Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om Citybanans regionala medfinansiering varit effektiv med avseende på medfinansieringens påverkan på berörda infrastrukturprojekt och den övergripande infrastrukturplaneringen.

Granskningen visade att medfinansieringen inte var en effektiv finansieringsform för Citybanan och att medfinansieringen inte var tillräckligt underbyggd och transparent.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att om förhandlingar om medfinansiering bedöms nödvändiga bör detta redovisas transparent. Riktlinjer för medfinansiering bör utvecklas och hållbara motiv anges som hanterar avstegen från viktiga principer. Regeringen borde också ge en statlig aktör ett ansvar för att bevaka och balansera allmänintresset mot andra aktörers drivkrafter i förhandlingar om infrastruktur. Vidare borde regeringen informera riksdagen om framtida kostnader för medfinansierade projekt. Konsekvenserna av medfinansiering i den offentliga redovisningen bör utredas. Riksrevisionen rekommenderade även regeringen att inte använda vitesklausuler i medfinansieringsavtal samt att förbättra dokumentationshanteringen vid förhandlingar om infrastruktur. I de fall medfinansieringsförhandlingarna delegeras till Trafikverket bör regeringen se till att Trafikverket följer Riksrevisionens rekommendationer.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten hänvisade regeringen till tidigare förslag till nytt planeringssystem för transportinfrastrukturen (prop. 2011/12:118). Regeringen instämde vidare delvis i Riksrevisionens kritik om bristfällig information till riksdagen om kostnaden för medfinansierade projekt och hänvisade till den kommande infrastrukturpropositionen där frågan om bemyndiganden för medfinansierade projekt skulle behandlas. Regeringen hade också förståelse för den kritik som riktades mot dokumentationshanteringen och hänvisade till att frågan diskuteras löpande på Regeringskansliet och att utbildningar hålls regelbundet.

I infrastrukturpropositionen Investeringar för ett starkt och hållbart Transportsystem (prop. 2012/13:25) menade regeringen att medfinansiering genom bidrag främst bör avse tillägg eller andra förbättringar i förhållande till grundutföranden av åtgärder som helt finansieras med statliga anslag. Medfinansiering av grundutföranden är dock tänkbar och regeringen anger aspekter som Trafikverket bör beakta i sådana fall. Regeringen avsåg att från och med nästkommande planperioder även låta statens eventuellt tillkommande ekonomiska åtaganden till följd av att Trafikverket eller annan statlig myndighet ingår medfinansieringsavtal med till exempel kommuner omfattas av begärda beställningsbemyndiganden.

I betänkande Transportsystemets inriktning (2012/13:TU2) behandlade trafikutskottet bland annat regeringens infrastrukturproposition, Riksrevisionens granskning om Citybanans regionala medfinansiering och Riksrevisionens granskning om medfinansiering av statlig infrastruktur. Med anledning av de brister som Riksrevisionens granskningar har påvisat i fråga om regeringens medfinansieringspolitik föreslår utskottet, med utgångspunkt i några följdmotioner till regeringens skrivelse med anledning av Riksrevisionens granskning om medfinansiering av statlig infrastruktur (RiR 211:28), att regeringen bör ges till känna att tydligare principer bör utarbetas för att komma till rätta med bristerna.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?