Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat om exportkontrollen av krigsmateriel sker på ett effektivt sätt och om regeringen säkerställt att exportkontrollen fungerar så som avsett. Granskningen berörde regeringen och Inspektionen för strategiska produkter (ISP), den myndighet som utfärdar tillstånd för export av krigsmateriel.

Riksrevisionens övergripande slutsats var att ISP förefaller ha ett fungerande arbetssätt men att brister i rutiner och dokumentation leder till risker vad gäller kvalitet och kontinuitet i myndighetens beslut i ärenden. ISP har även ett bristfälligt skydd mot korruption inom myndigheten, enligt Riksrevisionen.

Regeringen hade inte säkerställt att exportkontrollen fungerar som avsett genom att förtydliga hur de styrande svenska riktlinjerna och de internationella regelverken på området ska tillämpas, och en uppdatering av de skrivna riktlinjerna var nödvändig, ansåg Riksrevisionen. Riksrevisionen rekommenderade regeringen att se till att det utreds hur de olika regelverken förhåller sig till varandra och hur olika begrepp ska tolkas.

Riksrevisionen rekommenderade ISP att skyndsamt färdigställa skriftliga rutiner och göra vissa förbättringar av dokumentationen i ärendena. ISP rekommenderades också att säkerställa att myndigheten har tillgång till nödvändig information i tillståndsgivningen, och att ta fram en riskanalys som inkluderar risken för korruption i myndighetens verksamhet.

Efter granskningen

Regeringen instämde i sin skrivelse till riksdagen i vikten av att ISP har tydliga och dokumenterade administrativa rutiner, god dokumentation och ett formaliserat antikorruptionsarbete. Regeringen bedömde att Riksrevisionens rekommendationer var välmotiverade och de avsåg att noga följa upp vilka åtgärder ISP hade vidtagit med anledning av dem. Regeringen ansåg i och med skrivelsen att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

När det gäller den del av granskningen som handlade om regelverket pågick en lagstiftningsprocess då Riksrevisionen publicerade granskningen i januari 2017. Den baserades på de förslag som lades i den så kallade KEX-utredningens slutbetänkande 2015. Utredningen föreslog bland annat att regeringen skulle utarbeta nya riktlinjer för exportkontrollen som för samman relevanta aspekter ursvenska och internationella regelverk i ett samlat dokument. I oktober 2017 mottog riksdagen regeringens proposition om skärpt exportkontroll, som bland annat innehöll omarbetade svenska riktlinjer och ledde till vissa ändringar i krigsmateriellagen (1992:1300).

Utrikesutskottet underströk i sin behandling av Riksrevisionens rapport vikten av skriftliga rutiner, dokumentation av ärenden och antikorruptionsarbete. Utskottet instämde också i KEX-utredningens förslag om sammanslagna riktlinjer. Utskottet konstaterade att regeringen, efter att Riksrevisionen publicerat sin granskning, tillsatte en utredare som skulle undersöka förutsättningarna för detta eftersom KEX‑utredningens förslag inte var tillräckligt utförliga i denna del.

Slutsatserna i den efterföljande utredningen var dock att nackdelarna med att skapa en samlad text övervägde fördelarna. Utredningen föreslog i stället en fortsatt parallell tillämpning av de tre regelverken enligt en föreslagen arbetsgång med flera konkreta steg.

Vad gäller Riksrevisionens rekommendationer till ISP skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2017 att myndigheten tagit fram en policy om hur ISP ska agera för att minska korruption samt att de tagit fram en riskanalys avseende korruption. Därefter har ISP fortsatt arbetet genom att delta i Statskontorets nätverk mot korruption, enligt årsredovisningen för 2018.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?