Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning av granskningen Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond – bidrar till svensk forskning (RiR 2016:12)

Stiftelsen Riksbankens Jubileumsfond (RJ) instiftades av riksdagen 1964 till minne av Riksbankens 300-årsjubileum. Syftet var att stödja vetenskaplig forskning med anknytning till Sverige. RJ stödjer framför allt samhällsvetenskaplig och humanistisk forskning. RJ förvaltar ett kapital på 11,7 miljarder kronor och delade 2015 ut 543 miljoner kronor till forskning.

Riksrevisionen granskade RJ med syftet att svara på om dess forskningsfinansiering uppfyller syftet med verksamheten, om kapitalförvaltningen präglas av god hushållning och om RJ:s styrelse arbetar ändamålsenligt.

Granskningen visade att RJ:s forskningsfinansiering uppfyller syftet med verksamheten, men att forskarna önskar mer återkoppling när en ansökan avslås och att det fanns utmaningar med jämställdheten i beviljandet av forskningsanslag. Vidare visade granskningen att kapitalförvaltningen överlag präglades av god hushållning. Riksrevisionen konstaterade dock att det fanns brister i dokumentationen, att motpartsavtal saknades och att det fanns möjligheter att minska transaktionskostnaderna. Riksrevisionen bedömde också att RJ:s styrelse i större utsträckning kan ägna sig åt strategiska diskussioner om forskningsfinansieringens framtida inriktning. Slutligen ansåg Riksrevisionen att stiftelsens fastighetspolicy borde följas upp bättre.

Eftersom RJ lyder under riksdagen överlämnades resultatet av granskningen som en redogörelse till riksdagen. Det innebär att regeringen inte besvarade granskningen i någon skrivelse, vilket är den vanliga processen när regeringen hanterar Riksrevisionens granskningsrapporter.

Riksdagens behandling av Riksrevisionens redogörelse

Vid riksdagsbehandlingen av Riksrevisionens redogörelse konstaterade utbildningsutskottet med tillfredsställelse att fonden uppfyller sitt syfte och att den ger ett väsentligt bidrag till svensk forskning, särskilt inom samhällsvetenskap och humaniora. Utskottet förutsatte att RJ:s styrelse gör nödvändiga överväganden med anledning av Riksrevisionens uttalanden i granskningen. Riksdagen lade redogörelsen till handlingarna.

Stiftelsens åtgärder

Sedan granskningen gjordes har det tillträtt en ny vd för RJ. Den nya ledningen har identifierat ett antal brister i organisationen, vilka också konstaterades i Riksrevisionens granskning. Numera får alla forskare återkoppling i form av expertutlåtanden för alla forskningsansökningar. Andelen kvinnor som får finansiering följs upp varje år, och beviljandegraden för kvinnor motsvarar nu antalet forskningsaktiva kvinnor inom högskolan. För att säkra en jämställd bedömningsprocess rekryterar RJ så att andelen kvinnor och män hos experter och sakkunniga är lika stor.

Beträffande Riksrevisionens slutsatser om kapitalförvaltningen har ledningen omfördelat arbetsuppgifter, tydliggjort ansvar och skapat tydliga arbetsbeskrivningar inom ekonomiadministrationen. RJ har vidare anställt en finansanalytiker, bland annat för att förbättra beslutsunderlag vid investeringar. Vidare har RJ utkontrakterat löneadministrationen eftersom ledningen bedömde att den var helt personberoende.

Alla motpartsavtal är numera på plats, antingen med särskilda villkor eller som standardavtal. Placeringspolicyn är uppdaterad med uppföljning och kontroll. Styrelsen har inrättat en finanskommitté som träffas månatligen tillsammans med styrelsens ordförande. Varje kvartal får de en uppföljningsrapport om RJ:s arbete med kapitalförvaltningen.

RJ:s ledning har valt att behålla rutinerna kring marknadstransaktioner genom direktkontakter med mäklare. Ledningen anser att det ger den möjlighet till viktig informationsinhämtning, vilket ger RJ mervärde trots högre courtageavgifter.

Kansliet närvarar normalt inte vid styrelsemötena men vd:n och finansdirektören är föredragande. Vd:ns arbete följs upp årligen av arbetsutskottet som består av styrelsens ordförande och vice ordförande som återrapporterar till styrelsen. RJ har initierat att styrelsen ska ha en årlig fördjupningskonferens kring strategiska frågor. Slutligen har det bildats en vetenskaplig kommitté för diskussion av inomvetenskapliga frågor.

RJ:s fastighetspolicy för hur lägenheter ska förvaltas och fördelas har reviderats flera gånger efter Riksrevisionens granskning. Policyn fastställs årligen av styrelsen. RJ har Einar Mattsson AB som upphandlad förvaltare och deras rutiner för att arbeta enligt RJ:s fastighetspolicy följs upp årligen av RJ:s interrevision.

Avslutande bedömning och kommentarer

Uppföljningen visar att RJ har vidtagit åtgärder med anledning av Riksrevisionens granskning. Det innebär att Riksrevisionens iakttagelser tagits om hand. Vi bedömer att det har inneburit förbättringar i RJ:s verksamhet.

Några år efter granskningens publicering fick RJ en ny vd. I samband med det har organisationen analyserats och ledningen har genomfört ett antal förändringar, bland annat för styrelsens arbete. Det är därför möjligt att flera av förändringarna hade gjorts även utan Riksrevisionens granskning.

Uppdaterad: 07 april 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?