Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

I sin skrivelse till riksdagen med anledning av rapporten (skr. 2015/16:60) aviserade regeringen ett antal åtgärder. Regeringen avsåg att utveckla befintliga verktyg för att uppdatera och sammanställa information avseende risker och konsekvenser i den statligt ägda bolagsportföljen, i syfte att göra det möjligt för regeringen att förbättra informationsgivningen till riksdagen.

Vidare avsåg regeringen att utveckla informationsgivningen vad gäller redovisning till riksdagen med en samlad bild av riskerna i den statligt ägda bolagsportföljen. Näringsutskottet underströk i sitt betänkande med anledning av regeringens skrivelse, vikten av att regeringen vidtar åtgärder för att utveckla informationen till riksdagen genom att ge riksdagen en samlad bild av riskerna i den statliga bolagsportföljen.

I regeringens verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande avseende 2015 infördes ett särskilt avsnitt om riskhantering (skr. 2015/16:140). Avsnittet infördes med hänvisning till Riksrevisionens rapport och angavs vara ett led i regeringens utveckling av informationsgivningen till riksdagen. I avsnittet ingår en beskrivning av omvärldsfaktorer och branschspecifika riskfaktorer som kan få inverkan på den statligt ägda bolagsportföljen. Av verksamhetsberättelsen framgår att regeringen avser att fortsätta utveckla informationsgivningen till riksdagen i syfte att förse riksdagen med en samlad bild av riskerna i den statligt ägda bolagsportföljen. Näringsutskottet noterade i sitt betänkande om statliga bolag att det i verksamhetsberättelsen avseende 2015 finns en beskrivning av omvärlds- och riskfaktorer som kan få inverkan på den statligt ägda bolagsportföljen, och att detta görs mot bakgrund av Riksrevisionens rapport (bet.2016/17:NU4, rskr. 2016/17:61). Ett avsnitt om riskhantering fanns även i verksamhetsberättelsen för bolag med statligt ägande avseende 2016 (skr. 2016/17:140).

Regeringen beslutade i december 2016 om ändringar i Statens ägarpolicy för bolag med statligt ägande. Förtydliganden har gjorts avseende styrelsens ansvar för bl.a. bolagets riskhantering. Den reviderade ägarpolicyn gäller från och med den 1 januari 2017 och har beslutats i de statligt helägda bolagen vid årsstämmorna 2017.

Uppdaterad: 12 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?