Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat statens styrning på vårdområdet i en slutrapport för den granskningsstrategi som Riksrevisionen tog fram under 2011 för området staten och vården. Syftet med slutrapporten var bland annat att beskriva och analysera statens styrning av hälso- och sjukvården och hur den har utvecklats via Socialstyrelsen, och den styrning som sker av vårdhuvudmännen via SKL.

Granskningen visade att SKL blivit en viktig aktör i regeringens styrning och att Socialstyrelsen haft en undanskymd roll. Eftersom SKL inte är en myndighet lyder inte verksamheten under förvaltningslagen eller regeringsformen, och därmed kan inte samma krav på objektivitet och transparens ställas som på en myndighet. Granskningen visade också att staten inte i tillräcklig utsträckning hade undersökt vilket behov av kunskapsstöd som fanns i vården. Riksrevisionen rekommenderade regeringen att i första hand använda Socialstyrelsen för att förverkliga sin politik. Om regeringen väljer att fortsatta använda SKL bör regeringen förtydliga Socialstyrelsens roll, utvärdera samarbetat med SKL, reglera insyn, förvaltning och ägande i överenskommelser med SKL samt till riksdagen redovisa omfattning och utveckling av de medel som tilldelas SKL.

Efter granskningen

Regeringen välkomnade granskningen med den ansats som den haft och delade flera av Riksrevisionens bedömningar. Regeringen noterade att granskningsperioden sträcker sig över ett tiotal år, och flera åtgärder som relaterar till granskningens slutsatser hade redan genomförts eller påbörjats.

I fråga om Socialstyrelsens roll ansåg regeringen inte att den varit undanskymd, utan myndigheten har genom givna uppdrag i hög grad genomfört regeringens politik. Det finns därför inget behov av att förtydliga myndighetens roll. Satsningarna är ett led i statens strävan att arbeta samordnat och behovsanpassat mot huvudmännen och inte ett uttryck för att de statliga myndigheterna inte fullgjort sina uppgifter.

Regeringen ansåg att en långsiktig utveckling av vården bäst sker genom största möjliga samsyn mellan aktörerna. De överenskommelser som träffats inom hälso- och sjukvårdsområdet har tagits fram i nära samarbete med SKL. Överenskommelserna kan därmed fylla en viktig funktion när det gäller att genomföra regeringens politik även om medlen inte är permanenta. Regeringen instämde i att det kan finnas ett värde i att riksdagen får en bild av omfattningen och resultatet av de medel som tilldelas, men då måste hänsyn tas till att sammanställningar kan skymma enskilda utfall.

Regeringen noterade att det har funnits brister i hur väl huvudmännen följer de nationella kunskapsstöden och att det är viktigt att undersöka vilka behov som finns. Regeringen hänvisade till redan vidtagna åtgärder i form av en förordning och utredningsuppdrag för att främja behovsanpassade kunskapsstöd.

Socialutskottet instämde i regeringens bedömning av granskningens slutsatser och rekommendationer. Riksdagen biföll utskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna och avslog motionsyrkanden som liknade Riksrevisionens rekommendationer.

Regeringen har efter riksdagsbehandlingen ingått flera överenskommelser med SKL, numera SKR. Under 2020 uppgår antalet överenskommelser inom vårdområdet till cirka tio. Dessa handlar bland annat om omställningen av hälso- och sjukvården med fokus på primärvården, insatser inom cancer- och förlossningsvård och insatser för vårdens tillgänglighet. Medel avsätts inom ramen för vissa satsningar även för bidrag till SKL för att till exempel stödja och följa upp landstingens arbete och bygga upp databaser.

Socialstyrelsen har för sitt långsiktiga arbete tagit fram en strategisk färdplan för åren 2017–2020 där de utvecklat sin stödjande roll gentemot sina målgrupper och intressenter, bland annat mot bakgrund av Riksrevisionens rapport.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?