Riksrevisionen logotype
Riksrevisionen logotype

Uppföljning

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten delade regeringen Riksrevisionens bedömning att förmedlingskontoren i högre grad borde vara involverade i behovsanalysen samt att det är viktigt att anpassa arbetsmarknadsutbildningar till regionala och lokala behov. Vidare borde en anpassning till arbetsgivarnas behov eftersträvas även fortsättningsvis. Regeringen betonade värdet av att myndigheten tar till vara den effektiviseringspotential som identifierats i fråga om behovsanalyser vid upphandling av och anvisning till arbetsmarknadsutbildning. Regeringen förväntade sig att Arbetsförmedlingen skulle finna en god balans i avvägningen mellan nationell, regional och lokal upphandling och kommer noga följa myndighetens fortsatta arbete. Regeringen ansåg Riksrevisionens rapport som slutbehandlad genom skrivelsen.

I arbetsmarknadsutskottets betänkande med anledning av regeringens skrivelse välkomnade utskottet att regeringen betonade värdet av att Arbetsförmedlingen ska beakta och i möjligaste mån tillvarata den effektiviseringspotential som Riksrevisionen har identifierat. Utskottet fann inga skäl för riksdagen att göra några tillkännagivanden med anledning av motionsyrkandena. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag att avslå motionsyrkandena och lade regeringens skrivelse till handlingarna.

För att möta de svaga effekterna av programmet arbetsmarknadsutbildning har Arbetsförmedlingen vidtagit en rad åtgärder. Myndigheten har sett över upphandlingsförfarandet samt stöd- och matchningsinsatserna för deltagarna. En viktig åtgärd har även varit att bättre anpassa utbildningarna till arbetsgivarnas behov samt att endast anvisa arbetssökande som kan dra nytta av programmet. Upphandlings-förfarandet har förändrats och avtalen har gjorts bredare och mer flexibla. Arbetsförmedlingen har även i linje med Riksrevisionens rekommendationer involverat regionerna mer i behovsanalysen.

Uppdaterad: 11 april 2018

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?