Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Våra resultat

Våra granskningar ska bidra till förbättringar i samhället och till en effektivare statlig verksamhet. Vi lägger därför stor vikt vid att kommunicera resultatet av vår granskning med såväl dem vi granskar som vår uppdragsgivare och andra intressenter.

Granskningsrapporter på ett bord

Effektivitetsrevision

Varje effektivitetsgranskning publiceras i en granskningsrapport där vi presenterar iakttagelser och lämnar rekommendationer till de granskade myndigheterna. Rapporterna överlämnas till riksdagen som i sin tur överlämnar dem till regeringen för behandling. Inom fyra månader ska regeringen redogöra för vilka åtgärder den har vidtagit eller avser vidta. Berört utskott behandlar sedan skrivelsen och slutligen fattar riksdagen beslut i ärendet.

Årlig revision

Inom den årliga revisionen avrapporterar vi två gånger om året. I mars överlämnar vi revisionsberättelser, det vill säga vår bedömning av myndigheternas årsredovisning, och i september överlämnar vi revisors rapport över översiktlig granskning av delårsrapport (revisorsintyg) där vi kommenterar delårsrapporterna för aktuella myndigheter.

När vi genom revisionen bedömer att årsredovisningen inte ger en rättvisande bild av verksamheten lämnar den ansvarige revisorn, förutom revisionsberättelsen, en mer utförlig beskrivning av vad som brister i en skriftlig eller muntlig rapport till myndighetens ledning. Även om bedömningen är att redovisningen i allt väsentligt stämmer kan det ändå finnas omständigheter som man vill informera ledningen om. Då kan revisorn också göra en muntlig eller skriftlig rapport. Merparten av dessa rapporter tas fram under mars och april. Men den årliga revisionen pågår löpande under hela året och det händer att rapporter lämnas till ledningen vid andra tillfällen än i anslutning till årsredovisningen.

Gransknings- och revisionsrapporter

Alla Riksrevisionens skriftliga rapporter finns att ta del av här på webbplatsen, från såväl effektivitetsgranskningar som granskning av myndigheternas årsredovisningar och löpande granskning.

Ta del av Riksrevisionens granskningsresultat

Riksrevisorns årliga rapport

Rapporten som lämnas till riksdagen syftar till att ge en aktuell och samlad information om väsentliga resultat från Riksrevisionens granskningar under året.

Årliga rapporten 2023

Uppföljningsrapporten

Riksrevisionen lämnar årligen en uppföljningsrapport till riksdagen, som underlag för bedömning om granskningen har bidragit till en bättre statlig verksamhet.

Uppföljningsrapporten 2023

Internationellt utvecklingssamarbete

Vart fjärde år rapporterar Riksrevisionen till riksdagen om resultatet av sitt internationella utvecklingssamarbete, där utvecklingsländer ges stöd i att utveckla sin kapacitet och förmåga att bedriva revision samt stärka de nationella parlamentens kontrollmakt.

Resultatet av det internationella utvecklingssamarbetet 2019–2022

Årsredovisningen

Årsredovisningen beskriver det samlade resultatet av Riksrevisionens verksamhet för det gångna året, inom de tre verksamhetsgrenarna årlig revision, effektivitetsrevision och internationell verksamhet. Årsredovisningen innehåller även ett avsnitt med finansiell redovisning.

Årsredovisningen

Försättsblad Riksrevisionens årsredovisning
Riksrevisor Helena Lindberg presenterar Riksrevisionens arbete med uppföljning.

Så arbetar vi med uppföljning

Se en kort videopresentation av Riksrevisionens arbete med uppföljning av sina granskningar.

Uppdaterad: 02 juni 2023

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?