Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Tillsyn och kvalitetssäkring

Riksrevisionens verksamhet kontrolleras på olika sätt genom tillsyn och kvalitetssäkring. Externa aktörer kontrollerar oss utifrån olika regelverk och standarder, medan vi själva har interna rutiner för kvalitetssäkring.

Riksrevisionen har ett grundlagsskyddat oberoende när det gäller vad som ska granskas och vilka metoder vi använder. Men som myndighet måste vi följa de regelverk som i allmänhet gäller för myndigheter, till exempel när det gäller offentlighet och sekretess. Riksrevisionen står också under tillsyn av Riksdagens ombudsmän (JO).

Riksdagen är vår huvudman

Årsredovisning

Riksdagen är ekonomiskt ansvarig för Riksrevisionen. Det innebär bland annat att vi i vår årsredovisning till riksdagen ska redovisa vår verksamhet och de tillgångar vi förvaltar.

Riksrevisionens årsredovisning

Riksrevisionen lämnar en årlig rapport till riksdagen

De viktigaste iakttagelserna från effektivitetsrevisionens och den årliga revisionens granskning sammanställas i en rapport som lämnas till riksdagen varje år. Finansutskottet bereder den och tar fram ett betänkande som riksdagen beslutar om. Tillsammans med vår granskningsplan ger den årliga rapporten en sammanhållen bild av granskningsverksamheten.

Läs mer om den årliga rapporten

Öppen utfrågning i riksdagen

Varje år bjuder finansutskottet in riksrevisorn till en öppen utfrågning i riksdagen om riksrevisionens granskning. Den öppna utfrågningen är en del av riksdagens beredning av den årliga rapporten och en möjlighet för riksrevisorn att berätta för riksdagens ledamöter om iakttagelser som vi har gjort och vad vår granskning har lett till.

Ta del av den öppna utfrågningen (oktober 2022)

Intern revision

Vid Riksrevisionen ska det enligt lag också finnas en intern styrning och kontroll som fungerar på ett betryggande sätt. Internrevision vid myndigheten ska granska om ledningens interna styrning och kontroll är utformad på ett bra sätt.

Parlamentariska utredningar av Riksrevisionen

Riksdagen kan granska vår organisation och verksamhet genom att tillsätta parlamentariska utredningar. Det har skett vid tre tillfällen sedan Riksrevisionen bildades 2003.

April 2007

Riksdagsstyrelsen tillkallade en parlamentarisk utredning med uppdrag att följa upp Riksrevisionsreformen som genomfördes 2003. Utredningen omfattade bland annat vår styrelse, ledning och hantering av effektivitetsgranskningar.

Uppföljning av Riksrevisionsreformen

November 2016

Riksdagen beslutade om en ny parlamentarisk utredning för att göra en översyn som bland annat behandlade riksrevisorerna, förhållandet mellan riksdagen och Riksrevisionen, effektivitetsrevisionen och vissa förhållanden vid Riksrevisionen. Utredningen avslutades 2018.

Översyn av Riksrevisionen

December 2018

Riksdagsstyrelsen beslutade att sammankalla en parlamentarisk kommitté med uppdrag att förutsättningslöst utreda Riksrevisionens ledningsstruktur. Kommittén lämnade sitt slutbetänkande 2019.

Riksrevisionens ledningsstruktur

Kvalitetssäkring

Vi kvalitetssäkrar granskningsverksamheten inom både den årliga revisonen och effektivitetsrevisionen på eget initiativ. Den årliga revisionens granskning kontrolleras dessutom av extern aktör.

Läs mer

Kvalitetssäkrade granskningar

Uppdaterad: 28 januari 2024

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?