Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Svenska myndigheter spelar en viktig roll i genomförandet av Sveriges internationella utvecklingssamarbete. Genom myndighetssamverkan ska myndigheterna dela med sig av sin sakkunskap och sina erfarenheter för att bidra till att stärka den institutionella kapaciteten i partnerländers statsförvaltning. Syftet med Riksrevisionens rapport var att granska den myndighetssamverkan som Sida finansierar, med fokus på förutsättningar för biståndseffektivitet (specifikt ägarskap och givarsamordning) och regelefterlevnad ifråga om prissättning och upphandling. Granskningen berörde Regeringskansliet (Utrikesdepartementet) och Sida, samt Sida-finansierade insatser som genomförts av nio myndigheter (härefter kallade sakmyndigheter).

Granskningen visar att Sida och sakmyndigheterna har skapat relativt goda förutsättningar för biståndseffektivitet och att regelefterlevnaden överlag är god i de granskade insatserna. Inga rekommendationer ges i rapporten, men däremot identifierar Riksrevisionen ett antal förbättringsmöjligheter. Bland dessa ingår att prissättningen kan tillses så att de timpriser som sakmyndigheterna tar ut för sin internationella samverkan präglas av god hushållning, att Sida och sakmyndigheterna i större utsträckning försäkrar sig om att det är samarbetspartnern som sätter agendan för samarbetet, att samordningen mellan svenska sakmyndigheter som är aktiva inom ett specifikt land stärks, att det administrativa stödet till sakmyndigheter med mindre erfarenhet av internationella insatser utökas, och att dokumentationen av insatser förbättras.

Efter granskningen

I sin skrivelse till riksdagen med anledning av granskningsrapporten uppgav regeringen att den delar Riksrevisionens bedömning av den Sida-finansierade myndighetssamverkan, men anser att vissa förändringar kan göras. Av skrivelsen framgår att regeringen gett Sida i uppdrag att ta fram en ny strategi för kapacitetsutveckling inom utvecklingssamarbetet och att det i Sidas regleringsbrev för 2018 finns ett mål och ett återrapporteringskrav om att Sida ska stärka den svenska resursbasens engagemang i genomförandet av utvecklingssamarbetet. Sida ska därutöver föreslå åtgärder för att ytterligare engagera svenska sakmyndigheter i genomförandet av svenskt utvecklingssamarbete inom ramen för geografiska och tematiska strategier. Under 2018 fattade regeringen också beslut om Strategi för kapacitetsutveckling, partnerskap och metoder som stöder Agenda 2030 för hållbar utveckling. I sin återrapporteringen av regleringsbrevet för 2018 uppger Sida att de ska fortsätta att driva förenklings- och utvecklingsarbetet för att underlätta sakmyndigheternas deltagande i utvecklingssamarbetet. Vidare ska Sida undersöka möjligheten till att tillhandahålla ett ”basbidrag” till utvalda myndigheter och se över möjligheterna att aktivera klustersamarbeten som involverar flera sakmyndigheter.

I regeringens skrivelse har Sida också lämnat förslag på åtgärder med anledning av granskningsrapporten. Bland annat uppger Sida att bedömningar av huruvida insatser utgår från partnerns ägarskap ska inkluderas i myndighetens insatshanteringssystem med början våren 2018. Sida instämmer i rapportens förbättringsförslag när det gäller att ta fram specifika riktlinjer för timprissättning inom tjänsteexport och i att förbättringar kan göras när det gäller hänvisningar i dokumentationen av insatser.

Utrikesutskottet uppgav i sitt betänkande med anledning av regeringens skrivelse att de delar regeringens bedömning att det är viktigt att regeringens arbete med att involvera svenska förvaltningsmyndigheter i genomförandet av det svenska utvecklingssamarbetet fortsätter. Utskottet underströk dock vikten av att ansvarsfördelningen mellan sakmyndigheterna, ESV och Sida klargörs när det gäller bedömningen att prissättningen iakttar kravet på god hushållning. Utskottet föreslog att skrivelsen skulle läggas till handlingarna, och riksdagen biföll utrikesutskottets förslag på riksdagsbeslut.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?