Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Riksrevisionen har granskat Trafikverkets underhåll av belagda vägar. Enligt rapporten finns brister både i Trafikverkets kunskap om vägnätets tillstånd och i den ekonomiska planeringen av underhållet. Trafikverket hade inte redovisat dessa kunskapsbrister till regeringen. Det innebär att även regeringens underlag för den långsiktiga ekonomiska planeringen var bristfälligt. Riksrevisionen rekommenderade Trafikverket att förbättra metodiken för bedömningar av eftersläpande underhåll och tydligt redovisa brister i underlagen till regeringen.

En annan brist som rapporten tar upp är att Trafikverket i liten utsträckning använder samhällsekonomiska analyser i planeringsarbetet. Anledningen är att Trafikverket saknar verifierade effektsamband för de flesta kopplingar mellan vägens uppmätta skick och effekter för trafikanter och omgivning. Riksrevisionen rekommenderade Trafikverket att påbörja arbetet med att implementera ytterligare effektsamband i arbetet.

Variationer och osäkerhet i tilldelningen av medel för beläggningsunderhåll leder till en risk för att underhållet blir mindre kostnadseffektivt och att vissa åtgärder med hög prioritering inte kan genomföras under det aktuella verksamhetsåret. Trafikverket har begränsade möjligheter att parera osäkerheten genom att nyttja anslagskrediten för drift och underhåll av vägar. Riksrevisionen rekommenderade regeringen att se över Trafikverkets möjligheter och villkor för anslagskredit för drift och underhåll av vägar.

Efter granskningen

Regeringen instämde i Riksrevisionens iakttagelser om hur Trafikverket bedriver underhåll av vägar och såg det som bekymmersamt att Trafikverkets utveckling och implementering av ytterligare effektsamband går långsamt. Regeringen gav Trafikverket i uppdrag att redogöra för vilka effektsamband som saknas när det gäller underhållsåtgärder och vad Trafikverket gör för att utveckla nya effektsamband för att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv användning av resurserna. Trafikverket gav sin återrapportering i form av en handlingsplan för det fortsatta utvecklingsarbetet. Regeringen såg däremot inget behov av att se över Trafikverkets möjligheter och villkor för anslagskredit enligt Riksrevisionens rekommendation, utan framhöll att den även i fortsättningen ska användas för att omhänderta oförutsedda händelser som inte går att planera för och ska prövas i varje enskilt fall.

Trafikutskottet välkomnade Riksrevisionens granskning och regeringens uppdrag till Trafikverket. En motion lämnades om att regeringen bör ge Trafikverket i uppdrag att förbättra metodiken för bedömningar av eftersläpande vägunderhåll och tydligt redovisa kunskapsbrister i underlagen till regeringen. Utskottet bedömde sammanfattningsvis att frågan om det långsiktiga underhållet av vägnätet är väl beaktad och att regeringsuppdraget till Trafikverket tillgodoser vad som framförs i motionen. Utskottet ansåg att motionen bör avstyrkas och regeringens skrivelse läggas till handlingarna.

Efter regeringsuppdraget har Trafikverket fortsatt arbeta med att utveckla kunskapen om väganläggningen och om effektsamband som ska möjliggöra bättre samhällsekonomiska analyser. Trafikverket har tagit fram en lista på vad som behöver utvecklas och har fördelat ansvaret för olika åtgärder inom organisationen. Effektsambandet för ojämnheter och hastighet har förbättrats, och ett nytt effektsamband för spårdjup och hastighet har tillkommit.

Uppdaterad: 14 april 2020

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?