Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om de statliga insatserna effektivt har bidragit till målet att behörig vårdpersonal ska ha tillgång till rätt patientinformation vid rätt tillfälle genom elektronisk direktåtkomst.

Granskningen visade att vårdpersonalens tillgång till elektronisk patientinformation hos andra vårdgivare var begränsad. Patientdatalagen gav förutsättningar men var svår att tillämpa i praktiken. Lagen reglerade inte frågor om samtycke för utbyte av patientinformation om beslutsoförmögna. Organiseringen av vården fick konsekvenser för åtkomsten av patientinformation eftersom lagen ställde hårdare krav vid informationsutbyte mellan vårdgivare än inom en och samma vårdgivare.

Granskningen visade också att det inte var möjligt att utbyta information mellan landstingens hälso- och sjukvård och den kommunala omsorgen och att arbetet med att se över behovet av informationsutbyte däremellan hade kommit igång sent. Det fanns också problem rörande tillsynen av patienters integritet.

Granskningen visade att den valda samverkansformen mellan statliga och kommunala aktörer i Socialstyrelsens nationella projekt inom ramen för den nationella it-strategin gjorde det svårt att driva arbetet, eftersom ingen aktör hade det övergripande ansvaret.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att överväga förändringar i patientdatalagen samt att utreda och lämna förslag på hur man kan säkerställa ett effektivt utbyte av patientinformation mellan omsorg och hälso- och sjukvård. Regeringen borde också rapportera hittills uppnådda resultat inom it-strategin till riksdagen och analysera konsekvenserna av det ökade antalet privata vårdgivare för tillgången till rätt information vid rätt tillfälle.

Socialstyrelsen och Datainspektionen rekommenderades att utarbeta bättre föreskrifter och riktlinjer om tillämpningen av patientdatalagen samt att samarbeta i tillsynen av informationshantering och informationssäkerhet inom hälso- och sjukvården.

Efter granskningen

Den så kallade Patientmaktsutredningen tillsattes innan Riksrevisionens granskning publicerades. I slutbetänkandet i juni 2013 framhöll utredningen bland annat att en utvidgning av rätten att välja vård i annat landsting ställer krav på att resultatet av arbetet med informationsstruktur och fackspråk måste föras ut i vården på ett sådant sätt att information om patienten kan följa denna. Efter granskningens publicering tillsatte regeringen 2011 en särskild utredare för att se över lagstiftningen i syfte att utreda hur ett effektivt utbyte av information mellan socialtjänsten och hälso- och sjukvården kan säkerställas. Utredaren har lämnat flera förslag ägnade att förbättra informationsutbytet.

Regeringen har under 2011 satsat medel till stöd för behörighetshantering och säkerhet i informationsutbytet mellan kommuner, landsting, privata utförare och brukare. Man har också slutit en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) om regionala utvecklingsledare som ska bidra till erfarenhetsutbyte och samarbete mellan kommuner och landsting när det gäller informationshantering.

Regeringen tillsatte 2012 en utredning om beslutsoförmögna personers ställning inom bland annat hälso- och sjukvården. Uppdraget ska redovisas i januari 2015. Under 2013 utsåg regeringen en särskild utredare som ska se över frågor om tillhandahållande och utformning av it-stöd för personal, vård- och omsorgsgivare och andra aktörer inom hälso- och sjukvård och socialtjänsten. Redovisning ska ske i mars 2015.

Socialstyrelsen har getts i uppdrag att tydliggöra rättsläget kring informationsutbyte inom äldreomsorgen, att arbeta med den nationella informationsstrukturen och det nationella fackspråket, att arbeta med dokumentation inom hälso- och sjukvård och socialtjänst samt att ansvara för den samlade uppföljningen av överenskommelsen - Patientsäkerhetssatsningen.

Datainspektionen och Socialstyrelsen har diskuterat samverkan och gränsdragning mellan myndigheternas ansvarsområden när det gäller området hälso- och sjukvård samt diskuterat ändringar i Socialstyrelsens tillämpningsföreskrifter till patientdatalagen. Datainspektionen har deltagit i flera nätverksmöten hos SKL för att diskutera tillämpning av patientdatalagen.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?