Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten (skr. 2015/16:53) gjorde regeringen en annan bedömning än Riksrevisionen när det gäller styrningen av myndigheterna, och menade bl.a. att den formella regleringen av IVO:s tillsynsansvar var tillräcklig. Regeringens bedömning var att myndigheten befann sig i en utvecklingsfas, vilket innebar att vissa verksamhetsdelar behövde förbättras. När det gäller Socialstyrelsen menade regeringen att myndigheten arbetar systematiskt med patientsäkerhetsfrågor och att flera normerande delar som togs upp i granskningen var påbörjade eller planerade av myndigheten.

Regeringen instämde i stort om de brister i tillsynen som granskningen visade på. Enligt regeringens skrivelse har IVO genomfört flera insatser för att effektivisera och utveckla tillsynen och handläggningen av ärenden. En förändring avsåg hanteringen av enskildas klagomål, där det huvudsakliga ansvaret för att ta emot och besvara klagomål från patienter och deras närstående flyttades från IVO till vårdgivarna. De nya bestämmelserna trädde i kraft den 1 januari 2018 och innebär bl.a. att IVO:s utredningsskyldighet i klagomålsärenden begränsas till att endast omfatta allvarliga vårdskador.

Regeringen ansåg att det formella stödet i form av lagstiftning till vårdgivarna var tillräckligt och att Socialstyrelsen har ett ansvar i att utgöra ett stöd för vården på patientsäkerhetsområdet. Samtidigt påpekade regeringen att SKL utgör ett viktigt stöd för vården när det gäller tillämpningen av patientsäkerhetslagen. Enligt skrivelsen har Socialstyrelsen genomfört insatser för att stödja vårdgivarnas arbete för att underlätta tillämpningen av regelverket. Regeringen bedömde samtidigt att statens stöd till vården inom patientsäkerhetsområdet kan effektiviseras och gav Socialstyrelsen i uppdrag att i samverkan med andra berörda myndigheter ta fram ett samlat stöd i denna del. Enligt budgetpropositionen för 2018 resulterade uppdraget i ett webbaserat stöd på myndighetens webbplats 2017.

Gällande rekommendationen om att ge Socialstyrelsen ansvaret för en långsiktig nationell styrning och samordning av patientsäkerhetsarbetet såg regeringen ett fortsatt behov av en viss nationell infrastruktur i denna del och hänvisade till de medel som SKL har fått under 2015 som utgångspunkt för ett sådant arbete. Regeringen avsåg att se över hur detta arbete fortsatt kan vidareutvecklas.

När det gällde rekommendationen att genomföra fördjupade utredningar av principiellt viktiga vårdhändelser menade regeringen att det är viktigt att vårdgivaren utreder allvarliga händelser och att det redan ingår i IVO:s uppdrag att ta ställning till hur tillsynen och kunskapsåterföringen ska genomföras för att ge bästa resultat.

Regeringen delade Riksrevisionens bedömning att innehållet i högskolans hälso- och sjukvårdsutbildningar har betydelse för det långsiktiga patientsäkerhetsarbetet, och hänvisade till Läkarutbildningsutredningens betänkande För framtidens hälsa – en ny läkarutbildning (SOU 2013:15). Ett förslag avsåg nya mål i examensbeskrivningen för läkarexamen, där ett av de föreslagna målen inbegriper kunskap och förståelse om patientsäkerhet. Under 2016 tillsattes en utredning för att lämna förslag på en ny läkarutbildning och specialisering med utgångspunkt i betänkandets förslag till förändringar i examensbeskrivningen för läkarexamen. Uppdraget slutfördes i maj 2017 och bereddes därefter i Regeringskansliet genom promemorian Bastjänstgöring för läkare (Ds 2017:56). Promemorian har remitterats och bereds för närvarande i Regeringskansliet.

Uppdaterad: 12 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?