Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

Regeringen instämde med Riksrevisionen övergripande slutsats om att statens samlade insatser för skydd av värdefull skog kan förbättras och bli mer kostnadseffektiv. Detta framkom i regeringens skrivelse med anledning av granskningsrapporten.

I skrivelsen lyfte regeringen att den i budgetpropositionen för 2018 konstaterat att det behövdes förstärkta insatser för att nå etappmålet om en ökad mängd formellt skyddad skog och regeringen höjde därför anslagen för åtgärder och skydd av värdefull natur. Regeringen lyfte även att den gett Skogsstyrelsen i uppdrag att genomföra en landsomfattande inventering av nyckelbiotoper och att Skogsstyrelsen i budgetpropositionen för 2018 fick utökat anslag för nyckelbiotopsinventeringen för åren 2018–2027.

Regeringen ansåg att arbetet med att skydda värdefulla skogar har ökat under de senaste åren. I maj 2018 beslutade regeringen om en strategi för ett nationellt skogsprogram och har sedan även beslutat om en handlingsplan för att genomföra strategin. Mot denna bakgrund ansåg regeringen att den hade påbörjat arbetet med att förbättra och kostnadseffektivisera arbetet för skydd av värdefull skog. Regeringen avsåg inte vidta ytterligare åtgärder och ansåg att Riksrevisionens rapport var slutbehandlad.

Miljö- och jordbruksutskottet instämde med regeringens skrivelse och föreslog riksdagen att lägga regeringens skrivelse till handlingarna. Riksdagen beslutade i enlighet med utskottets förslag.

Uppdaterad: 07 september 2021

Kontakta oss

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?