Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om regeringen använt digitaliseringens möjligheter för att effektivisera den offentliga förvaltningen. Granskningen bestod av en analys av regeringens styrning, kartläggning av nuläget, fallstudier av e-tjänsterna Mina meddelanden, e-arkiv och öppna data samt en samhällsekonomisk bedömning av e-tjänsterna. Myndigheter som berördes var Datainspektionen, Riksarkivet, Skatteverket, Statens servicecenter och Vinnova.

Riksrevisionens övergripande slutsats var att regeringens styrning av den offentliga förvaltningens digitalisering hade varit kortsiktig, delegerad och präglad av brist på helhetsansvar. Det medförde att utvecklingen inte hade hanterats på ett kostnadseffektivt sätt. Granskningen visade dessutom att de offentliga aktörerna huvudsakligen inte drev utvecklingen i enlighet med regeringens mål och att de själva kunde göra mer för att utveckla e-förvaltningen. Samtidigt visade granskningen att regeringen inte hade skapat institutionella förutsättningar för att statliga myndigheter, kommuner och landsting skulle kunna ta sitt ansvar. Slutligen visade granskningen att det fanns en outnyttjad samhällsekonomisk potential i Mina meddelanden, e-arkiv och öppna data.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att stärka greppet om e-förvaltningen och besluta vilka frågor som var strategiskt viktiga och som borde prioriteras. Regeringen rekommenderades även att utse en aktör som ”äger” e-förvaltningsfrågan och som har mandat att hantera bristande förutsättningar. Riksrevisionen rekommenderade dessutom regeringen att på ett samlat sätt utreda vilka författningsändringar som behövs för att kunna skapa en digital förvaltning.

Regeringen rekommenderades också att ta fram en nationell strategi för arbetet med öppna data, uppdra åt Riksarkivet att ta fram en nationell strategi för införandet av e-arkiv i den offentliga förvaltningen samt ha som krav att offentlig posthantering ska ske digitalt, antingen genom Mina meddelanden eller annan e-tjänst.

Efter granskningen

I skrivelsen till Riksdagen delade regeringen Riksrevisionens bedömning att e-förvaltning är ett område där styrningen bör stärkas. Regeringen ansåg att Riksrevisionens granskning av området gav en nyanserad bild av nuläget och att granskningsrapporten kommer utgöra ett värdefullt underlag för det fortsatta arbetet på området. Regeringen uppgav att ett antal åtgärder var vidtagna på området som var i linje med Riksrevisionens rekommendationer. Regeringen ansåg därmed att granskningsrapporten var slutbehandlad.

I samband med behandlingen av regeringens skrivelse om Riksrevisionens rapport gjorde Riksdagen ett tillkännagivande om att regeringen bör ge samtliga myndigheter i uppdrag att arbeta strategiskt för att öka utbudet av och tillgängligheten till öppna data, samt att offentliga handlingar som med liten eller ingen kostnad kan bli öppna data också ska tillgängliggöras. Genom att öka utbudet av öppna data ansåg Riksdagen att medborgarna kan få effektivare och bättre service. Regeringen presenterade i budgetpropositionen för 2018 ett antal vidtagna åtgärder på området, bland annat regeringsuppdrag till Tillväxtverket, Statskontoret och Riksarkivet. Regeringen ansåg därmed att tillkännagivandet var slutbehandlat.

Regeringen gav i november 2016 en särskild utredare i uppdrag att kartlägga och analysera i vilken utsträckning det förekommer lagstiftning som i onödan försvårar digital utveckling och samverkan inom den offentliga förvaltningen. I kommittédirektivet hänvisar regeringen till Riksrevisionens iakttagelse om att det kvarstår utmaningar i gällande lagstiftning, samt till Riksrevisionens rekommendation om att på ett samlat sätt utreda vilka författningsändringar som behövs för att kunna skapa en digital förvaltning.

Under 2016 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att analysera och ge förslag till en effektiv styrning av nationella digitala tjänster, med utgångspunkt i Mina meddelanden och svensk e-legitimation. Utredningen fick ett tilläggsdirektiv om att analysera hur digitaliseringen i den offentliga sektorn kunde stärkas genom att samla ansvaret för dessa frågor till en myndighet. I tilläggsdirektivet hänvisade regeringen till Riksrevisionens slutsats om att utvecklingen inte har hanterats på ett kostnadseffektivt sätt.

Under 2017 gav regeringen en särskild utredare i uppdrag att förbereda och genomföra bildandet av en ny myndighet för digitalisering av den offentliga sektorn. I kommittédirektivet hänvisade regeringen bland annat till Riksrevisionens bedömning att den offentliga förvaltningen behöver öka förmågan att ta tillvara digitaliseringens möjligheter. Myndigheten för digital förvaltning (DIGG) inledde sin verksamhet i september 2018.

Regeringen har även vidtagit åtgärder gällande de nationella digitala tjänsterna Mina meddelanden, öppna data och e-arkiv. Regeringen har i regleringsbreven för 2017 gett 19 myndigheter i uppdrag att vidta åtgärder för att öka anslutningen till Mina meddelanden och mängden meddelanden som skickas digitalt. DIGG har, sedan myndighetens inrättande, övertagit ansvaret för infrastrukturen Mina meddelanden. Skatteverket har fått i uppdrag av DIGG att förvalta tjänsten. Riksarkivet och Tillväxtverket fick i uppdrag att främja vidareutnyttjandet av data. Riksarkivets uppdrag överfördes sedan till DIGG vid myndighetens inrättande. Regeringen har även beslutat om ett förlängt uppdrag till Statens servicecenter att införa en förvaltningsgemensam tjänst för e-arkiv.

Utöver ovan nämnda åtgärder har regeringen antagit en digitaliseringsstrategi samt inrättat ett digitaliseringsråd och en statssekreterargrupp med ansvar för samordning av arbetet med politiken för digitalisering.

Uppdaterad: 25 februari 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?