Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om Inspektionen för socialförsäkringens (ISF:s) granskning av det allmänna pensionssystemet har medfört att rättssäkerhet och effektivitet upprätthålls i systemet.

Granskningen visade att det fanns brister i ISF:s granskning av det allmänna pensionssystemet och att granskningen av det allmänna pensionssystemet inte gjordes utifrån några risk- och väsentlighetsanalyser. Granskningen visade vidare att ISF gav för få relevanta rekommendationer i sina granskningsrapporter samt att regeringen inte använde resultaten från ISF:s granskningar i sin styrning av Pensionsmyndigheten. Pensionsmyndigheten använde inte heller resultaten från ISF:s granskningar i sitt utvecklingsarbete.

Regeringen rekommenderades att begära en tydlig avrapportering från ISF om var de stora riskerna inom pensionssystemet fanns samt att ge ISF i uppgift att genomföra risk- och väsentlighetsanalyser av pensionsområdet. Regeringen rekommenderades också att följa upp ISF:s verksamhet mot instruktionen och vid behov ändra instruktionen. Därutöver borde regeringen följa upp om och hur Pensionsmyndigheten använder sig av ISF:s rekommendationer. Pensionsmyndigheten rekommenderades att fördjupa sin dialog med regeringen om resultatet av ISF:s granskningar samt att ta till vara dessa för att utveckla sin verksamhet. ISF rekommenderades att utifrån en risk- och väsentlighetsanalys av pensionsområdet genomföra återkommande granskningar av väsentliga områden samt att ta fram en strategi för hur granskningarna ska göras mer användbara för Pensionsmyndighetens verksamhet.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten uppgav regeringen att den till stor del inte instämde i Riksrevisionens iakttagelser. Regeringen avsåg därför inte att vidta några ytterligare åtgärder utöver pågående och redan planerade utvärderingar. Regeringen delade dock Riksrevisionens bedömning att det kan finnas anledning att föra en diskussion med ISF och Pensionsmyndigheten om effekterna av ISF:s granskningsrapporter i syfte att säkerställa att de kommer till användning och bidrar till att förbättra Pensionsmyndighetens verksamhet och pensionssystemets funktion.

Riksrevisionens granskning och ISF:s verksamhet berördes av utredningen om tillsyn inom socialförsäkringsområdet som överlämnade sitt betänkande Skapa tilltro – generell tillsyn, enskildas klagomål och det allmänna ombudet inom socialförsäkringen (SOU 2015:46) 1 maj 2015. Betänkandet innehåller förslag som har betydelse för ISF:s verksamhet och bereds för närvarande inom Regeringskansliet.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?