Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Oklart hur finanspolitiken har avvägts mot konjunkturen

Transparensen i regeringens ekonomiska propositioner och statens årsredovisning har ökat. Riksrevisionen efterlyser dock en tydligare redovisning av finanspolitikens avvägning i förhållande till konjunkturläget och kommunsektorns behov av statsbidrag på längre sikt.

Budgetpropositionen för 2018.

Idag publiceras Riksrevisionens granskning av budgetpropositionen för 2018, statens årsredovisning för 2016 och 2017 års vårproposition. Syftet är att undersöka om det finanspolitiska ramverket följs och om regeringens redovisning är transparent.

Resultaten visar att transparensen har förbättrats jämfört med tidigare år, till exempel när det gäller uppföljningen av offentligt sparande i årsredovisningen. Däremot kan regeringen tydligare belysa frågan om finansieringen av välfärdsåtagandet på längre sikt. I regeringens beräkningar ökar statsbidragen till kommunsektorn med 200 miljarder kronor mellan 2020 och 2030 om välfärdssektorn ska ha oförändrad personaltäthet.

– Detta är uträkningar som regeringen har genomfört, men inte redovisar i de ekonomiska propositionerna. En större tydlighet skulle främja diskussionen om nödvändiga prioriteringar och skattepolitikens inriktning, säger riksrevisor Ingvar Mattson.

Enligt Riksrevisionen behöver regeringen också förbättra sina prognosjämförelser. I nuläget finns betydande skillnader mellan regeringens prognoser och de beräkningar som genomförts av expertmyndigheterna Konjunkturinstitutet och Ekonomistyrningsverket. I myndigheternas prognoser nås inte överskottsmålet vilket är fallet i regeringens bedömning.

– Skillnader i olika bedömares prognoser är naturligt, men om prognoserna avviker betydligt från varandra utan att regeringen tydligt förklarar varför riskerar förtroendet för finanspolitiken att skadas, säger Helena Knutsson, projektledare för granskningen.

Riksrevisionen efterlyser också beskrivningar av hur regeringen resonerar kring finanspolitikens inriktning och planerade reformer i förhållande till det rådande konjunkturläget.

– Regeringen beskriver inte i budgetpropositionen hur finanspolitiken har vägts av mot konjunkturläget. Därför går det heller inte att ta ställning till om regeringen fullt ut följer det finanspolitiska ramverket, säger Ingvar Mattson.

Rekommendationer

Riksrevisionen rekommenderar regeringen bland annat att överväga att förändra sin redovisning av de långsiktiga hållbarhetsberäkningarna så att behovet av statsbidrag fram till 2030 tydligare framgår. Regeringen bör även förbättra beskrivningarna av varför dess prognoser skiljer sig från expertmyndigheternas, samt förklara finanspolitikens inriktning i relation till det rådande konjunkturläget.

Presskontakt: Olle Castelius, tel: 08-5171 40 04.

Uppdaterad: 30 januari 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Multiple selection