Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Ungefär hälften av de bolag som förvaltas av Näringsdepartementet har samhällsuppdrag som beslutats av riksdagen och som syftar till att uppnå andra mål än ekonomisk avkastning. För att tydliggöra uppdragens samhällsnytta, och för att möjliggöra uppföljning och redovisning, började regeringen 2013 att fastställa särskilda uppdragsmål för dessa bolag. År 2014 noterade näringsutskottet att samhällsuppdragens kostnader behöver fastställas.

Riksrevisionen har granskat om regeringens styrning av bolag med samhällsuppdrag anpassades så att den ger goda förutsättningar för att samhällsuppdragen skulle kunna utföras väl.

Riksrevisionen bedömde att många samhällsuppdrag som regeringen formulerat är allmänt hållna. Bolag som fått uppdragsmål hade däremot tydligare uppdrag. Men arbetet med uppdragsmålen gick långsamt. Sedan 2013 hade enbart 8 av 23 bolag med samhällsuppdrag fått uppdragsmål. Granskningen visade att många bolag upplevde målkonflikter mellan samhällsuppdraget och de ekonomiska målen. Riksrevisionen bedömde att regeringen i stor utsträckning gett bolagens styrelser ansvar för att hantera sådana konflikter. Enligt Riksrevisionen innebär detta att höga krav behöver ställas på att uppföljningar och redovisning av samhällsuppdragen noggrant behandlar konflikterna. Kostnader för samhällsuppdragen och risker för måluppfyllelsen behandlades enligt Riksrevisionen i begränsad omfattning i regeringens dialoger med styrelseordföranden. Riksrevisionen noterade att regeringens årliga skrivelse till riksdagen om bolag med statligt ägande inte innehöll någon sammanhållen redovisning om grundläggande förhållanden för samhällsuppdragen. Bolagens externa redovisning saknade också i många fall upplysningar om centrala förhållanden avseende samhällsuppdragen.

Riksrevisionen rekommenderade regeringen att påskynda genomförandet av uppdragsmålsprocessen, utveckla sin årliga skrivelse till riksdagen om bolagen, överväga att ställa krav på redovisning av särkostnaderna för samhällsuppdrag, även av företag som inte behöver det, och verka för att bolagens årsredovisningar blir tydligare avseende samhällsuppdragen.

Efter granskningen

I skrivelsen till riksdagen med anledning av granskningsrapporten uppgav regeringen att den delade Riksrevisionens uppfattning att tydliga mål ger bättre möjligheter till uppföljning, styrning och redovisning. Regeringen delade Riksrevisionens bedömning att många uppdrag var allmänt hållna och att uppdragsmålsprocessen var ett viktigt verktyg för att förtydliga samhällsuppdragen. Enligt regeringen stod fem bolag på tur att få uppdragsmål. Regeringen avsåg att fortsätta arbeta med uppdragsmålprocessen, med målsättningen att en uppdragsmålsprocess ska genomföras utan dröjsmål för samtliga bolag med samhällsuppdrag, men i den takt som förutsättningarna och de tillgängliga resurserna tillåter. Regeringen avsåg även att fortsätta utvecklingen av den årliga skrivelsen till riksdagen med verksamhetsberättelse för bolag med statligt ägande för att säkerställa att riksdagen får en god bild av den statligt ägda bolagsportföljen, inklusive återrapportering av samhällsuppdragen. Regeringen avsåg att med början i verksamhetsberättelsen för bolag med statligt ägande 2017 som lämnas till riksdagen under 2018 stegvis förtydliga och utveckla en sammanhållen rapportering av måluppfyllelsen för bolag med samhällsuppdrag. Regeringen skulle inom ramen för detta arbete även överväga hur uppföljningen och redovisningen av kostnaderna för samhällsuppdragen ska kunna förbättras samt om resultatredovisningen för respektive bolag kan utvecklas och göras mer enhetlig. Regeringen ansåg i och med detta att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

I näringsutskottets betänkande med anledning av regeringens skrivelse underströk utskottet vikten av att regeringen fastställde uppdragmål för alla statligt ägda bolag som riksdagen beslutat om ett samhällsuppdrag för. Utskottet såg positivt på att regeringen avsåg att utveckla en sammanhållen rapportering om måluppfyllelsen för bolag med samhällsuppdrag, med början i den årliga skrivelsen för bolag med statligt ägande 2018. Utskottet förordade i och med detta att skrivelsen skulle läggas till handlingarna och kammaren biföll utskottets förslag.

Regeringen har hittills fastställt uppdragsmål för ytterligare 2 bolag med samhällsuppdrag. Det innebär att 10 av de 22 bolagen med samhällsuppdrag har uppdragsmål. Regeringens skrivelse om bolagen till riksdagen innehåller med början i 2018 års skrivelse samlade uppgifter om utfallet avseende uppdragsmålen för de bolag som har uppdragsmål.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?