Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Internationellt utvecklingssamarbete

Syftet med Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete är att stödja utvecklingen av oberoende professionella revisionsorgan, bidra till demokratisk utveckling och stärka parlamentens kontrollmakt i olika delar av världen. För närvarande driver vi projekt i Afrika, sydöstra Europa och i Asien.

Utgångspunkter för utvecklingssamarbetet

I utvecklingssamarbetet arbetar vi i långsiktiga samarbetsprojekt till stöd för institutionell och professionell kapacitetsutveckling av våra partnerinstitutioner. Vår utgångspunkt är att stödja de reformer och strategier som vägleder utvecklingen av våra partnerinstitutioner. Det övergripande målet i våra projekt är att medverka till att de revisionsmyndigheter vi stödjer ska kunna fungera och arbeta i enlighet med internationella revisionsstandarder.

Våra samarbetsprojekt omfattar normalt aktiviteter relaterade till en effektiv revisionsprocess, utveckla kompetens att skriva användarvänliga revisionsrapporter av hög kvalitet samt att etablera kvalitativa relationer med intressenter. Exempel på projektaktiviteter är stöd i genomförande av internationella revisionsstandarder genom coachning och praktisk vägledning.

Normalt engagerar vi medarbetare från olika delar av Riksrevisionens verksamhet som får ingå i ett specifikt projekt- eller landteam som korttidsexperter. Dessa team har ett särskilt ansvar för planering, bemanning och genomförande av projektaktiviteterna. Vi har också tematiska arbetsgrupper för erfarenhetsutbyte, samordning och utveckling av metoder.

En del i utvecklingssamarbetet är också att Riksrevisionen tar uppdrag som externrevisor i internationella organisationer som har ett utvecklingsmandat.

Revision av internationella organisationer

Riksrevisionen har mandat att ta uppdrag som externrevisor i internationella organisationer, exempelvis olika FN-organ eller andra samarbetsorganisationer där Sverige är medlem. Som externrevisor granskar Riksrevisionen i första hand organisationens årsredovisning, och ibland också om verksamheten bedrivs på ett effektivt och ändamålsenligt sätt.

Riksrevisionen bedriver sedan 2020 ett aktivt arbete för att ta fler uppdrag som externrevisor i internationella organisationer som har ett utvecklingsmandat, det vill säga organisationer som bedriver en verksamhet som är i enlighet med internationella kriterier för bistånd.

En stor del av det svenska biståndet kanaliseras genom multilaterala organisationer, och det är viktigt för Sverige att resurserna används på ett transparent, effektivt och ändamålsenligt sätt. Riksrevisionen kan bidra till detta genom att ta uppdrag som externrevisor och granska internationella organisationer.

Mål och finansiering

Verksamheten finansieras av ett anslag från riksdagen på 50 miljoner kronor per år. Det ska användas för internationellt utvecklingssamarbete i enlighet med målen och inriktningen för Sveriges politik för global utveckling.

Riksrevisionens mål är att bidra till att stärka de nationella revisionsmyndigheternas förmåga att bedriva revision i enlighet med internationella standarder.

Resultat

Vart fjärde år rapporterar Riksrevisionen till riksdagen om resultatet av sitt internationella utvecklingssamarbete, där utvecklingsländer ges stöd i att utveckla sin förmåga att bedriva revision samt stärka de nationella parlamentens kontrollmakt. I den senaste rapporten, som omfattar åren 2019–2022 redovisas uppnådda resultat, huvudsakligen baserade på externa utvärderingar, men också på egna bedömningar.

Resultat av Riksrevisionens internationella utvecklingssamarbete

Uppdaterad: 29 januari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?