Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Bristande tillgänglighet till SCB:s registerdata försvårar forskning och utveckling

Flera statliga utredningar har tidigare pekat på bristande tillgänglighet till registerdata hos Statistiska centralbyrån. Riksrevisionen konstaterar i granskningsrapporten som publiceras idag att problemen finns kvar.

Arkivlådor.

Foto: Crevis – Stock.adobe.com

Statistiska centralbyrån (SCB) har som huvudsaklig uppgift att utveckla, framställa och sprida statlig statistik. SCB ska också utföra uppdrag åt andra myndigheter, till exempel att tillgängliggöra registerdata för forskningsändamål.

SCB har en central ställning som registerhållande myndighet, och flera tidigare utredningar har kritiserat bristen på tillgänglighet till myndighetens registerdata. Riksrevisionen har granskat hur situationen ser ut i dag, och vad myndigheten kan göra för att säkerställa en god tillgänglighet utan att göra avkall på skyddet för enskildas integritet.

– Granskningen visar att problemen med tillgängligheten till SCB:s registerdata finns kvar, och att de bedöms medföra svårigheter framför allt för forskningen, säger riksrevisor Helena Lindberg.

Riksrevisionens granskning innehåller en enkätundersökning bland beställare av registerdata från SCB. Störst kritik riktar beställarna mot SCB:s långa leveranstider, där cirka hälften av de tillfrågade uppger att de fått vänta orimligt länge på den efterfrågade informationen. Dessutom riktas kritik mot att SCB:s prissättning saknar transparens och är svår att förstå.

Många beställare är också kritiska till att SCB i sin sekretessprövningsprocess modifierar beställningen, vilket vanligtvis leder till att en eller flera variabler tas bort eller grupperas på en mer generell nivå än vad beställaren först efterfrågat.

Granskningen visar att SCB har bedrivit ett utvecklingsarbete för att öka tillgängligheten till registerdata, men att sekretessregler och annan lagstiftning gör det svårt att fullt ut nå den nivå av tillgänglighet som framför allt forskarvärlden efterfrågar.

– Framför allt handlar det om att skyddet för enskildas och företags integritet aldrig får äventyras, säger projektledare Daniel Bjerstedt.

Riksrevisionen rekommenderar regeringen att se över principerna för prissättningen av SCB:s registerdata samt att höja SCB:s anslag för att möjliggöra en ökad prioritering av registerdataverksamheten.

Riksrevisionen rekommenderar vidare SCB att prioritera arbetet med att effektivisera handläggningen av beställningar av registerdata och att säkerställa transparens i prissättningen.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection