Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Granskningsmetoder

Riksrevisionen granskar statlig och statligt finansierad verksamhet. Riksrevisionen har stöd i lag för att få del av den information som krävs för att utföra granskningar inom revisionsgrenarna årlig revision och effektivitetsrevision. Granskningarna följer internationella revisionsstandarder. Beroende på vad som ska granskas, används olika metoder – det kan handla om kvalitativa metoder som intervjuer och dokumentstudier eller kvantitativa metoder som dataanalyser och statistiska beräkningar. Bedömningar av relevans, risk och väsentlighet styr inriktningen för våra granskningar inom såväl årlig revision som effektivitetsrevision.

Så genomförs våra granskningar steg för steg

Granskningarna följer fastställda processer. I den årliga revisionen granskar vi myndigheternas årsredovisningar. Syftet är att uttala oss om den är upprättad i enlighet med gällande föreskrifter, ger en rättvisande bild och om resurser använts i enlighet med gällande villkor och föreskrifter. Effektivitetsrevisionen granskar förhållanden som rör statens budget, genomförande och den statliga verksamhetens åtaganden och resultat. Utgångspunkten i granskningarna är att säkerställa att staten med hänsyn till allmänna samhällsintressen får ett effektivt utbyte av sina insatser.

Granskningens inriktning

Varje år beslutar riksrevisorn om granskningsverksamhetens övergripande inriktning. Inriktningsbeslutet bygger på ett systematiskt arbete. Vi följer utvecklingen i omvärlden och vad som händer på myndigheterna. Omvärldsinformationen och vår egen kunskap analyseras och används sedan som beslutsunderlag för planering av vad som ska granskas.

Den övergripande inriktningen – vilka områden som ska stå i fokus för våra granskningar – presenteras årligen i en granskningsplan.

Riksrevisionens granskningsplan

Kvalitetssäkring

Riksrevisionen arbetar löpande med kvalitetssäkring inom både årlig revison och effektivitetsrevision. Inom den årliga revisonen granskas dessutom verksamheten av externa aktörer.

Kvalitetssäkrade granskningar

Offentlighet och sekretess

Riksrevisionen hanterar materialet i granskningarna i enlighet med gällande regler, vilket innebär att uppgifter och handlingar omfattas av offentlighets- och sekretesslagen hos Riksrevisionen. Allt material som Riksrevisionen själv producerar under granskningens gång är som huvudregel att betrakta som arbetsmaterial och lämnas inte ut under en pågående granskning.

Uppdaterad: 15 mars 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?