Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Migration

Migration (utgiftsområde 8 i statens budget) omfattar migration till och från Sverige, flyktingpolitik inklusive mottagande av asylsökande samt utländska medborgares rätt att vistas i Sverige. Här ingår förutom asylfrågor även ersättningar och bostadskostnader, domstolsprövning i utlänningsmål, utresor för avvisade och utvisade, offentligt biträde i utlänningsärenden. Budgetram för 2018 är cirka 16 miljarder kronor.

Migranter på tågperrong i Malmö.

Foto: Migrationsverket