Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.
Riksrevisionen logotyp, länk till startsidan.

Uppföljning

I sin skrivelse med anledning av granskningsrapporten instämde regeringen i Riksrevisionens iakttagelser. Regeringen instämde i Riksrevisionens bedömning att det huvudsakliga medel som Trafikverket har för att minska risken för kostnadsökningar är att vid upphandlingstillfället, så träffsäkert som möjligt, specificera vad som ska ingå i kontraktet. Vidare instämde regeringen i Riksrevisionens bedömning att Trafikverket fortsatt behöver utveckla erfarenhetsåterföring från föregående kontrakt till framtida upphandlingar. Slutligen instämde regeringen i Riksrevisionens iakttagelser att Trafikverket fortsatt behöver förbättra informationsinsamlingen och utveckla analys och planering av verksamheten för att dra lärdomar som kan bidra till att ge mer underhåll för pengarna.

Mot bakgrund av granskningsrapporten meddelade regeringen att Trafikverket hade i uppdrag att genomföra en utredning där faktorer som orsakar obalanserad budgivning skulle kartläggas. Trafikverket fick också i uppdrag att upprätta ett åtgärdsprogram i syfte att minska förutsättningarna för obalanserad budgivning.

Trafikutskottet välkomnade Riksrevisionens granskning. Trafikutskottet ansåg även att det var mycket positivt att regeringen gav Trafikverket i uppdrag att analysera omfattning och konsekvenser av obalanserad budgivning. Riksdagen biföll Trafikutskottets förslag att lägga skrivelsen till handlingarna.

I återrapporteringen informerade Trafikverket att de arbetar med ett flertal specifika aktiviteter, i syfte att minimera obalanserad budgivning. Vidare meddelade Trafikverket att de identifierat ytterligare möjliga åtgärder för att påverka obalanserad budgivning i rätt riktning. Trafikverket kommer framöver att analysera genomförbarhet och effekt av åtgärderna.

Uppdaterad: 17 januari 2022

Kontakta OSS

Skicka dina frågor eller synpunkter via formuläret nedan så ser vi till att de når rätt handläggare. Ange gärna om din fråga har att göra med informationen på just den här sidan. Genom att skicka in en fråga till oss medger du behandling av dina personuppgifter i enlighet med EU:s dataskyddsförordning (GDPR).

Läs mer om behandling av personuppgifter

Vad handlar din fråga om?
Vad handlar din fråga om?