilaterala, regionala och globala biståndsorganisationer och 18 revisionsmyndigheter som representerar Intosais medlemmar.

IDI
Intosai Development Initiative – en norsk stiftelse som implementerar utvecklingsinitiativ inom Intosai.

Intosai
International Organization of Supreme Audit Institutions – internationell samarbetsorganisation för nationella revisionsmyndigheter.

ISSAI
International Standards for Supreme Audit Institutions – internationella standarder för nationella revisionsmyndigheter, som har utvecklats av Intosai.

JWGAA
Joint Working Group of Audit Activities – en arbetsgrupp inom ramen för samarbetet mellan EU:s revisionsmyndigheter, med syftet att stödja samarbete och utveckling i EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer.

KNAO
Kosovo National Audit Office – Kosovos nationella revisionsmyndighet.

LTAPII
Long-Term Aseansai Programme on ISSAI Implementation.

NAA
National Audit Authority of Cambodia – Kambodjas nationella revisionsmyndighet.

NAOT
National Audit Office of Tanzania – Tanzanias nationella revisionsmyndighet.

Nato
North Atlantic Treaty Organization – en mellanstatlig militär allians mellan 30 stater i Europa och Nordamerika.

OAG
Office of the Auditor General of Zimbabwe – Zimbabwes nationella revisionsmyndighet.

OAGK
Office of the Auditor General of Kenya – Kenyas nationella revisionsmyndighet.

OAGU
Office of the Auditor General of Uganda – Ugandas nationella revisionsmyndighet.

ODA
Official Development Assistance.

OECD
Organisation for Economic Cooperation and Development – organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Pasai
Pacific Association of Supreme Audit Institutions – en av sju regionala sammanslutningar inom Intosai med 27 medlemmar. Pasai består av fyra subregionala områden.

PAT
Partnership for Accountability and Transparency – partnerskap för ansvarskyldighet och transparens.

PEFA
Public Expenditure and Financial Accountability – verktyg för att bedöma tillståndet i ett lands system för offentliga utgifter, upphandling och ansvarsutkrävande.

PFM
Public Financial Management – offentligt finansiell styrning och uppföljning.

SAACB
State Audit and Administrative Control Bureau of Palestine – Palestinas nationella revisionsmyndighet.

SAI
Supreme Audit Institution – nationell revisionsmyndighet.

SAI PMF
Supreme Audit Institution Performance Measurement Framework – ett ramverk utvecklat av Intosai för att stödja fullständiga och faktabaserade utvärderingar av revisionsmyndigheters resultat i relation till internationella standarder och gällande praxis.

SAOA
State Audit Office of Afghanistan – Afghanistans nationella revisionsmyndighet.

Sida
Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete.

SIGMA
Support for Improvement in Governance and Management – ett gemensamt initiativ av EU och OECD med syfte att främja utvecklingen av offentlig styrning i EU:s kandidatländer och potentiella kandidatländer samt i utvecklingsländer.

ToT
Training of Trainers.

UNDP
United Nations Development Program – FN: s utvecklingsprogram.

USAID
United States Agency for International Development – USA:s biståndsmyndighet.

Uppdaterad: 06 oktober 2022

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?