Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Internationell samverkan och kontakter

Riksrevisionen har ett omfattande samarbete både inom och med internationella organisationer samt deltar i olika nätverk på revisionsområdet. Varje år tar Riksrevisionen emot ett flertal internationella besök, i första hand från andra länders revisionsmyndigheter eller parlament. Riksrevisionen får också ett stort antal frågor och enkäter från andra nationella revisionsorgan, internationella organisationer, forskare med mera som besvaras skriftligen.

Erfarenhetsutbyte och samarbete

Intosai

Intosai– International Organisation of Supreme Audit Institutions – är en global paraplyorganisation för nationella revisionsorgan – Supreme Audit Institutions. Organisationen har 194 medlemmar och dess generalsekretariat finns vid det nationella revisionsorganet i Österrike.

Målet för Intosai är att skapa forum för sina medlemmar att utbyta kunskap och erfarenheter samt dra nytta av varandras slutsatser och insikter med syfte att löpande utveckla revision i offentlig sektor. Intosai bedriver primärt sin verksamhet med inriktning på standardsättning och kapacitetsutveckling. Arbetet bedrivs i huvudkommittéer med tillhörande undergrupper.

Det högsta beslutande organet är Incosai– International Congress of Supreme Audit Institutions – som sammanträder vart tredje år. Intosai:s styrelse – Governing Board – står för ledning och kontinuitet mellan kongresserna. Den har 21 medlemmar som sammanträder en gång per år.

Intosai har sju regionala arbetsgrupper. Riksrevisionen tillhör den europeiska regionala organisationen Eurosai.

Främjande av kapacitetsutveckling

Intosai Capacity Building Committee (CBC) är organisationens huvudkommitté för kapacitetsutveckling. CBC:s arbetsgrupper fokuserar bland annat på utveckling av revisorsprofessionen till exempel genom att underlätta för utvärderingar revisionsmyndigheter emellan (peer review) och utökade möjligheter till gemensamma granskningar inom olika regioner. CBC utvecklar även metoder och verktyg för att stärka revisionsmyndigheters integritet. Kommitténs arbete leder till ökad trovärdighet och förtroende för statlig revision både nationellt och internationellt, och till större genomslag för granskningar i olika länder.

CBC arbetar för ett förbättrat samarbete med och mellan Intosai:s regionala organisationer och också ett nära samarbete med Intosai:s övriga huvudkommittéer och med Intosai Development Initiative, en norsk stiftelse som stödjer revisionsmyndigheter.

Läs mer

Intosai

Läs mer om Intosai Capacity Buildning Committee

Läs mer om Intosai Development Initiative

Standardiseringsarbetet inom Intosai

Ett av Intosai:s huvudsyften är att ta fram globalt accepterade standarder för revision. Detta arbete sker inom såväl finansiell revision, effektivitetsrevision och regelefterlevnadsrevision. Riksrevisionen deltar aktivt i standardutvecklingen för finansiell revision och effektivitetsrevision. Riksrevisionen tillämpar för närvarande inte standarderna för regelefterlevnadsrevision.

Intosai:s standarder för finansiell revision bygger på de standarder som tas fram av samarbetsorganisationen för revisorer i privat sektor.

Genom att revisionsmyndigheter i olika länder använder samma standarder främjas kvaliteten och jämförbarheten i arbetet. Dessutom underlättar de gemensamma standarderna samarbete i granskning av gemensamma problemställningar.

Läs mer

Intosai:s standarder

Standardiseringsarbetet inom Intosai

Eurosai

Eurosai är en regional organisation inom Intosai som består av 51 europeiska nationella revisionsmyndigheter, inklusive Europeiska Revisionsrätten. Sedan 2024 är vi medlem i Eurosais styrelse.

Eurosai arbetar just nu främst inom två strategiska målområden. Det ena syftar till att stödja effektiva, innovativa och relevanta granskningar genom professionellt samarbete. Det andra målområdet syftar till att hjälpa revisionsmyndigheter att utnyttja nya möjligheter och hantera utmaningar genom att stödja deras institutionella utveckling. Riksrevisionen leder detta arbete tillsammans med Polens revisionsmyndighet.

Läs mer

Eurosai

Nordiskt samarbete

Riksrevisionen deltar i ett informellt samarbete med sina systerorganisationer inom Norden. I det nordiska samarbetet utbyter myndigheternas ledningar erfarenheter med varandra och diskuterar frågor av gemensamt intresse såsom exempelvis kvalitetssäkring eller utvärdering av revision. Till exempel genomför de nordiska myndigheterna parallella granskningar tillsammans.

Uppdaterad: 27 juni 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?