Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Likvärdigheten i förskolan

Riksrevisionen genomför just nu en granskning av likvärdigheten i förskolan. Resultatet av granskningen kommer att presenteras i en rapport med planerad publicering i december 2024.

Bakgrund

Förskolan har fått en ökad betydelse i det svenska utbildningssystemet och är i och med 2010 års skollag en egen skolform. Forskning visar att en förskola av hög kvalitet lägger grunden för ett livslångt lärande och bidrar till att barn klarar sina fortsatta studier bättre. Enligt skollagen ska utbildningen i förskolan vara likvärdig i hela landet samt ta hänsyn till barns olika förutsättningar och behov.

Tidigare undersökningar visar att kvaliteten i förskolan varierar. Skolinspektionen har konstaterat att det finns stora skillnader i hur förskolepersonalen tar sig an det pedagogiska uppdraget och att arbetet med olika läroplansområden varierar kraftigt.

En kartläggning från Sveriges kommuner och regioner (SKR) visar bland annat att andelen legitimerade förskollärare skiljer kraftigt mellan olika förskolor – från 15 till 74 procent – och att personaltätheten varierar mellan 3,9 och 6,5 barn per heltidstjänst.

Att förskolan är av hög kvalitet har störst betydelse för barn från ekonomiskt och socialt utsatta förhållanden. Men just dessa barn får i lägre utsträckning undervisning av legitimerade förskollärare. Det är dessutom svårt att rekrytera personal med goda kunskaper i svenska till förskolor där det finns en stor andel flerspråkiga barn.

Dessutom riskerar brister i förskolan att inte upptäckas inom ramen för tillsynen. Tillsynsansvaret för förskolan är delat mellan Skolinspektionen och kommunerna och skiljer sig åt i utförandet. Tidigare utredning har lyft att Skolinspektionens tillsyn kan vara för övergripande. Kommuner har också varierande förutsättningar att leva upp till sitt tillsyn- och tillståndsansvar.

Riksrevisionen har inte tidigare granskat förskolan.

Syfte

Granskningen ska svara på om regeringen, Skolverket och Skolinspektionen arbetar effektivt för att nå målet om en likvärdig förskola.

Så genomförs Riksrevisionens granskningar

Riksrevisionens granskningar genomförs i två faser, där vi i en förberedande fas utformar granskningen samt planerar tid och resurser. I den senare fasen genomförs det huvudsakliga arbetet med informationsinsamling och analys.

Läs mer om våra metoder

Uppdaterad: 15 december 2023

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?