Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat i vilken utsträckning klimatforskningen stöder de klimatpolitiska målen. Granskningen omfattade svensk klimatforskning under perioden 1994–2010, och fokuserade på hur mycket pengar forskningen hade fått, vilka områden den hade inriktats mot och vilka resultat den hade lett till. Granskningen inriktades på forskning om att minska utsläppen av växthusgaser.

Granskningen visade att det var oklart i vilken utsträckning klimatforskningen faktiskt stöder klimatmålen och bidrar till minskade utsläpp på sikt. För att forskningen effektivt ska kunna bidra till de långsiktiga klimatmålen borde regeringen ta fram en samlad strategi för klimatforskningen som även definierar vad klimatforskning innefattar. Klimatforskningen behöver också tydligt samordnas med andra styrmedel för att på ett effektivt sätt ge förutsättningar för att forskningsresultaten i praktiken ska bidra till klimatmålen. Vidare behövs en samlad redovisning av vad klimatforskningen kostar och bidrar till.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten redogjorde regeringen för sin avsikt att i kommande budgetproposition ge en samlad redovisning av klimatforskningens omfattning och resultat i anslutning till redovisningen av det övriga klimatarbetet. Regeringen redogjorde också för kommande åtgärder i form av uppdrag till Energimyndigheten och Forskningsrådet för miljö, areella näringar och samhällsbyggande (Formas).

I budgetpropositionen för 2013 skriver regeringen ett kort avsnitt om klimatforskning under utgiftsområde 20 Allmän miljö- och naturvård. Varken Riksrevisionens granskning eller skrivelsen berörs.

I regleringsbreven för 2013 har myndigheterna fått i uppdrag att redovisa hur resultaten av den av myndigheterna finansierade klimatforskning bidrar till att klimatmålen nås och hur denna redovisning kan ske löpande så att riksdagen och regeringen får en bättre och samlad redovisning av klimatforskningens omfattning, resultat och effekter. I uppdraget ingår att föreslå en definition och avgränsning av klimatforskningen. Myndigheterna ska gemensamt och i samråd med andra berörda myndigheter komplettera myndigheternas forskningsstrategier för att tydliggöra insatser för klimatforskning. Strategierna ska även omfatta kommersialisering. Formas och Statens energimyndighet ska också komma med förslag till handlingsplaner för hur klimatforskningens resultat ska kunna samverka med andra styrmedel. Uppdraget ska redovisas gemensamt till regeringen i maj 2013.

Energimyndigheten har i regleringsbrevet för 2013 också fått i uppgift att utvärdera processerna för stora demonstrationsprojekt. Uppdraget ska redovisas i juni 2013. Myndigheten ska även genomföra analyser av innovationssystem som ska rapporteras i december 2014. Uppdragen är relaterade till kritiken i Riksrevisionens rapport om att varken Energimyndigheten eller Vinnova har följt upp i vilken mån resultaten från klimatforskningen har kommersialiserats.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?