Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Bakgrund

Riksrevisionen har granskat om syftena med förändringen av villkoren i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslöshet har uppfyllts. Förändringen infördes den 7 april 2008. Riksrevisionen har främst med kvantitativa men även kvalitativa metoder utvärderat om regeringens målsättning med förändringen har uppnåtts i termer av sysselsättningseffekter och aviserade utgiftsminskningarna. Granskningen har skett mot bakgrund av regeringens beslut samt gällande lagar och regler.

Motiv

År 2012 var det enligt Arbetskraftsundersökningen, AKU, drygt 1 miljon personer i arbetskraften som arbetade deltid. Detta inkluderar såväl individer som är nöjda med sin arbetstid som deltidarbetslösa som önskar öka sin sysselsättningsgrad. I april 2008 förändrades villkoren i arbetslöshetsförsäkringen för deltidsarbetslösa. Förändringen påverkar även timanställda. Förändringen innebar att en deltidsarbetslös därefter endast kan ta ut ersättning för en del av en vecka tills att antalet uttagna dagar uppgår till maximalt 75. Tidigare var antalet dagar 300. Reformen var tänkt att öka incitamenten för deltidsarbetslösa att gå över till heltidssysselsättning, men även att minska möjligheten till överutnyttjande av arbetslöshetsförsäkringen och att därigenom uppnå en ekonomisk besparing. Förändringen syftade även till att öka incitamenten för arbetsgivarna så att de skulle erbjuda heltidsarbete i större utsträckning till deltidsarbetande. Reformen beräknades i budgeten för 2008 medföra en minskning av utgifterna för arbetslöshetsförsäkringen med drygt åtta miljarder kronor under perioden 2008–2010. Reformen har inte utvärderats. Arbetsmarknadsdeparetmentet följer utvecklingen för deltidsarbetslösa i samband med budgetarbetet samt att Finansdepartementet har gjort en begränsad uppföljning av förändringens sysselsättningseffekter men inte av dess ekonomiska resultat. Kunskap om vad reformen inneburit för deltidsarbetslösa individer är därför begränsad och det är oklart om reformen har fått de effekter som riksdagen och regeringen förväntade sig, såsom en ökad övergång till heltidsarbete.

Syfte

Syftet med Riksrevisionens granskning har varit att undersöka om målsättningarna med reformen har infriats. Det vill säga främst om förändringen har inneburit att deltidsarbetslösa i högre grad övergår till heltidsarbete och om de förväntade utgiftsminskningarna har uppnåtts. Riksrevisionen har även granskat hur regeringen styrt och följt upp reformen.

Genomförande

Granskningen har huvudsakligen genomförts med hjälp av kvantitativa metoder, vilket innebär olika statistiska bearbetningar och analyser. Den kvantitativa analysen, liksom bedömningar av regeringens insatser, har föregåtts av intervjuer med tjänstemän på Regeringskansliet samt representanter centralt för arbetsgivare, fackföreningar och Arbetsförmedlingen liksom av arbetsförmedlare på lokal nivå. Vi har även genomfört dokumentstudier.

Uppdaterad: 21 december 2017

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?