Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat statens insatser för riskkapitalförsörjning. Granskningen rörde flera statliga bolag och stiftelser med uppdrag att förbättra tillgången på kapital för privata företag

Granskningen visade att den statliga riskkapitalförsörjningen var svåröverskådlig och inte nådde regeringens målsättningar. Regeringens styrning medförde bland annat att riskkapitalet allokerades till vissa geografiska områden snarare än att det ökade utbudet av riskkapital i tidiga investeringsfaser i enlighet med statens marknadskompletterande roll. Granskningen visade också att en stor del av det statliga riskkapitalet investerades i företag som kommit längre i sin utveckling än det tidiga skedet och att stora initiala kapitaltillskott till statliga riskkapitalbolag och stiftelser innebar att den samlade likviditeten i systemet var mycket stor. Slutligen konstaterade Riksrevisionen att administrationskostnaderna varierade mellan olika statliga aktörer och att det i de flesta fall saknades mål för förvaltningskostnadernas storlek utifrån den bedrivna verksamheten.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att ompröva systemet med statligt riskkapital och bli tydligare med vad systemet ska åstadkomma. Det borde ske genom att antalet statliga riskkapitalaktörer ses över, och genom att tydliggöra aktörernas inbördes roller samt genom att anpassa villkoren i saminvesteringar med privata aktörer så att de får incitament att orientera sig mot tidigare företagsskeden. Regeringen borde också införa specifika mål för förvaltningskostnadernas storlek för de statliga riskkapitalaktörerna i syfte att säkra en kostnadseffektiv verksamhet. Om regeringen önskar utfästa nytt kapital till befintliga eller kommande fonder borde detta lösas så att kapitalet tillförs i takt med att investeringsbehovet uppstår. 

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten menade regeringen att Riksrevisionens slutsatser och rekommendationer i stora delar var i linje med regeringens egen analys och aviserade utvecklingsinriktning inom området. Regeringen avsåg att undersöka förutsättningarna för att skapa en mer samlad aktörsstruktur. Under våren 2014 såg regeringen enligt skrivelsen över de statliga riskkapitalaktörernas mål och vidtog åtgärder i enlighet med Riksrevisionens rekommendation för att utveckla specifika mål för kostnadseffektivitet och förvaltningskostnader. Regeringen avsåg också att överväga olika modeller för incitament och riskdelning i arbetet med etablering av strukturfondsbaserade riskkapitalsatsningar. Möjligheterna att arbeta med olika incitament för till exempel privata medinvesterare är dock beroende av utformningen av EU:s regelverk för statligt stöd och behövde analyseras.

I februari 2015 tillsatte regeringen en utredning om statliga finansieringsinsatser. Utredningen lämnade i juni 2015 betänkandet En fondstruktur för innovation och tillväxt (SOU 2015:64). Utredningen föreslog bland annat inrättandet av en ny statlig fond med uppdrag att tillsammans med privat kapital investera i svenska företag med tillväxtpotential. Den nya fondens verksamhet borde enligt betänkandet bedrivas i bolagsform och investeringarna ske i ett antal underliggande fonder med olika inriktning, en s.k. fond-i-fond-struktur. Utredningen föreslog också att det statliga fondbolaget skulle kunna arbeta med asymmetrisk riskdelning, vilket innebär att privata medinvesterare får en bättre avkastningsprofil.

I budgetpropositionen för 2016 skrev regeringen att den i huvudsak delade utredarens analys och avsåg att föreslå ett statligt fond-i-fond-bolag i enlighet med utredningens förslag. Genom riskdelning, där statligt kapital bär en större risk, ansåg regeringen att insatsen borde bidra till att styra investeringarna mot huvudsakligen tidiga utvecklingsskeden där det finns marknadskompletterande behov. Statens del av fondkapitalet borde enligt regeringen finansieras genom en omfördelning av befintliga medel, främst genom en omstrukturering av de statliga bolagen Fouriertransform AB och Inlandsinnovation AB. Regeringen avser att återkomma till riksdagen under 2016 med förslag och närmare detaljer om genomförandet av förändringar i linje med utredningens betänkande. Konkreta förslag på området, med inrättandet av ett nytt statligt bolag för indirekta investeringar i företag i utvecklingsfaser genom privat förvaltade fonder, lämnades i prop. 2015/16:110 Staten och kapitalet – struktur för finansiering av innovation och hållbar tillväxt.

Uppdaterad: 20 december 2017

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?