Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

Riksdagens behandling av regeringens skrivelse

Regeringen behandlade granskningen i skrivelse 2014/15:111, där den uppgav att det inför framtida överväganden om att söka EGF-medel fanns lärdomar att dra utifrån resultatet av Riksrevisionens granskning. Regeringen gav också stöd till Riksrevisionens rekommendation att kombinera EGF-instrument med ordinarie arbetsmarknadsåtgärder för varslade personer. När det gällde granskningens rekommendation om tidiga åtgärder och korta utbildningsinsatser uppgav regeringen i skrivelsen att de inför kommande överväganden om EGF-medel bör planera för insatser som är ändamålsenliga och effektiva både utifrån längd och den unika varselsituationen. Regeringen angav vidare att det var viktigt med så tidiga insatser som möjligt i samband med varsel och att ett effektivt och snabbt ansökningsförfarande kommer att eftersträvas vid eventuell ansökan om EGF-medel.

Granskningsrapporten riksdagsbehandlades i bet. 2015/16:AU3. I betänkandet angav arbetsmarknadsutskottet att de välkomnade regeringens avsikt att vid framtida ansökningar om EGF-medel kombinera detta med ordinarie arbetsmarknadsåtgärder om det är lämpligt. Granskningsrapporten lades till handlingarna (rskr. 2015/16:1).

Regeringens och Arbetsförmedlingens åtgärder

Sedan publiceringen av Riksrevisionens granskning har regeringen bemyndigat Arbetsförmedlingen att ansöka om medel från EGF för justering för globaliseringseffekter vid tre tillfällen, nämligen vid uppsägningar från Volvo Group Truck 2015 samt Ericsson 2016 respektive 2017. Enligt uppgift från Arbetsdepartementet har bl.a. rekommendationerna i Riksrevisionens granskning varit vägledande vid utformningen av ansökningarna. Arbetsförmedlingen uppger också att myndigheten, främst med anledning av EU-kommissionens revisioner av SAAB- och Astra Zeneca-projekten samt Arbetsförmedlingens inriktningsdokument, förändrat sitt arbetssätt när det gäller EGF-insatser.

Ett effektivare ansökningsförfarande

Ansökningsförfarandet till EGF har förenklats och effektiviserats under de senaste åren. Bland annat har EU-kommissionen digitaliserat ansökningsförfarandet och förkortat handläggningstiderna i sin beslutsprocess för programperioden 2014–2020. En förändring i regelverket för EGF har också inneburit att åtgärder kunnat påbörjas innan EGF-projekt formellt beviljats. Ytterligare en förändring som bidragit till ett effektivare ansökningsförfarande är att bemyndigandet till Arbetsförmedlingen att söka medel från EGF, liksom uppdragen till myndigheten att genomföra insatser i enlighet med ansökan, numera ges i ett regeringsbeslut i stället för två som det var tidigare. Arbetsmarknadsdepartementet och Arbetsförmedlingen uppger också att de både inom ramen för ansökningsförfarandet men även senare i processen har ett mycket nära samarbete, särskilt vid större varsel, vilket bidrar till en effektivare process. Vid Arbetsförmedlingen har också en stödstruktur för arbetet med EGF upprättats.

Ordinarie arbetsmarknadsåtgärder och kortare utbildningsinsatser inom ramen för EGF

När det gäller vilken typ av insatser som erbjudits inom ramen för pågående EGF-projekt anger Arbetsmarknadsdepartementet att det är en fråga som tagits upp i kontakterna med Arbetsförmedlingen, såväl i förberedelserna inför ansökan om medel som längre fram i processen då Arbetsförmedlingen tydligare identifierat vilka behov av insatser som berörda individer behövt. Enligt Arbetsförmedlingen varierar insatserna i ett EGF-projekt beroende på vilken bransch som berörts av varslet och de uppsagdas utbildningsbakgrund. Det är de nationella och regionala analytikerna vid Arbetsförmedlingen som bedömer vilka insatser som behövs utifrån analyser av såväl branscher som arbetsmarknaden. Därefter är det den enskilda arbetsförmedlaren som utifrån en arbetsmarknadspolitisk bedömning avgör vilken insats individen ska få. Enligt Arbetsförmedlingen är insatser för yrkesväxling ständigt aktuellt, särskilt för företag som Volvo och Ericsson då dessa är verksamma inom branscher där produktionen flyttar utomlands. EGF-insatser vid Ericsson har fokus på kortare utbildningsinsatser inom it. Enligt Arbetsförmedlingen kombineras ordinarie arbetsmarknadsåtgärder med specifika EGF-insatser inom samtliga EGF-projekt. Exempel på en EGF-insats som används frekvent är möjligheten att studera med aktivitetsersättning, något som inte ingår i Arbetsförmedlingens ordinarie utbud.

Avslutande bedömning och kommentarer

Ansökningsförfarandet för EGF-medel har förenklats och effektiviserats sedan Riksrevisionens granskning. Det har inneburit att Arbetsförmedlingen haft möjlighet att snabbare än tidigare erbjuda insatser inom ramen för EGF-projekt till uppsagda. Typen av insatser som har kunnat erbjudas vid varsel är liksom tidigare en kombination av ordinarie arbetsmarknadsåtgärder och specifika EGF-insatser av exempelvis beviljad aktivitetsersättning vid studier. Styrande för vilka insatser som ges är Arbetsförmedlingens bedömning av arbetsmarknaden och branscher och sker i dialog med Arbetsmarknadsdepartementet.

Uppdaterad: 11 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?