Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om regeringen har säkerställt att riskhanteringen i de statliga bolagen är ändamålsenlig för staten. Granskningen visade att regeringen inte har säkerställt detta. Regeringen sammanställer inte löpande information om väsentliga risker i enskilda bolag och inte heller information om de samlade riskerna i den statliga bolagsportföljen. Vidare konstaterade Riksrevisionen att riksdagen inte får ändamålsenlig information om riskerna. Därmed har regeringen inte säkerställt att regeringens och riksdagens strategiska ställningstaganden baseras på ett fullständigt underlag.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att utforma tydliga riktlinjer om riskhantering till styrelserna i de statliga bolagen. Riktlinjerna bör beslutas av bolagsstämmorna för att bli juridiskt bindande för bolagen. Vidare rekommenderades regeringen att följa upp styrelsearbetet i de statliga bolagen när det gäller riskhantering. Regeringen rekommenderades även att utveckla sina verktyg så att information om risker och konsekvenser löpande kan uppdateras och sammanställas. En annan rekommendation var att regeringen regelbundet ska sammanställa information om risker och konsekvenser från de statliga bolagen för att få en samlad bild av riskerna i den statliga bolagsportföljen. Denna samlade bild bör även redovisas för riksdagen.

Riksdagens behandling av regeringens skrivelse

I sin skrivelse med anledning av rapporten aviserade regeringen ett antal åtgärder. Regeringen avsåg att vidta åtgärder för att utveckla de verktyg som används för att uppdatera och sammanställa information om risker och konsekvenser i den statligt ägda bolagsportföljen, i syfte att regeringen ska kunna förbättra informationsgivningen till riksdagen. Vidare avsåg regeringen att vidta åtgärder för att utveckla informationsgivningen till riksdagen, om en samlad bild av riskerna i den statligt ägda bolagsportföljen. Regeringen ansåg med detta att granskningsrapporten var slutbehandlad. Näringsutskottet underströk i sitt betänkande med anledning av regeringens skrivelse vikten av att regeringen vidtar åtgärder för att utveckla informationen till riksdagen genom att ge riksdagen en samlad bild av riskerna i den statliga bolagsportföljen. Med detta föreslog utskottet att regeringens skrivelse skulle läggas till handlingarna och kammaren biföll utskottets förslag.

Regeringens åtgärder

I regeringens skrivelser med verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande finns sedan 2016 ett särskilt avsnitt om riskhantering. Enligt regeringen infördes avsnittet med hänvisning till Riksrevisionens rapport och det anges vara ett led i regeringens utveckling av informationsgivningen till riksdagen. I avsnittet konstaterar regeringen att verksamheterna i bolagen med statligt ägande är exponerade för risker som kan påverka värdet på den statliga bolagsportföljen och bolagens möjlighet att lämna utdelning. I avsnittet ingår kortfattade beskrivningar av väsentliga affärsmässiga, finansiella och legala risker, med exempel från ett antal bolag med statligt ägande. Även omvärldsfaktorer som kan ha negativ påverkan på bolagen omnämns. Näringsutskottet noterade i sitt betänkande om statliga bolag att verksamhetsberättelsen för 2015 innehåller en beskrivning av omvärlds- och riskfaktorer som kan påverka den statligt ägda bolagsportföljen, och att Riksrevisionens rapport är anledningen till det.

Avdelningen för bolag med statligt ägande vid Näringsdepartementet implementerar för närvarande ett IT-systemstöd som ska säkerställa säker och systematisk inhämtning av uppgifter från de statliga bolagen. Uppgifterna ska användas för att löpande följa upp och analysera bolagens uppdrag, mål och aktuella frågor av väsentlig karaktär, dels på bolagsnivå, dels portföljövergripande.

Regeringen beslutade i december 2016 om ändringar i Statens ägarpolicy och riktlinjer för bolag med statligt ägande. Förtydliganden gjordes av styrelsens ansvar för bolagets riskhantering. Den reviderade ägarpolicyn började gälla den 1 januari 2017 och beslutas årligen vid årsstämmorna i de statligt helägda bolagen. Inga ytterligare förändringar har gjorts i ägarpolicyn eller riktlinjerna sedan dess.

I samband med ägardialogerna, som hålls ett antal gånger per år, följer regeringen upp bolagens uppdrag och mål och man diskuterar viktiga frågor med företrädare för respektive bolag (styrelseordförande och vd). Därutöver utvärderar regeringen styrelsens risk- och kontrollarbete inom ramen för den årliga styrelseutvärderingen.

Avslutande bedömningar och kommentarer

Ett antal åtgärder har vidtagits med anledning av granskningsrapporten, och flera av rekommendationerna har tagits omhand.

Styrelsernas ansvar för riskhantering har förtydligats i statens ägarpolicy, vilket ger förutsättningar för att styrelserna i större utsträckning beaktar frågan. Genom att ägarpolicyn 2017 beslutas av bolagsstämmorna i de statligt helägda bolagen blir den juridiskt bindande för bolagen, vilket tidigare inte var fallet.

Regeringens årliga skrivelse till riksdagen med verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande innehåller numera ett särskilt avsnitt med information om risker i bolagen. Detta ger riksdagen en mer samlad information om riskerna i bolagen än vad som tidigare varit fallet.

Uppdaterad: 23 april 2020

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?