Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Internationell verksamhet

Riksrevisionen bedriver en mångsidig internationell verksamhet. Vi representerar Sverige i internationella sammanhang och vi har också riksdagens uppdrag att, inom ramen för det svenska biståndet, stödja utvecklingen av revisionsmyndigheter i andra länder.

Internationellt utvecklingssamarbete

Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete handlar om att stärka förmågan hos revisionsmyndigheter i utvecklingsländer att utföra revision i enlighet med internationella standarder. Inriktningen följer svensk biståndspolitik och internationell praxis. Riksrevisionen samarbetar med revisionsmyndigheter i Afrika, på Västra Balkan och i Asien. Det finns även exempel på samarbete som är inriktat på en grupp länder.

Internationellt utvecklingssamarbete

Internationell samverkan och kontakter

Riksrevisionen samverkar både inom och med internationella organisationer samt deltar i olika nätverk på revisionsområdet. Varje år tar Riksrevisionen emot internationella besök, i första hand från andra länders revisionsmyndigheter eller parlament.

Riksrevisionen är medlem i Intosai, International Organisation of Supreme Audit Institutions, som är en global paraplyorganisation för nationella revisionsorgan. Vi är mycket aktiva i organisationen och deltar i utbytet av kunskap och erfarenheter. Bland annat har vi en ledande roll i den kommitté inom Intosai som främjar revisionsmyndigheters kapacitetsutveckling och i den europeiska regionala organisationen Eurosai, där vi sedan 2024 är medlem i styrelsen.

Samverkan och kontakter

EU-samarbete

Riksrevisorn deltar, tillsammans med cheferna för EU-medlemsstaternas revisionsmyndigheter och Europeiska revisionsrätten, i den så kallade Kontaktkommittén. Samarbetet syftar i huvudsak till att utbyta information och erfarenheter om revision av EU-medel. Det dagliga arbetet bedrivs av kontaktpersoner vid revisionsmyndigheterna som bildar ett aktivt nätverk av yrkeskontakter i hela EU och av arbetsgrupper som utgörs av nätverk och specialgrupper för särskilda granskningsfrågor.

Riksrevisionen följer även Europeiska revisionsrättens arbete med att kontrollera användningen av EU-medel i Sverige.

EU-samarbete

Uppdaterad: 27 juni 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?