Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Moldavien

Riksrevisionen har ett väl etablerat samarbete med revisionsmyndigheten i Moldavien, The Court of Accounts of the Republic of Moldova och har varit samarbetspartners i olika former sedan 2007. Det aktuella samarbetsavtalet ingicks i januari 2021 och sträcker sig fram till december 2023.

Syftet med samarbetet är att stärka revisionsmyndighetens möjlighet till utveckling genom stöd inom flera områden. De senaste åren har stödet främst inriktats på HR-frågor, ledning och ledarskapsförmåga, kommunikation och kvalitetssäkringssystem. Vår bedömning är att samarbetet lett till stärkt ledarskap, och lagt grunden för en välfungerande kvalitetssäkringsfunktion och certifiering av finansiella revisorer.

Projektbeskrivning

Den huvudsakliga inriktningen i samarbetet mellan Riksrevisionen och revisionsmyndigheten i Moldavien omfattar:

  • anpassning av lag till gällande internationella principer och standarder
  • finansiell revision
  • certifiering av finansiella revisorer
  • ledarskapsutveckling
  • HRM
  • kvalitetskontroll av granskningsverksamheten.

Tidigare samarbeten med revisionsmyndigheten i Moldavien

Riksrevisionens samarbete med revisionsmyndigheten i Moldavien startade 2007. Stödet har levererats i flera faser med delvis olika inriktningar, men det har alltid omfattat stöd till anpassning av lag till gällande internationella principer och standarder, stöd inom finansiell revision, ledarskapsutveckling, HRM och erfarenhetsutbyte med Georgiens och Lettlands revisionsmyndigheter.

Revisionsmyndighetens förutsättningar

Revisionsmyndigheten i Moldavien är sedan 1994 medlem i Intosai och Eurosai. Den 1 januari 2009 trädde en ny lag i kraft, som fastställde revisionsmyndighetens nya uppdrag och mandat. Lagen förmådde dock inte garantera revisionsmyndighetens oberoende utan det gjordes först i december 2017.

Lönesättning för revisionsmyndighetens personal regleras fortfarande i en särskild lag om statligt anställda, vilket begränsar myndighetens oberoende och försvårar för dem att behålla personal och tillsätta vakanser. Detta påverkar myndighetens möjlighet att leverera i enlighet med verksamhetsplanen.

Revisionsmyndigheten i Moldavien får bedriva regelefterlevnadsrevision, finansiell revision och effektivitetsrevision i enlighet med internationella standarder. Myndigheten bestämmer själv över sin årliga verksamhetsplan och hur granskningarna ska bedrivas.

Lagen stipulerar ett antal obligatoriska granskningar som revisionsmyndigheten årligen ska genomföra. Det gäller finansiell revision av regeringens redovisning av den verkställda statsbudgeten, den statliga socialförsäkringsbudgeten och hälsoförsäkringsfonden. Revisionsmyndigheten ska även årligen granska departementens redovisning. Resultatet av de obligatoriska granskningarna rapporteras till parlamentets utskott för kontroll av offentliga finanser, Public Finance Control Committee.

Revisionsmyndigheten granskar också andra myndigheter på central, regional och lokal nivå. Vad och vem som ska granskas avgör revisionsmyndigheten enligt sitt mandat och de presenterar sin årliga rapport för parlamentet.

Myndighetens oberoende

Världsbankens SAI Independence Index är ett index över revisionsmyndigheters oberoende. Indexet är utformat med en 10-gradig skala där 0 är lågt och 10 är högt oberoende. Moldaviens index 2021 var i intervallet 8,0–8,5, vilket placerar myndigheten i kategorin ”substantial independence”.

Projektets resultat hittills

Den tredje samarbetsfasen utvärderades 2017 i en så kallad ”light touch review” av ett team bestående av två externa konsulter och en årlig revisor från Riksrevisionen. Utvärderingen baserades på intervjuer och workshoppar i Sverige och Moldavien, dokumentstudier och en enkätundersökning.

Vår bedömning är att samarbetet lett till viktiga resultat, bland annat stärkt ledarskap, och lagt grunden för en välfungerande kvalitetssäkringsfunktion och certifiering av finansiella revisorer. Revisionsmyndigheten i Moldavien beskrivs i utvärderingsrapporten från 2017 som en ambitiös revisionsmyndighet med planer att utvecklas i enlighet med internationella standarder.

En av HR-funktionens viktigaste roller är att stödja ledningen och förstå medarbetarnas behov för att de ska kunna bidra med sin fulla potential. I samarbetet med Moldaviens revisionsmyndighet har HR identifierats som ett centralt utvecklingsområde. Revisionsmyndigheten har därför genomfört sin första medarbetarundersökning, med stöd av Riksrevisionen. Syftet var att mäta nöjdheten bland personalen och identifiera förbättringspotential i arbetsmiljön. Mätningen visar att nya medarbetare är mer missnöjda än de som arbetat längre och att motivation är ett problem. Resultaten har analyserats och diskuterats med revisionsmyndighetens ledning, och undersökningen har hjälpt cheferna att bättre förstå och acceptera vissa brister och utvecklingsområden. En handlingsplan baserat på resultaten har också utarbetats. Den syftar dels till att stötta chefer att arbeta med förbättringar, tillsammans med sina team, dels till att lyfta mer övergripande behov av förbättringar till den strategiska planen. Resultaten från medarbetarundersökningen har också utgjort underlag i arbetet med revisionsmyndighetens strategiska plan för 2022–2025.

En av samarbetets viktigaste komponenter har varit utvecklingen av kvalitetssäkringssystem. Riksrevisionen och Moldavien revisionsmyndighet har genomfört flera aktiviteter för att öka kunskapen och de praktiska färdigheterna på området. Revisionsmyndigheten har också, med vårt stöd, genomfört en intern utvärdering av denna funktion gentemot internationella standarder ISSAI 140. Utvärderingen har resulterat i en rapport och handlingsplan som pekar på förbättringsområden, bland annat kvalitetssäkringssystemets organisatoriska tillhörighet och utveckling av professionell förmåga för att driva det.

Riksrevisionens stöd till Moldaviens revisionsmyndighet har också bidragit till kommande certifiering av myndighetens finansiella revisorer. Samarbetspartnern har tagit fram ett utkast till ramverket för den aktuella certifieringen. Ramverket beskriver bland annat hur arbetet ska organiseras, vilken målgrupp den riktar sig till och vilken roll och vilket ansvar olika kommittéer ska ha. Moldavien revisionsmyndighet har även i samarbete med Riksrevisionen utarbetat ett utkast till utbildningsprogram för finansiella revisorer. Genom programmet ska de berörda revisorerna kunna nå den certifiering som är central för att myndigheten ska kunna leva upp till sitt mandat att granska andra myndigheter.

Kostnader

Kostnader för Riksrevisionens samarbete med revisionsmyndigheten i Moldavien, som belastar biståndsanslaget:

Källa: Riksrevisionens årsredovisning 2019, 2020 och 2021 samt budget 2022.

Korta fakta om Moldavien

Den 1 januari 1992 slutade Sovjetunionen att existera, och delrepubliken Moldavien blev formellt ett självständigt land. Sedan dess har utvecklingen i Moldavien präglats av politisk instabilitet, kortsiktiga ekonomiska och politiska beslut, svåra sociala och ekonomiska förhållanden, omfattande korruptionsskandaler och försök till att närma sig EU. Enligt Transparency Internationals korruptionsindex ligger Moldavien på plats 105 av totalt 180 länder.

År 2020 röstade det moldaviska folket fram Maia Sandu som ny president. President Sandus politiska agenda består av närmande till EU, bekämpning av korruptionen i landet, insatser för bättre levnadsförhållanden för befolkningen, enande av landet och god samhällsstyrning och förvaltning.

Moldavien är ett av Europas fattigaste länder med stora sociala och ekonomiska klyftor. Ekonomin har vuxit relativt snabbt sedan millenniumskiftet där jordbruk, livsmedelsindustri och export är avgörande. På grund av de låga lönerna har Moldavien problem med arbetskraftsutvandring. Det finns även spår från det sovjetiska styret med centraliserad kontroll över budget- och planeringsprocesser.

Uppdaterad: 29 januari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?